KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENT PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK KENTE ÖZGÜ DEĞERLERİN İLETİŞİM AĞLARINDA KULLANIMI: TRABZON ÖRNEĞİ

Küreselleşme tartışmaları her ne kadar küreselleşmenin standartlaştırıcı, homojenleştirici etkisi üzerine yoğunlaşmış olsa dâhi söz konusu süreç aynı zamanda yerel farklılıkları vurgulayan ve bunların öne çıkması için uygun ortam sağlayan boyuta sahiptir. Turizm endüstrisi ve turist taleplerindeki değişimin yönünün özgünlük/otantiklik arayışı üzerine kurulu olmaya başlamasıyla birlikte kent yönetimleri kendi kentlerini farklı kılan unsurları özgünlük/otantiklik anlayışı çerçevesinde bir pazarlama aracı olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu bağlamda günümüzde kent yönetimleri kendi özgünlüklerini/otantiklerini kent pazarlama stratejisi olarak küreselleşme sürecinin yarattığı iletişim ağlarının gelişmesindeki fırsatları da kullanarak turizm endüstrisine sunmaktadır.

USE OF VALUES OF CITIES IN COMMUNICATION NETWORKS AS CITY MARKETING STRATEGY: THE CASE OF TRABZON

Even if the globalization discussions have concentrate on standardized and homogenizer effect, respective process has dimension that emphasizes local differences and provides backdrop for prominence of these, at the same time. Urban managements have started to use components making different themselves as a marketing vehicle within frame of originality/authenticity associated with way of searching originality/authenticity of exchange tack in truism industry and tourist requests. In this context, nowadays urban managements have been presented their self-originality/authenticity to tourism industry as an urban marketing strategy, by using opportunities in development of communication networks by created globalization process at the same time.

___

 • DOKAP “DOKAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Stratejisi ve Eylem Planı”, 16.05.2017
 • EISENSCHITZ, A. (2010). “Neo-liberalism and The Future of Place Marketing”, Place Branding and Public Diplomacy, 6(2): 79-86.
 • explorertrabzon. http://www.exploretrabzon.com/, Erişim Tarihi: 11.12.2017.
 • FAINSTEIN, S. S. ve JUDD, R. D. (1999). “Global Forces, Local Strategies and Urban Tourism”, The Tourist City, Ed. Dennis R. Judd and Susan S. Fainstein, New Haven and London: Yale University Press, 1-20.
 • FEATHERSTONE, M. (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (Çev.) KÜÇÜK M., Ayrıntı, İstanbul.
 • HARVEY, D. (2009). “Zaman-Mekân Sıkışması ve Post-Modern Durum”, (Çev.) USLU N., Küreselleşme: Temel Metinler, Ed. Kudret Bülbül, Orion, Ankara.
 • HARVEY, D. (2010). Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri, (Çev.) SAVRAN S., Metis, İstanbul.
 • Home of Trabzon. https://www.homeoftrabzon.com/, Erişim Tarihi: 11.12.2017.
 • HOSPERS, G. (2009). “Lynch, Urry and City Marketing: Taking Advantage of The City As A Built And Geographic Image”, Place Branding and Public Diplomacy, 5(3): 226-233.
 • JAMESON, F. (2008). Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, (Çev.) PLÜMER N. ve GÖLCÜ A., Nirengi Kitap, Ankara.
 • KAVARATZIS, M. (2004). “From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands”, Place Branding, 1(1): 58-73.
 • KAVARATZIS, M. ve ASHWORTH, G.J. (2005). “City Branding: An Effective Assertion of Identity or A Transitory Marketing Trick”, Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 96(5): 506-514.
 • KAVARATZIS, M. (2010). “The Dishonest Relationship Between City Marketing and Culture: Reflections on The Theory and The Case of Budapest”, Journal of Town & City Management, 1(4): 334-345.
 • LYNCH, K. (2013). Kent İmgesi, (Çev.) BAŞARAN İ., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • MACCANNELL, D. (1999). The Tourist: A New Theory of The Leisure Class, London: University of California Press.
 • RICHARDS, G. (1996). “Production and Consumption of European Cultural Tourism”, Annals of Tourism Research, 3(2): 261-283.
 • ROBERTSON, R. (1999). Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, (Çev.) YOLSAL, Ü. H., Bilim ve Sanat, Ankara.
 • RUDAN, E. (2010). “The Development of Cultural Tourism in Small Historical Towns”, Tourism&Hospitality Management 2010, Conference Proceedings, 577-586.
 • URRY, J. (1999). “Sensing The City”, The Tourist City, s. 71-86. (Ed.) DENNIS, JUDD, R. and FAINSTEIN, S. S., Yale University Press, New Haven and London.
 • URRY, J. (2009). Turist Bakışı, (Çev.) TATAROĞLU E. VE YILDIZ İ., Bilgesu, Ankara.
 • YETİM, N. (2002). “Küresel Üretim Yapılanmasına Kültürel Yanıtlar: Ulusal-Yerel”, Doğu Batı, 5(18): 129-139.

___

APA Kavanoz, S. & Erdem, N. (2017). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENT PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK KENTE ÖZGÜ DEĞERLERİN İLETİŞİM AĞLARINDA KULLANIMI: TRABZON ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Kayfor 15 Özel Sayısı , 1961-1978 .