TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ DİJİTAL ORTAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ: e-SİCİL MODELİ

Türk Kamu Yönetiminde sicil, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren amaçları ve uygulama yöntemleri farklı olarak uygulanmıştır. 2011 yılında yapılan kanun değişikliği ile sicil ile ilgili hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan çıkarılmış ve performans değerlendirmesi ile ilgili olarak yerine başka bir yöntem getirilmemiştir. Bu süreçte, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler hayatın her alanında olduğu gibi kurumsal yapı ve işleyişlerde de çok büyük ve köklü değişikliklere neden olmuştur. Devletin elektronikleşmesi olarak adlandırılabilecek olan e-devlet uygulamaları dünyanın birçok ülkesiyle birlikte Türkiye’de de yaygın hale gelmiştir. Bu kapsamda, kamu çalışanlarının etkinlik ve verimliliklerinin artırılması, kişisel hedeflerle kurum hedeflerinin birleştirilmesi, çalışanların motivasyonlarının ve örgütsel motivasyonun üst seviyeye çıkarılması ve etkin bir insan kaynakları yönetimi yürütülebilmesi maksadıyla insan kaynakları yönetiminin en önemli uygulamalarından birisi olan sicilin Türk Kamu Yönetiminde yeniden uygulanmasının ve bu uygulamanın dijital çağın bir gereği olarak elektronik ortamda yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Yukarıda açıklanan bilgiler kapsamında bu çalışmada kamu çalışanlarına yönelik olarak e-sicil modeli önerilmektedir.

EVALUATION OF PUBLIC EMPLOYEES IN DIGITAL ENVIRONMENT IN TURKEY: e-PERFORMANCE EVALUATION MODEL

For almost a century, performance evaluation in Turkish Public Administration has been applied differently in terms of purposes and methods. In 2011, issues related to performance evaluation were abolished from Civil Servants Act and an alternative method for performance evaluation could not be developed. In this process, developments in information technology have caused major and radical changes in institutional structure and functioning as well. E-government applications of the state have become widespread in Turkey with many countries of the world. In this context, to increase the productivity and the efficiency of the public workers, to combine personal objectives with the institutional ones, to increase the motivation of workers and organizational motivation to a higher level and to conduct an effective human resources, performance evaluation, an important application of the human resources management, should be electronically re-implemented in Turkish Public Administration. Therefore, in this study, Electronic performance evaluation model is recommended for public workers.

___

 • ABDULAZİZ, N.-R., SAAD, A. & SAAD , T. (2009). E-Performance Management System: Its Implementation and Effectiveness within the United Arab Emirates Federal Government Organizations. 2009 Second International Conference on Developments in eSystems Engineering Developments in eSystems Engineering (DESE), (s. 248-257). Abu Dhabi, UAE, UAE.
 • Al-RAISI, A. (2011). E-Performance Assessment System in Governmental Organizations in the United Arab Emirates. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Coventry: Coventry University.
 • Al- RAISI, A., AMIN, S., IQBAL, R., & THOMPSON, P. (2013). Evaluation of E-Performance System:A Cultural Perspective. Proceedings of the 2013 IEEE 17th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (s. 607-614). Whistler, BC, Canada: IEEE.
 • BAKAN, İ. & KELLEROĞLU, H. (2003). Performans Değerlendirme: Çalışanların Performans Değerlendirme Uygulamalarından Beklentileri Konusunda Bir Alan Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8(1), 103-127.
 • CAN, H., KAVUNCUBAŞI, Ş. & YILDIRIM, S. (2016). Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • COLE, G. (2005). Performance management: policy and practice,. IRS Employment Review, 12-19.
 • DELFGAAUW, J. & DUR, R. (2008). Incentıves and Workers’ Motıvatıon In The Public Sector. The Economic Journal, 118(525), 171–191.
 • DEVLET MEMURLARI KANUNU. (1965). 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf adresinden alındı
 • FRANCESCO, A. & GOLD , B. (2005). International Organizational Behavior. Pearson Prentice Hall.
 • GORI, E. & FISSI, S. (2014). New Trends in Public Sector Performance Measurement and Evaluation: A Closer Look at the Italian Reform. Organization Development Journal, 101-123.
 • ILLEEZ, A. & GÜNER, M. (2006). Personel Performans Değerlendirme ve 360 Derece Performans Değerlendirme Yönetimi. TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 16(1), 325-327.
 • JARRAR, Y. & SCHIUMA, G. (2007). Measuring performance in the public sector: Challenges and Trends. Measuring Business Excellence, 4–8.
 • LAWLER, E. & McDERMOTT, M. (2003). Current performance management practices. World at Work Journal, Second Quarter :49- 60.
 • MEMURİN KANUNU. (1926). 8.3.1926 tarihli ve 788 sayılı Memurin Kanunu. http://www.memurlar.net/haber/550893/788-sayili-memurin-kanunu.html adresinden alındı
 • MOORE, M. (1997). Creating public value. Strategic management in government. :. Cambridge: Harvard University Press.
 • NOE, R., HOLLENBECK, J., GERHART, B. & WRIGHT, P. (2003). Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage (4th ed.). Boston: McGraw Hill.
 • PALMER, J. (1993). Performans Değerlendirmeleri. (D. Şahiner, Çev.) İstanbul: Rota Yayın, Yapım Tanıtım.
 • RAADSCHELDERS, J. (2003). Government: A Public Administration Perspective. New York: M.E.Sharpe.
 • RAMLALL, S. (2003). Measuring Human Resource Management's Effectiveness in Improving Performance. Human Resource Planning, 51-62.
 • RESMİ GAZETE. (1986). 18/10/1986 tarihli Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği. Ağustos 12, 2017 tarihinde T.C. Resmi Gazete Web Sitesi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110225M1-1.htm adresinden alındı
 • RESMİ GAZETE. (2011). 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ağustos 12, 2017 tarihinde T.C. Resmi Gazete Web Sitesi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110225M1-1.htm adresinden alındı
 • TBMM. (1927). Kanun Değişikliği Tutanağı. Şubat 12, 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Web Sitesi: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc005/kanuntbmmc005/kanuntbmmc00501026.pdf adresinden alındı
 • TBMM. (1955). Kanun Değişikliği Tutanağı. Şubat 12, 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Web Sitesi: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc037/kanuntbmmc037/kanuntbmmc03706483.pdf adresinden alındı
 • TDK. (2017). Türk Dil Kurumu Sözlüğü. Şubat 15, 2017 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.58f923684cbea4.41556865 adresinden alındı
 • WIRTENBERG, J., BACKER, T., WENDY, C., LANNAN, T., APPLEGATE, B., CONWAY, M. & SLEPIAN, J. (2007). The Future of Organization Development in the Nonprofit Sector. Organization Development Journal, 25(4), 179-195.
 • ZAİM, H. (2005). Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi. İstanbul: İşaret Yayınları.

___

APA Karatepe, S. & Karaman, E. (2017). TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ DİJİTAL ORTAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ: e-SİCİL MODELİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Kayfor 15 Özel Sayısı , 2275-2289 .