İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ

İnternet, hem işletmelere hem de tüketicilere sanal dünyada önemli avantajlar sunmaktadır. Tüketiciler internet vasıtasıyla istedikleri ürün hakkında araştırma yaparak ürüne daha uygun fiyatta ve daha kolay ulaşırken; işletmeler de oluşturdukları web siteleri aracılığıyla reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım, satış ve insan kaynakları yönetimi vb. birçok konuda avantaj elde edebilmektedir. Bu çalışma ile Burdur ilinde faaliyet gösteren işletmelerin sanal dünyada ne kadar yer aldıkları ve web sitelerini ne kadar etkin kullandıkları araştırıldı. Bu amaçla Burdur ve Bucak Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı olan (Banka Şubeleri ve Kooperatifler hariç) 2426 işletmenin (girişimin) google arama motoruna isimleri yazılarak web siteleri araştırıldı. 128 işletmenin web sitesine ulaşıldı ve bu işletmelerin tamamının web siteleri içerik analizi yöntemiyle incelendi. İnceleme sonucunda 128 işletmeden sadece 4’ünün web sitesini etkin kullandığı, 69’unun orta etkili, 55’inin ise etkisiz kullandığı tespit edildi

İşletmelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma: Burdur İli Örneği

Keywords:

-,

___

 • 1. AKAR, Erkan (2006), Pazarlamanın Yeni Silahı Blogla Pazarlama, Tiem Yayınları, İstanbul
 • 2. AKSOY, Ramazan (2009), İnternet Ortamında Pazarlama, Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • 3. AKTAŞ Celalettin (2007), “İnternetin Gazeteciliğe Getirdiği Yenilikler”, Selçuk İletişim, C.5, S.1, s.30-41.
 • 4. BUDAK Gönül ve Budak Gülay (1998), Halkla İlişkiler Davranışsal Bir Yaklaşım, İzmir
 • 5. CUTLIP M. Scott, Center Allen H. ve Broom Glen M. (1985), Effective Public Relations, Prentice-Hall İnc., Englewood Cliff, New Jersey
 • 6. DOĞAN Hulusi (2002), Pazarlama Üzerine Makaleler ve Akademik Liderlik Kavramı, 1. Baskı, Fakülte Kitabevi, Isparta
 • 7. ELİBOL Halil ve Kesici Burcu (2004), “Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.11, s.304-329.
 • 8. ERDEM Barış ve Kabakçı Eda (2004), “Otel İşletmelerinde İnternet Üzerinden İşe Alım Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, http://iibf.ogu.tr/kongre/bildiriler/03.03.pdf, s.119-130.
 • 9. GÜLEŞ Hasan Kürşat, Bülbül Hasan ve Çelebi Ali (2003), “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Elektronik Ticaret Uygulamaları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.9, s.463-481.
 • 10. GÜRÜZ Demet ve Özdemir Yaylacı Gaye (2009), İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, MediaCat Yayınları, İstanbul
 • 11. HAŞILOĞLU Selçuk Burak (2007), Elektronik Posta ile Pazarlama, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul
 • 12. KARAÇOR Süleyman (2007), “İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Aşmada Rolü ve Etkisi: Konya’daki İhracatçı Firmalar Üzerine Bir Uygulama”, Selçuk İletişim, Ocak, C.4, S.4, s.194- 202.
 • 13. KARAMUSTAFA Kurtuluş, Biçkes Durdu Mehmet ve Ulama Şevki (2002), “Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık, S.19, s.51-92.
 • 14. KIRÇOVA, İbrahim (2005), İnternette Pazarlama, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul
 • 15. KORP P. (2006), “Health On the Internet: The Implications For Health Promotion”, Health Education Research Theory&Practice, Vol:21, No:1, p.78-86.
 • 16. MERAL Pınar Seden (2009), “Haberlere Kliklediniz: İnternet Ortamında İçerik Yönetimi ve Habercilik”, Değişen İletişim Ortamında Etkileşimli Pazarlama, (Der: Lemi BARUH, Müberra YÜKSEL), Doğan Kitap, İstanbul, s.53-74.
 • 17. MURPHY, Tom (2000), Web Kuralları, Çev: İnci Berna KALINYAZGAN, 1.Baskı, MediaCat Yayınları, Ankara
 • 18. ONGAN, Gonca (1999), “Her Şirketin Bir Web Sitesi Olmalı mı?”, Marketing Türkiye Dergisi, Kasım, 4.3, S.205, s.44.
 • 19. ÖZTÜRK Mesude Canan ve Ayman Mine (2007), “Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı”, Selçuk İletişim, Ocak, C.4, S.4, s.57- 66.
 • 20. PAKSOY Turan, Ürkmez N.Gülden ve Arıcıoğlu M. Atilla (2003), “Eticaretin KOBİ’ler Tarafından Algılanışı ve Rekabette Bir Araç Olarak Kullanımı: Konya Tarım Makineleri Sanayisinde Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.9, s.531-557.
 • 21. SALDAMLI Asım (2008), “İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilim ve Teknolojilerin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:7, S.13, s.239- 263.
 • 22. SOLMAZ Başak (2007), “Halkla İlişkiler Bakışı Açısından Kriz Durumlarında İnternetin Rolü ve İnternet Kriz Planlaması”, Selçuk İletişim, Ocak, C.4, S.4, s.67-74.
 • 23. ŞİMŞEK M. Şerif ve Öge H. Serdar (2007), Stratejik ve Uluslararası Boyutları İle İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara
 • 24. ŞİMŞEK, Sedat (2006), “Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu Şirketler ve İnternetin Önemi”, Selçuk İletişim, C.4, S.3, s.166-175.
 • 25. ŞİMŞEK Sedat (2004), “İnternet ve İnternette Pazarlama Olgusunun Firmalar Tarafından Uygulamaya Konulması”, Selçuk İletişim, Temmuz, C.3, S.2, s.145-158.
 • 26. TARHAN Ahmet (2007), “Halkla İlişkilerde Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak İnternet: Belediyelerin Web Sayfaları üzerine Bir Analiz”, Selçuk İletişim, Ocak, C.4, S.4, s.75-95.
 • 27. TOSUN Nurhan Babür (2004), “Kullanılan Teknikler Açısından İnternet Reklamları”, Selçuk İletişim, Temmuz, C.3, S.2, s.159-167.
 • 28. YEYGEL Sinem ve Temel Aysen (2006), “İşletmelerin Kurumsal İmajlarının Hedef Kitlelere İletilmesinde Bir Araç Olarak Web Siteleri”, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan, s.213-234 http://if.kocaeli.edu.tr/hitsempozyum2006/kitap/18- Sinem_Yeygel_Aysen_Temel.pdf, Erişim Tarihi:11.05.2009
 • 29. http://www.po.metu.edu.tr/Links/inf/Css25/Bolum1.html, Erişim Tarihi:15.12.2009
 • 30. http://www.domaintools.com/internet-statistics/country-ip-counts.html, 08.01.2010
 • 31. http://www.internetworldstats.com/stats14.htm, Erişim Tarihi:08.01.2010
 • 32. http://www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi:15.12.2009
 • 33. http://blog.kurehosting.com/ftp-nedir.html, Erişim Tarihi:15.12.2009
 • 34. http://bilgibirikimi.tripod.com/e-ticaret.htm,11.05.2009
 • 35. Kanat, Başyiğit ve Abak, http://bilgibirikimi.tripod.com/e-ticaret.htm, Erişim Tarihi: 20.11.2009
 • 36. http://bilgibirikimi.tripod.com/e-ticaret.htm, Erişim Tarihi: 20.11.2009
 • 37. http://www.bilisimterimleri.com, Erişim Tarihi: 08.01.2010
 • 38. http://www.portalreklam.com/internetvegelisimi, ErişimTarihi:25.06.2009

___

APA Çiçek,  . Y. , Demirel, Y. & Onat, Ö. K. (2010). İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 15 (3) , 187-206 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

İŞE BAĞLILIĞIN TÜKENMİŞLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNDEKİ ARACILIK ETKİSİ: YATIRIM UZMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.Doç.Dr.Güler SAĞLAM ARI, Arş.Gör.Dr.Hasan BAL, Arş.Gör.Dr.Emine ÇINA BAL

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN MODERN TÜRKİYE’YE YÖNETEN-YÖNETİLEN İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ

  Yrd.Doç.Dr.Mehmet GÖKÜŞ

BELEDİYE YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA YAP- İŞLET-DEVRET ALTERNATİFİ: ANTALYA SARISU MESİRE ALANI ÖRNEĞİ

  Okt.Dr.Hasan ERDOĞAN

ÇEVRESEL DUYARLILIK VE YENİLİKÇİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Arş.Gör.Arzum BÜYÜKKEKLİK, Yrd.Doç.Dr.Murat TOKSARI, Doç.Dr.Hasan BÜLBÜL

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINA (İMKB) KAYITLI KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN (KOBİ) SERMAYE YAPILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Öğr.Gör.Dr.Sevinç Güler

VERİ MADENCİLİĞİNDE KÜMELEME YAKLAŞIMLARI VE KOHONEN AĞLARI İLE PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

  Arş.Gör.Dr.Çağatan TAŞKIN, Yrd.Doç.Dr.Gül Gökay EMEL

FAALİYET RAPORLARINDA FİNANSAL ORANLARA YER VERME: İMKB İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.doç.dr.ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Arş.gör.bilge Leyli ELİTAŞ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNE YAKLAŞIMI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

  Yrd.Doç.Dr.İrfan ATEŞOĞLU, Öğr.Gör.Ali TÜRKER

İŞ DEĞERLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİR YAPISAL DENKLEM MODELLEME YAKLAŞIMI

  Umut KUBAT, Prof.Dr.Ayşe KURUÜZÜM

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ

  Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ÇİÇEK, Yrd.Doç.Dr.Mustafa DEMİREL, Öğr.Gör.Osman Kürşat ONAT