ÇEVRESEL DUYARLILIK VE YENİLİKÇİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu tanımlayıcı araştırma, işletmelerin çevre yönetimine yaklaşımı ve çevresel yenilikçiliğe ilişkin uygulama ve değerlendirmelerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma verileri Kayseri’de yerleşik büyük ve orta ölçekli işletmelerin üst düzey yöneticileriyle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Bulgular, işletmelerin çevresel duyarlılık konusunda bilinçlenmeye başladığına işaret etmekle birlikte bunun henüz yeterli düzeyde olmadığına ve çevresel yenilikçilik uygulamalarına da yansımadığına işaret etmektedir

Çevresel Duyarlılık ve Yenilikçilik Üzerine Bir Araştırma

Keywords:

-,

___

 • 1. AKDOĞAN, A. (2003), Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik, Kayseri Ticaret Odası Yayınları 48, Kayseri.
 • 2. ATİK, H. (2005), Yenilik ve Ulusal Yenilik Gücü, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • 3. BRUNNERMEIER, S.B. and COHEN, M.A. (2003), Determinants of Environmental Innovation in US Manufacturing Industriesž, Journal of Economics and Management 45, pp. 278-293.
 • 4. BÜLBÜL, H. (2007), Tþrkiyeœde Bþyþk Gıda Firmalarının Rekabetéi ve Yenilikéi Uygulamalarıž, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, s.91-120.
 • 5. CLEFF, T. and RENNINGS, K. (1999), Determinants of Environmental Product and Process Innovationž, European Environment 9, pp. 191-201.
 • 6. CONCEIÑAO, P., HEITOR, M.,V. and VIEIRA, P.,S. (2006), Are Environmental Concerns Drivers of Innovation? Interpreting Portuguese Innovation Data to Foster Environmental Foresightž, Technological Forecasting & Social Change 73, pp.266-276.
 • 7. ÑAHA, H. (2008), Ñevresel Sorumluluk Bağlamında Tþrkiyeœde KOBİœlerž, İktisat İşletme ve Finans 20 (269), s.51-72.
 • 8. ÑAKICI, A. (2002), Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük Ortaboy İşletmelerin Sorunları ve Beklentileri, Mersin Üniversitesi Yayınları No:9, İktisadi ve İdari Bilimler Fakþltesi Yayın No:1, Mersin.
 • 9. ÑALIPINAR, H. ve BAÑ, U. (2007), KOBİœlerde İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktørler ve Bir Alan Araştırmasıž, Ege Akademik Bakış, 7(2), s. 453-466.
 • 10. Devlet Planlama Teşkilatı, 9. Kalkınma Planı (2007- 2013), Ankara. (http://www.dtp.gov.tr/portal.aspx?PortalRef=3, Erişim Tarihi: 17.08.2009)
 • 11. DUYGULU, E., KÖK, R. ve ÖZDEMİR, A. (2008), Factors Influencing Innovation In SMEs In Turkey: An Interregional Comparisonž, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (20), s.367-379.
 • 12. ESTY, D., C. and WINSTON, A., S. (2007), Yeşilden Altına Akıllı Şirketler Çevreci Stratejiler ile Nasıl Avantaj Yaratır?, Ñeviren: Levent Gøktem, MediaCat, İstanbul.
 • 13. FRONDEL, M., HORBACH J. and RENNINGS K. (2008) What Triggers Environmental Management and Innovation? Emprical Evidence For Germanyž, Ecological Economics, Vol 66, Issue 1, pp. 153-160.
 • 14. GÜLEŞ, H.,K. ve BÜLBÜL, H. (2003), İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikéilik: 500 Bþyþk Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulamaž, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (1), s.40-63.
 • 15. GÜLEŞ, H.,K. ve BÜLBÜL, H. (2004), Yenilikçilik İşletmeler İçin Stratejik Bir Rekabet Aracı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • 16. HORBACH, J. (2008), Determinants of Environmental Innovation-New Evidence from German Panel Data Sourcesž, Research Policy 37, pp.163-173.
 • 17. İstanbul Sanayi Odası (İSO) (2008), AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler, İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/6, İstanbul.
 • 18. Kayseri Organize Sanayi Bølgesi Mþdþrlþğþ, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Sektörel Firma Rehberi 2007, Kayseri.
 • 19. Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası İş Rehberi 2008, Kayseri.
 • 20. KÖROĞLU, B.,A. (2005), Innovativeness In Industrial Districts of Turkey and Indicators of Innovation Activities In SMEsž, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18(4), s. 693-706.
 • 21. KURTULUŞ, K. (1998), Pazarlama Araştırmaları, İ. Ü. İşletme Fakþltesi Yayın No: 274, İ. Ü. İşletme İktisadı Enstitþsþ Yayın No: 406, 6. Baskı, İstanbul
 • 22. LEE, J.,J., GEMBA, T.,K. and KODAMA, F. (2006), Analyzing the Innovation Process for Environmental Performance Improvementž, Technological Forecasting & Social Change 73, pp. 290 301.
 • 23. MAZZANTI, M. and ZOBOLI, R. (2008), Environmental Innovations, SME Strategies and Policy Induced Effects: Evidence for a District- Based Local System in Northern Italyž, The Icfai Journal of Environmental Economics, Vol. VI, No. 1, pp. 7-34
 • 24. MELNYK, S.,A., SROUFE, R.,P. and CALANTONE, R. (2003), Assessing the Impact of Environmental Management Systems on Corporate and Environmental Performancež, Journal of Operations Management 21, pp.329-351.
 • 25. MOFFAT, A. and AUER, A. (2006), Corporate Environmental Innovation (CEI): A Government Initiative to Support Corporate Sustainability Leadershipž, Journal of Cleaner Production 14, pp. 589- 600.
 • 26. OECD (1997), Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Oslo Manual, OECD/Eurostat, Paris.
 • 27. ÖZEN, Ü. ve BİNGÖL, M. (2007), İşletmelerde Bilişim Teknolojileri ve Yenilikéilik: Erzurum, Erzincan ve Bayburtœtaki KOBİœlerde Bir Araştırmaž, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), s.399-417.
 • 28. PICKMAN, H., A. (1998), The Effect of Environmental Regulation on Environmental Innovationž, Business Strategy and The Environment 7, pp. 223-233.
 • 29. PORTER, M.,E. and van der LINDE, C. (1995), Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationshipž, Journal of Economic Perspectives, Vol.9, No.4, pp. 97-118.
 • 30. PORTER, M., E. and van der LINDE, C. (1996) Green and Competitive: Ending the Stalematež in Business and the Environment, Edited by Richard Welford and Richard Starkey, Taylor & Francis, pp.61-77.
 • 31. REHFELD, K.,M., RENNINGS K. and ZIEGLER, A. (2007), Integrated Product Policy and Environmental Product Innovations: An Emprical Analysisž, Ecological Economics 61, pp. 91-100.
 • 32. RENNINGS, K. (2000), Redefining Innovation-eco-innovation Research and the Contribution from Ecological Economicsž, Ecological Economics 32, pp. 319-332.
 • 33. RENNINGS, K, ZIEGLER A., ANKELE K. and HOFFMAN E. (2006), The Influence of Different Characteristics of the EU Environment Management and Auditing Scheme on Technical Environmental Innovations and Economics Performancež, Ecological Economics 57, pp.45-59.
 • 34. SARKIS, J. (1998), Evaluating Environmentally Conscious Business Practicesž, European Journal of Operational Research 107, pp. 159-174.
 • 35. SHEFER, D. and FRENKEL, A. (2005), R&D, Firm Size and Innovation: An Empirical Analysisž, Technovation 25, pp. 25-32.
 • 36. SOUITARIS, V. (2002), Technological Trajectories as Moderators of Firm-Level Determinants of Innovationž, Research Policy 31, pp. 877- 898.
 • 37. ŞAHİN, A. (2009), Mersinœde Faaliyet Gøsteren Kþéþk ve Orta Bþyþklþkteki İşletmelerin Yenilik Faaliyetlerinin Öléþlmesiž, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), s. 259-271.
 • 38. T.C. Başbakanlık Tþrkiye İstatistik Kurumu, Yenilik Araştırmaları 2004- 2006 Bþlteni. (www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 18.08.2009)
 • 39. THEYEL, G. (2000), Management Practices for Environmental Innovation and Performancež, International Journal of Operations & Production Management, Vol.20, No.2, pp. 249-266.
 • 40. TRIEBSWETTER, U. and WACKERBAUER, J., (2008), Integrated Environmental Product Innovation in the Region of Munich and its Impact on Company Competitivenessž, Journal of Cleaner Production 16, pp.1484-1493.
 • 41. Tþrkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sanayi Veritabanı. (http://sanayi.tobb.org.tr/tobb_sektor1.php, Erişim Tarihi: 13.08.2009)
 • 42. WAGNER, M. (2007), On the Relationship Between Environmental Management Environmental Innovation and Patenting: Evidence from German Manufacturing Firmsž, Research Policy 36, pp.1587-1602.
 • 43. YÜKSEL, H. (2008), An Empirical Evoluation of Cleaner Production Practices in Turkeyž, Journal of Cleaner Production 16 S1, pp.50-57.
 • 44. ZAHRA, S., A. and DAS, S., R. (1993), Innovation Strategy and Financial Performance in Manufacturing Companies: An Empirical Studyž, Productions and Operations Management, Vol. 2, No. 1, pp.15- 37.
 • 45. ZERENLER, M., TÜRKER, N. ve ŞAHİN, E. (2007), Kþresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve Yenilik İlişkisiž, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, s.653-667.

___

APA Büyükkeklik,  . A. , Toksarı, Y. & Bülbül, D. (2010). ÇEVRESEL DUYARLILIK VE YENİLİKÇİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 15 (3) , 373-393 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÇEVRESEL DUYARLILIK VE YENİLİKÇİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Arş.Gör.Arzum BÜYÜKKEKLİK, Yrd.Doç.Dr.Murat TOKSARI, Doç.Dr.Hasan BÜLBÜL

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN MODERN TÜRKİYE’YE YÖNETEN-YÖNETİLEN İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ

  Yrd.Doç.Dr.Mehmet GÖKÜŞ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINA (İMKB) KAYITLI KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN (KOBİ) SERMAYE YAPILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Öğr.Gör.Dr.Sevinç Güler

İŞ DEĞERLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİR YAPISAL DENKLEM MODELLEME YAKLAŞIMI

  Umut KUBAT, Prof.Dr.Ayşe KURUÜZÜM

FAALİYET RAPORLARINDA FİNANSAL ORANLARA YER VERME: İMKB İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.doç.dr.ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Arş.gör.bilge Leyli ELİTAŞ

BİREYSEL VE İŞ İLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN GRUP BAĞLILIĞINA ETKİLERİ: HAVA LİMANI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.Doç.Dr.Halil DEMİRER, Yrd.Doç.Dr.Nuriye GÜREŞ, Öğr.Gör.Volkan AKGÜL

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ

  Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ÇİÇEK, Yrd.Doç.Dr.Mustafa DEMİREL, Öğr.Gör.Osman Kürşat ONAT

BELEDİYE YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA YAP- İŞLET-DEVRET ALTERNATİFİ: ANTALYA SARISU MESİRE ALANI ÖRNEĞİ

  Okt.Dr.Hasan ERDOĞAN

TERMAL OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ

  Yrd.Doç.Dr.Burhan KILIÇ, Doç.dr.ali ELEREN

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

  Dr.Selma ALTINDİŞ