HUKUKSAL YORUMUN FİLOZOFİKYORUMBİLİMSEL BAĞLAMI

Hukuksal hermeneutik, klasik yorum teorileri ve metodolojilerin öngördüğü çerçeveden farklı olarak yorum sorununu filozofik bir bağlamda konu edinmektedir. Bu perspektif, yorum sorununu mekanik bir çıkarım yöntemi olarak değerlendirmemektedir. Yorumlama sürecinin her bir evresini ve süjesini varoluşsal bir problematik olarak ele almaktadır. Bu doğrultuda hukuksal yorum, özne ile metin arasında bir diyalojiye tekabül etmektedir. Yorumlama nesnesi olan metnin ufku ile yorumlayan öznenin ufku arasında diyalektiksel bir kaynaşma öngörülmektedir

Hukuksal Yorumun Filozofik-Yorumbilimsel Bağlamı

Keywords:

-,

___

 • AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali (2009), Kent Devletinden İmparatorluğa, İmge Kitapevi, Ankara.
 • ARAL, Vecdi (2007), Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitapevi, İstanbul.
 • BERKİ, Ali Himmet (1985), Açıklamalı Mecelle, Hikmet Yayınları, İstanbul.
 • ÇAĞIL, Orhan Münir (1966), Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • DAVID, Rene (1985), Çağdaş Büyük Hukuk Sistemleri, Çev: Argun Köteli, Üçdal Neşriyat, İstanbul.
 • DÖNMEZER, Sulhi; ERMAN, Sahir (1994), Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul.
 • DWORKİN, Ronald (2008), “Şüphe Ölümcül Olursa”, Çev: Altan Heper, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 18. Kitap, İstanbul.
 • ECO, Umberto (2010), Yorum ve Aşırı Yorum, Çev: Kemal Atakay, Can
 • ERDOĞMUŞ, Belgin (1992), Roma Hukuku (Tarihi Giriş-Hukuk Tarihi- Genel Kavramlar), Filiz Kitapevi, İstanbul.
 • FITZGERALD, P. J. (1966), Salmond on Jurisprudence, London.
 • GADAMER, Hans-Georg (1990), “Tarih Bilinci Sorunu”, Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, (der. P. Rabinow ve W. Sullivan), Çev: Taha Parla, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • GADAMER, Hans-Georg (1993), Truth and Method, Trans. by Joel W.; Donald G. M., New York.
 • GADAMER, Hans-Georg (1995), “Hermeneutik”, Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar, Çev: Doğan Özlem, Ark Yayınevi, Ankara.
 • GAUDEMET, J. (1971), “Eski Çağ Dünyasında Kanunların ve Hukuki Muamelelerin Yorumu”, Çev: Bülent Tahiroğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, XXXVI/1-4, İstanbul.
 • GÖKA, Erol (1993), “Geleneğin Yaratıcı Yenilenmesi”, Türkiye Günlüğü, Ankara.
 • GÖZLER, Kemal (1998), Hukukun Genel Teorisine Giriş, Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara.
 • HERAKLEITOS (2009), Fragmanlar, Çev: Cengiz Çakmak, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • IŞIKTAÇ, Yasemin; METİN, Sevtap (2003), Hukuk Metodolojisi, Filiz Kitapevi, İstanbul.
 • İLHAN, Cengiz (2003), Mecelle Hukukun Doksan Dokuz Kaidesi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.
 • KILIÇ, Muharrem (2005), “Hukuksal ve Teolojik Metinleri Anlama Sorunu: Felsefi Hermenötik Bağlamında Bir Analiz”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sy. 12, İstanbul, s. 90-101.
 • KILIÇ, Muharrem (2009), “Osmanlı Fetva Literatüründe Gayri Müslimlere Tanınan Din ve İbadet Özgürlüğü: Fetâvâ-yi Ali Efendi Örneklemi”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 13, Konya, s. 63- 82.
 • MARTİN, Elizabeth A. (1990), (ed.), A Concise Dictionary of Law, Oxford.
 • ÖKÇESİZ, Hayrettin (1997), “Hukuk ve Dil”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, (haz. Hayrettin Ökçesiz), Alkım Yayınları, İstanbul.
 • PALMER, Richard E. (2002), Hermenötik, Çev: İbrahim Görener, Anka
 • PLATON (2007), Yasalar, Çev: Candan Şentuna ve Saffet Babür, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • QUENTIN, Skinner (1997), Çağdaş Temel Kuramlar, Çev: Ahmet Demirhan, Vadi Yayınları, Ankara.
 • SAYIN, Şara (1983), “Yorumbilimsel Söyleşi”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Macit Gökberk Armağanı, Ankara.
 • SUPOİT, Alain (2008), Homo Juridicus, Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine Bir Deneme, Çev: Bige Açımuz Ünal, Dost Kitabevi, Ankara.
 • UMUR, Ziya (1999), Roma Hukuku Ders Notları, Beta Yayınları, İstanbul.
 • WEBER, Alfred (1993), Felsefe Tarihi, Çev: H. Vehbi, Eralp, Sosyal Yayınları, İstanbul.
 • YÖRÜK, Abdülhak Kemal (1961), Hukuk Felsefesi Dersleri, İstanbul.

___

APA Kılıç,  . D. (2011). HUKUKSAL YORUMUN FİLOZOFİKYORUMBİLİMSEL BAĞLAMI . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 63-78 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

47.1b636