GÖÇ KRİZİNİN, BREXIT KARARINA VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GELECEĞİNE MUHTEMEL ETKİLERİ

Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin halihazırdaki en önemli sorunlarından olan göç krizinin Birleşik Krallık’ta yapılan Avrupa Birliği’nden ayrılma referandumuna ve Avrupa Birliği’nin geleceğine olan yansımaları incelenmiştir. Arap Baharı sonrasında Suriye’de ortaya çıkan iç savaş sonrasında başlayan göç krizi ve dünya genelinde yaşanan göçmen sorunu 2000 ve 2015 yıllarına ait istatistikler karşılaştırılarak değerlendirilmiş, incelenen yıllarda en çok göç veren ve en çok göç alan ülkeler belirlenmiş ve 2015 yılında en fazla göçmene Avrupa Kıtasının ev sahipliği yaptığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen değerler ışığında küresel krizin ekonomik ve siyasi etkileriyle mücadele eden Avrupa Birliği’nin ev sahipliği yaptığı göçmen ve mültecilerin 2016 yılında Birleşik Krallık’ta yapılan Avrupa Birliği’nden ayrılma referandumuna etkileri incelendiğinde, Birleşik Krallık’ın Avrupa Kıtasında Almanya’dan sonra en fazla göçmene ev sahipliği yaptığı, artan göçmen rakamları sonucunda işçi ücretlerinin düştüğü ve işsizlik oranlarının arttığı, Birleşik Krallık’ta yapılan referandumdan ayrılık kararı çıkmasının diğer Avrupa Birliği ülkelerine de cesaret verdiği, muhalefet partilerinin mevcut hükümetlere referandum kararı alınması konusunda baskı yaptığı, yapılan bu politika sayesinde oylarının arttığı ve önümüzdeki günlerde de Avrupa Birliği’nden ayrılma amacıyla yapılacak yeni referandumların Avrupa Birliği’nin yakın geleceği için en büyük tehdit olduğu ortaya çıkmıştır.

POSSIBLE EFFECTS OF THE MIGRATION CRISIS, THE BREXIT DECISION AND THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION

In this study, the reflections of the immigration crisis, one of the most important problems of the European Union, on the European Union's separation referendum in the United Kingdom and the future of the European Union examined. The migratory crisis that started after the civil war in Syria after the Arab Spring and the migrants problem in the world in general were evaluated by comparing the statistics of the years 2000 and 2015. The countries with the highest number of migrants and the ones with the highest number of immigrants have been identified in the years examined and in 2015 it has emerged that the largest number of immigrants are hosted in European Union. When the influences of immigrants and refugees hosted by the European Union, which is fighting the economic and political effects of the global crisis, are examined in the UK for the referendum on separation from the European Union in 2016, the UK is the most European immigrant homeowners after Germany, lower worker wages and increased unemployment rates as a result of increased immigrant numbers, the decision to split the referendum in the UK, which encouraged other European Union countries to oppose opposition parties' referendum on existing governments and new referendums to be held in the coming days to leave the European Union are the greatest threat to the European Union's near future.

___

 • AÇIKMEŞE, S. A., (2012), Avrupa Birliği’nde Genişleme, B. Akçay & İ. Göçmen (Dü.) Avrupa Birliği; Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar içinde (s. 611-630), Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • AKGÜL, A. vd., (2015), Göç ve Kamu Politikaları: Suriye Krizi Üzerine Bir Analiz, The Global A Journal of Policy and Strategy, 1 (2), ss:1-22.
 • ARCHICK, K., (2016), The European Union: Current Challenges and Future Prospects, Congressional Research Service Report No.44249.
 • BARKIN, E., (2014), 1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi, (1), ss:331-360.
 • BBC, (2016a), 10 soruda İngiltere'nin ABreferandumu,http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160616_10soruda_referandum, Erişim tarihi: 04.08.2016.
 • BBC, (2016b), Brexit: AB'de aşırı sağ liderler ülkelerinde referandum istiyor, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160624_ab_sag_tepkiler, Erişim tarihi: 04.08.2016.
 • BILDT, C., (2016), Saying Yes to Europe, https://www.project-syndicate.org/commentary/brexit-betrayal-uk-european-integration-legacy-by-carl-bildt-2016-02, Erişim tarihi: 04.08.2016.
 • BOYLE, C., (2015), Just what is the UK’s problem with Europe?, http://www.cnbc.com/2015/05/27/why-would-the-uk-want-to-leave-the-eu.html, Erişim tarihi: 05.08.2016.
 • BOYRAZ, Z., (2015), Türkiye'de Göçmen Sorununa Örnek Suriyeli Mülteciler, Zeitschrift für die Welt der Türken, 7 (2), ss:35-58.
 • COOKMAN, L., (2016), What if Turks talked about Britons the way Vote Leave talks about Turkey?, https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/25/vote-leave-turkey-british-migrants-turks-ankara-eu, Erişim tarihi: 05.08.2016.
 • DEUTSCHE WELLE, (2016), Merkel mülteci politikasını savundu, http://www.dw.com/tr/merkel-mülteci-politikasını-savundu/a-19297089, Erişim tarihi: 03.08.2016.
 • ERCAN, M., (2016), Mülteci Krizi Bağlamında Türkiye-AB İlişkileri ve Geri Kabul Anlaşması, Bölgesel Çalışmalar Dergisi , 1 (1), ss:1-22.
 • ERGÜVEN, N. S. ve ÖZTURANLI, B., (2013), Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 62 (4), ss:1007-1061.
 • EURONEWS, (2016), Migrants could help tackle eurozone ageing population - Draghi, http://www.euronews.com/2016/06/09/migrants-could-help-tackle-eurozone-ageing-population-draghi, Erişim tarihi: 03.08.2016.
 • GÜRLESEL, C. F., (2016), Brexit ve Küresel Etkileri, http://www.moment-expo.com/brexit-ve-kuresel-etkileri, Erişim tarihi: 24.10.2016.
 • HINNEBUSCH, R., (2008), Modern Syrian Politics, History Compass, 6 (1), ss:263-285.
 • MADDE14, (2016), Uluslararası Sözleşmeler, http://madde14.org/ index.php?title=Kategori:Uluslararası_Sözleşmeler, Erişim tarihi: 12.08.2016.
 • MAIL ONLINE, (2016), Merkel's open door policy has brought 'chaos' to Europe, claims George Soros as German leader is blamed for Brexit over her failure to deal with migrant crisis, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3666511/Merkel-s-open-door-policy-caused-Britain-leave-EU-German-leader-blamed-Brexit-failure-deal-migrant-crisis-open-arms-immigration-policy.html, Erişim tarihi: 04.08.2016.
 • MARTIN, P. L., (2016a), Europe’s Migration Crisis: An American Perspective, Migration Letters, 13 (2), ss:307-319.
 • MARTIN, P. L., (2016b), Amerikan Gözüyle Avrupa’nın Göç Krizi, Göç Dergisi, 3 (1), ss:121-134.
 • MOORE, C., (2016), Charles de Gaulle knew it: Britain does not belong in the EU, http://blogs.spectator.co.uk/2016/05/charles-de-gaulle-knew-it-britain-does-not-belong-in-the-eu/, Erişim tarihi: 04.08.2016.
 • OPEN EUROPE, (2008), The Lisbon Treaty and the European Constitution: A side-by-side comparison, http://www.ecln.net/documents/lisbon/lisbon_-_constitution_side_by_side_open_europe.pdf , Erişim tarihi: 28.10.2016.
 • ÖZKAN, I., (2011), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Avrupa Birliği’nin Göç ve Sığınma Politikası, Ankara Barosu Dergisi, (1), ss:165-188.
 • SANDIKLI, A. ve SEMİN, A., (2014), Bütün Boyutlarıyla Suriye Krizi ve Türkiye, A. Sandıklı, ve E. Kaya (Ed.), Orta Doğu’da Değişim ve Türkiye içinde, (s. 193-256), İstanbul, Bilgesam.
 • SÖNMEZ, P., (2015), Avrupa Birliği’nde Yeni Dönem Postkolonyal İlişkiler ve Göç Politikaları Diyaloğu, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul .
 • STIGLITZ, J., (2016a), The Real Issues Of The Eurozone And How To Solve Them, https://www.socialeurope.eu/2016/09/the-real-issues-of-the-eurozone-and-how-to-solve-them/, Erişim tarihi: 25.10.2016.
 • ŞEMŞİT, S., (2010), Avrupa Birliği Göç Politikasının Güvenlikleştirilmesi ve Dışsallaştırılması: Türkiye’ye Yansımaları, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • ŞEN, Y., (2013), Suriye’de Arap Baharı, Yasama Dergisi , (23), ss:55-79.
 • TDK, (2016), Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.57ada85b7bf635.17794520, Erişim tarihi: 12.08.2016.
 • THE GUARDIAN, (2016), EU referendum: full results and analysis, http://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2016/jun/23/eu-referendum-live-results-and-analysis, Erişim tarihi: 04.08.2016.
 • THE TELEGRAPH, (2016), Angela Merkel's historic error on immigration, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/angela-merkel/12193876/Angela-Merkels-historic-error-on-immigration.html, Erişim tarihi: 03.08.2016.
 • THE TRUMPET, (2016), The Fall of Merkel and Rise of a New Germany, https://www.thetrumpet.com/article/13658.2.0.0/society/immigration/the-fall-of-merkel-and-rise-of-a-new-germany, Erişim tarihi: 03.08.2016.
 • UN DESA, (2016), International Migration Report 2015 Highlights, New York, UN Department of Economic and Social Affairs.
 • UNHCR, (2009), Mülteci Kimdir?, http://www.unhcr.org/turkey/home.php?page=29, Erişim tarihi: 12.08.2016.
 • UNHCR, (2016), Mülteciler, http://www.unhcr.org/turkey/home.php?page=72, Erişim tarihi: 12.08.2016.
 • USAK, (2011), Mayınlı Arazide Yürümenin Adı: Suriye’de Değişimi Zorlamak, USAK Raporları No.11-04, Ankara.
 • WINTOUR, P., (2016), UK voted for Brexit – but is there a way back?, http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/29/uk-voted-for-brexit-but-is-there-a-way-back, Erişim tarihi: 08.08.2016.

___

APA Çenberci, E. & Gövdere, B. (2017). GÖÇ KRİZİNİN, BREXIT KARARINA VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GELECEĞİNE MUHTEMEL ETKİLERİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Göç Özel Sayısı , 1427-1442 .