AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İSTENEN GÖÇMEN PROFİLİ ANALİZİ: EKONOMİK GÖÇMEN Mİ, POLİTİK GÖÇMEN Mİ?

Günümüzde göç ve göçmen profilinin incelenmesine yönelik yapılan çalışmaların çoğunun göçlerin nedenlerine yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak göçün nedenlerinin yanı sıra, göç alan ülkelerin göç alma nedenlerinin de araştırılması önem arz etmektedir. Göçmen profilinin genellikle ekonomik göçmenler üzerinden değerlendirilmesine rağmen, günümüz siyasi koşullarında savaşlardan etkilenen kişilerin politik amaçlı göçlerine de sıklıkla rastlanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin göç politikalarına bakıldığında, her ülkenin kendine uygun olan bir politika izlediği görülmektedir. Avrupa Birliği’nin ortak bir göç politikası çerçevesinde toplanması durumunda, istenen göçmen profilinin niteliklerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği genelinde göçmen entegrasyonunun kolaylığını ya da zorluğunu belirleyen en önemli faktörlerden biri; ülkelere gelen göçmenlerle, ülkelerin istedikleri göçmen nitelikleri arasındaki ilişki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği ülkelerinin istedikleri göçmen profilini analiz etmek ve ekonomik amaçlı göçmenlerin mi yoksa politik amaçlı göçmenlerin mi alınmasına onay verildiğini incelemek olarak belirlenmiştir. Böylece, göçün nedenlerine yönelik yapılan çalışmalara farklı bir bakış açısıyla bakmak ve Avrupa Birliği ortak göç politikası oluşumuna katkı sağlanıp sağlanamayacağı konusunda fikir sahibi olmak planlanmıştır.

ANALYSIS OF THE DESIRED IMMIGRANT PROFILE IN THE EUROPEAN UNION: ECONOMIC IMMIGRANT OR POLITICAL IMMIGRANT?

Today, most studies on examining migration and immigrant profiles seem to focus on the causes of migration. However, it is important to investigate the causes of migration as well as the reasons why the countries are receiving immigration. Despite the fact that the immigrant profile is usually assessed on economic immigrants, in the present political conditions, political migrations of people who affected by wars are also frequently encountered. When the migration policies of the European Union countries are examined, it is seen that each country follows a policy that is appropriate for itself. If the European Union can create the framework of a common migration policy, the qualifications of the desired immigrant profile need to be determined. One of the most important factors determining the facility or difficulty of migration integration in the European Union is the relationship between the immigrants who come to the country and the immigrant qualification that the countries desire. The aim of this study is to analyze the desired immigrant profile of the European Union countries and to examine whether economic or political immigrants were approved. Thus, it is planned to take a different view of the studies on the causes of immigration, and to have an idea that it would be possible to contribute to the formation of the European Union common migration policy.

___

 • (2015). “Refugees and Migration”, Kas International Reports, 11/12: 1-38.
 • (2017). “Almanya, GSYİH Büyüme Oranı”, http://tr.tradingeconomics.com/germany/gdp-growth, 26.03.2017.
 • (2017). “İngiltere, GSYİH Büyüme Oranı”, http://tr.tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth, 26.03.2017.
 • BARDAKÇI TOSUN, S. (2017). “İtalya’nın Afrika Politikası”, s. 699-706, (Ed.) ÇOMAK, H., SANCAKTAR C. ve ÇINAR, H.Y., Afrika Politikası 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • CENEVRE SÖZLEŞMESİ, (1951). “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme”, http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf, 10.12.2017.
 • ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, (2008). “Global Migration”. Barometer, Methodology, Results & Findings: 1-32.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2011). “Migrant Integration”, Aggregate Report: 1-124.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2015). “Public Opinion in the European Union”, Eurobarometer 83: 1-44.
 • EUROSTAT, (2017). http://ec.europa.eu/eurostat, 16.03.2017.
 • GÜLEÇ, C. (2015). “Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Yansımaları”, Tesam Akademi Dergisi, 2(2): 81-100.
 • HOPYAR, Z. (2016). “Avrupa’da Göç ve Mülteci Olgusu”, Diaspora Araştırmaları Merkezi, Ocak 2016 Raporu: 1-12.
 • KARA, P. ve KORKUT, R. (2010). “Türkiye’de Göç, İltica ve Mülteciler”, Türk İdare Dergisi, 467: 153-162.
 • KOSER, K. (2007). International Migration: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford.
 • KRITZ, M.M. and KEELY, C.B. (1981). Global Trends in Migration, The Center for Migration Studies of New York, Inc., New York.
 • LEE, E.S. (1966). “A Theory of Migration”, Demography, 3(1): 47-57.
 • MESSINA, A. (2007). The Logics and Politics of Post WWII Migration to Western Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
 • MIEGEL, M. (2016). “Immigration as Survival Strategy”, International Reports 4: 1-6.
 • MUTLUER, M. (2003). Uluslararası Göçler ve Türkiye, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • ÖZERİM, G. (2014). “Avrupa’da Göç Politikalarının Ulusüstüleşmesi ve Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa Göç Tarihinde Yeni Bir Dönem Mi?”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(1): 1-48.
 • SAMUR, H. (2008). “Avrupa Birliği’nde Göçe Yönelik Global Yaklaşım”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2).
 • SAYGIN, D. (2017). “Afrika Güvenliğinde Cılız Bir Ses: Avrupa Birliği”, s. 181-190, (Ed.) ÇOMAK, H., SANCAKTAR C. ve ÇINAR, H.Y., Afrika Politikası 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • SCHIERUP, C., HANSEN, P. ve CASTLES, S. (2006). Migration, Citizenship, and the European Welfare State: A European Dilemma, Oxford University Press, Oxford.
 • SUĞANLI, M. (2003). Almanya’da Yaşayan ve TC Merkez Bankasında Hesabı Bulunan Türklerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve İşçi Dövizleri, TC Merkez Bankası Yayını, Ankara.
 • UÇARER, E. (2001). “Managing Asylum and European Integration: Expanding Spheres of Exclusion”, International Studies Perspectives, 2(3).
 • ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ, (2009). “Göç Terimleri Sözlüğü”, No.18, http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozlugu(1).pdf, 12.03.2017.
 • YAVUZ, S. (2013). “Göç, Entegrasyon ve Din: Avrupa’da Yaşayan Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(26): 610-623.

___

APA Ultan, M. (2017). AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İSTENEN GÖÇMEN PROFİLİ ANALİZİ: EKONOMİK GÖÇMEN Mİ, POLİTİK GÖÇMEN Mİ? . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Göç Özel Sayısı , 1443-1456 .