Tuz Stresinin in Vitro Koşullarda Bazı Amerikan Asma Anaçlarında Sürgün Gelişimi ve Prolin Miktarları Üzerine Etkileri

Bu araştırma ülkemizde aşılı asma fidanı üretiminde yaygın olarak kullanılan 41 B ve Kober 5 BB Amerikan asma anaçları ile tuza dayanıklı olduğu bilinen 1616 C'nin in vitro koşullarda tuz stresine karşı göstermiş olduğu performansın belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla in vitro koşullarda elde edilen sürgünler, 0 (kontrol), 50 mM, 100 mM, 150 mM ve 200 mM olmak üzere 5 farklı konsantrasyonda NaCl içeren 0.5 mg/l benzil adenin (BA) ve 0.05 mg/l naftalen asetik asit (NAA) katkılı MS besin ortamlarında kültüre alınmışlardır. Üç haftalık kültür süresi sonrasında bitkiciklerde yaprak sayısındaki artış ve sürgün yaş ağırlığı ile prolin miktarları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda yaprak sayısındaki artış bakımından genotipler arasında bir farklılık gözlenemezken, sürgün yaş ağırlığı ve prolin içeriği bakımından 41 B anacının diğer anaçlara kıyasla daha düşük değerler gösterdiği tespit edilmiştir.