KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİNE ETKİSİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

  Girişimcilik son dönemlerde ekonomik olgusunun yanında sosyal özelliklerinin ön planda olması ile epey önemli bir konu haline gelmiştir ve gün geçtikçe araştırma alanları artmaktadır. Girişimcilik niyeti, kişilerin kendi işlerini kurmak ve işletmek için istekli olmaları veya bu hususta kararlı bir tutum sergilemeleridir. Kişilik özellikleri ise girişimcilik niyetini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Bu çalışmanın amacı üniversitede öğrenim gören öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik niyetine olan etkisini ortaya koymaktır. Bu amacın yanı sıra demografik değişkenler ile girişimcilik niyeti arasındaki farklılıklar araştırılmıştır. Bu niyetle, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 320 öğrenci ile araştırma ortaya konulmuştur. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmış, toplanan verilere ve araştırma sorularına göre korelasyon ve regresyon analizi, t-testi, tek yönlü varyans (anova) analizi uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; kişilik özelliklerinin girişimcilik niyetine olan etkisinin önemli bir ölçüde olduğu tespit edilmiştir. Kişilik özelliklerinden ‘’risk alma ve belirsizliğe toleransın’’,girişimcilik niyetine pozitif yönde ve anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Bunun yanında ‘’aile geliri, anne eğitim durumu, aile ve yakın çevrede örnek alınan başarılı bir girişimci’’ demografik değişkenleri ile girişimcilik niyeti arasında pozitif yönde ve anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda ise araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak öğrencilerin girişimcilik niyetlerini artırabilecek öneriler ortaya konmuştur.  

The Role Of Entrepreneurial Personality Traits On Entrepreneurial Intention: A Research In Mersin University

In recent years, entrepreneurship has become a very important issue with the social aspects of the economy as well as the economic situation, and research are a is increasing day today. Entrepreneurship can be defined as taking both he advantage of opportunities to bring together existing pieces and bringing out market share. The intention of entrepreneurship is that people must be willing or are able to set up and run their businesses. Personality trait sare one of the important factor saffecting the intention of entrepreneurship.The aim of this study is toshow the effect of the personality traits of the university students on entrepreneurial intent. In addition to this purpose, the effect of demographic variables on the entrepreneurial intentions was examined. Forth is purpose, research was carried out with 320 students from Mersin University Faculty of Economics and Administrative Sciences. A question naire was used as a data collection tool, correlation and regression analysis, t-test, one way variance (ANOVA) analys is were applied according to collected data and research questions.As a result of statistical analysis; It has been found that personality trait sare an important measure of entrepreneurship intention. It has been determined that 'personality traits' and 'tolerance to uncertainty' have a significant effect on entrepreneurship intention. Besides, it was found that there is a significant difference between some of the demographic variables such as '' family income, mothe reducation status, successful entrepreneur modeled in family and close environment '' and intention of entrepreneurship. As a result of the study, suggestions were presented to increase students' entrepreneurial intentions based on the findings obtained without research

___

 • AKKAYA TALİH, D., YILDIZ, E., AKIN KOLDERE,Y. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 5(8): 109-122.
 • ARMAĞAN, A. (2013). Girişimcilik ve Otonomi (Özerklik) İlişkisi: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. İnternational Periodical For TheLanguages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(12): 49-69.
 • BARTLEY, E .C. ve SCOTT.C.R. (2011). Coping with daily Stress: The role of conscıoutesness. Personality and Individual differences 50: 79-83.
 • BAŞOL, O., DURSUN, S., AYTAÇ, S., (2011). Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 13(4): 1303-2860.
 • BİLGE, H. ve BAL, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Ünüversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2012/2, Sayı:16
 • BOZKURT, Ö. (2011). Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler, Ankara: Detay Yayıncılık
 • BOZKURT, Ö. ve ERDURUR, K. (2013). Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimci Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 8(2): 57-78.
 • BÜYÜK, Ö., (2014). Girişimcilik (Girişimcilik Üzerine Notlar), İstanbul: Paradigma Akademi.
 • CİN, H., GÜNAY, G., (2013). Girişimcilerin Girişimcilik Tipleri ile Duygusal Zekaları Arasındaki İlişki: Edirne Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 8(2).
 • ÇELİK, A., İNCE, M., BOZYİĞİT, S., (2014). Üniversite Öğrencilerinin GirişimcilikNiyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Niğde Üniversitesi.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7(3): 113-124
 • ÇİÇEK R. ve DURNA U. (2012). Meslek İdealleri ve Girişimcilik Niyetleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(17): 17-31.
 • DÜNDAR, S. ve AĞCA V. (2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, s. 121-142.
 • ERCAN, Ç. (2010). Ergenlerin Spor Yapma Alışkanlıklarının Kişilik ve Atılganlık Özellikleri Açısından İncelenmesi. (Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.
 • EROĞLU, F. (2006). Davranış Bilimleri İstanbul: Beta Yayınları.
 • ERSOY, A.F., PARILTI, N., OKUR, A., (2006). Girişimcilik İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
 • FRANCO, M., HAASE, H. ve LAUTENSCHLAGER A. (2010). Students‟ entrepreneurial intentions: an inter-regional comparision. Education & Training, 52(4): 60-275.
 • GÜNEY, S. (2015). Girişimcilik(Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular) Ankara: Siyasal Kitabevi
 • İRMİŞ, A., BARUTÇU, E., (2012). Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 26(2): 1-25.
 • KALKAN, A. (2011). Kişisel Tutum, Öznel Norm ve Algılanan Davranış Kontrolünün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2): 189-206.
 • KARABEY, C. (2013). Girişimsel Düşünceyi Anlamak: Düşünme Tarzı ve Risk Tercihinin Girişimsek Öz yetkinlik ve Girişimcilik Niyeti ile İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 18(3): 143-159.
 • KELEŞ, H.N., ÖZKAN,T.K., DOĞANER, M. ve ALTUNOĞLU, A.E. (2012). Ön lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Economicand Administrative Studies. 5(9):108-118.
 • KOH, C. H. (1996). Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics: A study of HongKong MBA students, Journal of Managerial Psychology, 11(3): 12-25.
 • KORKMAZ, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlememeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 14(2): 210-224.
 • LİNAN, F. ve CHEN, Y. W. (2009). Development and Cross‐Cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship theory and practice, 33(3), 593-617.
 • LUTHJE, C., & FRANKE, N. (2003). The „making‟of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT. R&D Management,33(2), 135-147.
 • MARANGOZ, M. (2012).Girişimcilik, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • ÖREN, K. ve BİÇKES, M. (2011). Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri: Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(3): 67- 86.
 • ÖZDEVECİOĞLU, M. ve KARACA, M. (2015), Girişimcilik, Girişimci Kişilik, Konya: Eğitim Yayınevi
 • ÖZER, E. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi (Doktora Tezi) Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ÖZKALP, E. ve KIREL, Ç., (2010). Örgütsel Davranış , Bursa: Ekin Yayınevi.
 • PARK, H. ve ANTONİONİ, D. (2007). Personality, Reciprocity, and Strength of Conflict Resolution Strategy. Journal of Research in Personality. 41, 110–125.
 • PETRİDES, K., ve FURNHAM, A.(2003). Trait emotional intelligence: Behavioural validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction.European Journal of Personality, 17, 39–57.
 • SOYŞEKERCİ, S.,(2013).Uygulamalar ve Şirket Örnekleriyle Girişimcilik, İstanbul: Kriter Yayınevi
 • ŞEŞEN, H., SORAN, S., CAYMAZ, E., (2014). Toplumsal Kültürün Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Sosyal Ağ Kullanımının Aracılık Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 41(2): 110-125
 • TEKİN, M.(2004)Girişimcilik, Ankara: Detay Yayıncılık
 • TİKİCİ, M. ve AKSOY, A., (2009). Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • TİMUROĞLU, K. ve ÇAKIR, S., (2014). Girişimcilerin Yeni Bir Girişim Yapma Niyetlerinin Risk Alma Eğilimi ile İlişkisi. AKÜ. İİBF. Dergisi 16(2):119-136
 • TOMAK, S., (2015) Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği . Ankara: Detay Yayıncılık.
 • TOP, S. (2006). Girişimcilik ‘’Keşif Süreci’’ İstanbul: Beta Yayıncılık
 • TÜRKMEN, F. (2013).Kişilik Tiplerinin Çatışmayı Yönetme Yöntemlerine Etkisi(Doktora Tezi) Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • USLU, D., (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Niyetinin Duygusal Zeka Faktörlerine Göre İncelenmesi. (Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • WANG, K.C. & WONG, P.K. (2004). Entrepreneurial interest of university students in Singapore. Technovation 24(2): 163–172.
 • WONG, P. K., HO, Y. P., ve LOW, P. C. (2014). Do university entrepreneurship programsinfluence students‟ entrepreneurial behavior? An empirical analysis of universitystudents in Singapore. Innovative Pathways for University Entrepreneurship in the 21st Century, 24, 65-87.
 • WOOD, V. F. ve BELL, P. A. (2008). Predicting Interpersonal Conflict Resolution Styles From Personality Characteristics. Personality and Individual Differences, 45(2008), 126-131.
 • YÜKSEL, H., CEVHER, E., YÜKSEL, M. (2015). Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5(1): 143-156.
 • ZHANG, Y., DUYSTERS, G. ve CLOODT, M. (2013). The role of entrepreneurship education as a predictor of university students‟ entrepreneurial intention. International Entrepreneurship and Management Journal, 9(1): 1-19.