Yöneticilerin Stratejik Karar Verme Süreçlerinde Kullandığı Yöntem ve Araçlar

Günümüzün karmaşık ve rekabetçi iş ortamında faaliyet gösteren işletmeler, görevlerini yerine getirirken birçok tehdit veya fırsat ile yüzleşmektedir. İşletmelerin sürdürülebilir bir operasyonel yaşama sahip olmak için yeni yönetim tarzlarına ihtiyaçları olabilir. Ekonomilerin temelini oluşturan işletmeler hem işlerini büyütmek hem de daha uzun bir operasyonel yaşam sürmeye yönelik bir yönetim tarzına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle birçok işletme stratejik yönetime önem vermiş ve yönetimlerinde kullanmaya başlamıştır. Bu araştırmanın amacı, işletmelerin stratejik yönetim uygulamaları ile yöneticilerin bu uygulamalara yönelik farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla stratejik analiz ile stratejik yönetim uygulamalarının düzeyi ve bu uygulamalarda yönetici ve çalışanların hangi aşamada ve nasıl rol oynadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. İşletmelerin stratejik planlama yapıp yapmadıkları, kendilerini stratejik bulup bulmadıkları veya ölçüsü ve varsa stratejilerinin yönü araştırılmıştır. Bu çerçevede “Aile kontrolünün kurumsallaşma üzerindeki etkisi”, “Kurumsallaşma ve Stratejik Planlama Süreci arasında ilişki” ve “Kurumsallaşma ve Stratejik Yönetim Süreci arasında ilişki” araştırma sorularının cevapları araştırılmıştır. Çalışma için anket soruları kendisine ulaşılabilen 49 yöneticiye elektronik ortamda gönderilmiş ve 30 kişiden cevap alınmıştır. Araştırmadan 3 sonuç elde edilmiştir. İlk olarak şirket üzerindeki aile kontrolü azaldıkça kurumsallaşma artmaktadır, ikinci olarak stratejik yönetim ve stratejik planlamanın kapsamı arttıkça, kurumsallaşma arttığı tespit edilmiştir ve son olarak kurumsallaşma düzeyi arttıkça yıllık cironun arttığı belirlenmiştir.

THE METHODS AND TOOLS USED BY MANAGERS IN THEIR STRATEGIC DECISION MAKING PROCESSES

Businesses operating complex and highly business environment are faced with threats or opportunities while performing. The purpose of this research is revealing the difference between strategic management practices of businesses and the level of awareness of managers to these practices. Under this purpose, with strategic analysis, it was tried to determine level of implementation of strategic management practices and at what stage and how managers and employees play a role in these practices. In addition, it was investigated whether they made strategic planning, whether they found themselves strategic or to what extent they found strategic and, if any, the direction of their strategies. In this framework, the answers to the research questions "The effect of family control on institutionalization", "The relationship between Institutionalization and Strategic Planning Process" and "The Relationship between Institutionalization and Strategic Management Process" were investigated. For this study, questionnaire questions were sent electronically to 49 managers and 30 replies were received. From research three results were obtained. Institutionalization increases as the control of family decreases, scope of strategic management and strategic planning increases, institutionalization also increases and family's control over the business decreases, institutionalization increases, and as the level of institutionalization increases, annual return increases.

___

 • Akgemci, T. (2007). Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Akgemci, T., Çelik, A. (2010). Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Aktan, C. C. (2005). Geleceği Kazanmanın Yolu Stratejik Yönetim. Çimento İşveren Dergisi, 1, 1–58.
 • Aktan, C. C. (2008). Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama. Çimento İşveren Dergisi, (22)4, 4-15.
 • Alcan, Ö., Esmer, Y., & Alcan, Y. (2021). Strategy Development for the Applicability of Photocoltaic Systems in Hospitality Enterprises Using SWOT Analysis and AHP Method: The CAse of Sinop Province. Duzce Universitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, 360-375.
 • Baykal, T. (2018). Örgütlerde Etkinlik ve Etkililik için Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7(2), 151-160.
 • Bayraktar, E., Turan, E., & Çetin, S. (2020). Stratejik Yönetim Kültürü ve Belediyeler: TR82 Bölgesi Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 55-89.
 • Brayson, J. M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations (A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement). San Francisco: Jossey.
 • Çelik, V. (1994). Etkili Bir Okul İçin Stratejik Yönetim. Eğitim ve Bilim Dergisi, 13(1), 28–34.
 • Çetinkaya, F. F., & Gülbahar, H. O. (2019). Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 349-367.
 • Crittenden, W. F., & Crittenden, V. L. (2000). Relationships Between Organizational Characteristics and Strategic Planning Processes in Nonprofit Organizations. Journal of Managerial Issues, 12(2), 150–168.
 • Eren, E., Aren, S., & Alpkan, L. (2000). İşletmelerde Stratejik Yönetim Faaliyetlerini Değerlendirme Araştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1, 96–122.
 • Ertuna, Ö. (2008). Stratejik Yönetim. İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları.
 • Esmer, Y. (2019). Fınancial Strategic Analysis In SMEs: The Case of Amasya Province. Research of Financial Economic and Social Studies (RFES, 1(1), 82-88.
 • Güleş, H. K. (1999). Elektronik Veri Değişiminin Tedarik Zinciri Yönetimindeki Yeri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 3, 1-16.
 • Güner, M. F. (2008). Bir Stratejik Yönetim Modeli Olarak Balanced Scorecard. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(10), 247–265.
 • Hastürk, M. (2006). Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Raporu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Ankara: Maliye Bakanlığı.
 • Karakaya, Y. E., & Çoban, B. (2010). Geleceği Planlamada Stratejik Yönetim ve SWOT Analizi Kavramsal Yaklaşımlar. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 342-352.
 • Kayar Çelik, B., & Aytar, O. (2019). Örgütlerde Stratejik Yönetim Farkindalığı: Kırşehir İli Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(8), 129-146.
 • Kirkpatrick, S. A. (2016). Build a Better Vision Statement. New York: Lexington Books.
 • Kılcı, H. (2013). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Stratejik Yönetim Uygulamaları Tokat İli İmalat KOBİ’leri Üzerinde Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat, Türkiye.
 • Mirze, K. (2014). İşletmelerde Stratejik Planlama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Moseley III, G. B. (2009). Managing Health Care Business Strategy. London: Jones and Bartlett Publishers.
 • Mouhoumed, İ. M. (2015). İşletme Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, Türkiye.
 • Özgener, Ş. (2004). Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, Bir Yönetim Stratejisi Olarak Outsourcing (İ. Bakan (ed.)). Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Paşaoğlu, D., Tokgöz, N., Şakar, N., Ergun Özler, D., & İnan, Ö. (2013). Yönetim ve Organizasyon. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Pearce, J. A. I., & Robinson, R. B. J. (1996). Strategic Management: Formulation, Implementation and Control. Long Range Planning, 29(6), 908.
 • Price, A. D. F., Ganiev, B. V., & Newson, E. (2003). Changing Strategic Management Practice Within the UK Construction Industry. Strategic Change, 12(7), 347–366.
 • Söyler, İ. (2007). Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulanabilir mi? Maliye Dergisi, 152, 103–115.
 • Tokgöz, N., Ulukan, İ. C., Erdoğan, B. Z., Demirci, A. E., Baraz, A. B., Tiltay, M. A., Taşçı, D., & Besler, S. (2014). Stratejik Yönetim-1. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Ülgen, H., & Mirze, K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Basım Dağıtım A.Ş.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sisad914978, journal = {Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2587-2621}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Burdur}, publisher = {Mehmet Ali KARAMAN}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {281 - 293}, doi = {10.30692/sisad.914978}, title = {THE METHODS AND TOOLS USED BY MANAGERS IN THEIR STRATEGIC DECISION MAKING PROCESSES}, key = {cite}, author = {Aygün, Salih and Sezgin, Orhan} }
APA Aygün, S. & Sezgin, O. (2021). THE METHODS AND TOOLS USED BY MANAGERS IN THEIR STRATEGIC DECISION MAKING PROCESSES . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (2) , 281-293 . DOI: 10.30692/sisad.914978
MLA Aygün, S. , Sezgin, O. "THE METHODS AND TOOLS USED BY MANAGERS IN THEIR STRATEGIC DECISION MAKING PROCESSES" . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 281-293 <
Chicago Aygün, S. , Sezgin, O. "THE METHODS AND TOOLS USED BY MANAGERS IN THEIR STRATEGIC DECISION MAKING PROCESSES". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 281-293
RIS TY - JOUR T1 - Yöneticilerin Stratejik Karar Verme Süreçlerinde Kullandığı Yöntem ve Araçlar AU - SalihAygün, OrhanSezgin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30692/sisad.914978 DO - 10.30692/sisad.914978 T2 - Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 293 VL - 5 IS - 2 SN - 2587-2621- M3 - doi: 10.30692/sisad.914978 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi THE METHODS AND TOOLS USED BY MANAGERS IN THEIR STRATEGIC DECISION MAKING PROCESSES %A Salih Aygün , Orhan Sezgin %T THE METHODS AND TOOLS USED BY MANAGERS IN THEIR STRATEGIC DECISION MAKING PROCESSES %D 2021 %J Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2587-2621- %V 5 %N 2 %R doi: 10.30692/sisad.914978 %U 10.30692/sisad.914978
ISNAD Aygün, Salih , Sezgin, Orhan . "THE METHODS AND TOOLS USED BY MANAGERS IN THEIR STRATEGIC DECISION MAKING PROCESSES". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 2 (Temmuz 2021): 281-293 .
AMA Aygün S. , Sezgin O. THE METHODS AND TOOLS USED BY MANAGERS IN THEIR STRATEGIC DECISION MAKING PROCESSES. ssad. 2021; 5(2): 281-293.
Vancouver Aygün S. , Sezgin O. THE METHODS AND TOOLS USED BY MANAGERS IN THEIR STRATEGIC DECISION MAKING PROCESSES. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 5(2): 281-293.
IEEE S. Aygün ve O. Sezgin , "THE METHODS AND TOOLS USED BY MANAGERS IN THEIR STRATEGIC DECISION MAKING PROCESSES", , c. 5, sayı. 2, ss. 281-293, Tem. 2021, doi:10.30692/sisad.914978