Türkiye'de Üst Düzey Taekwondo, Karate ve Kick-Boks Sporcularının Bu Spor Branşına Yönelmelerine Teşvik Eden Unsurlar, Yapma Nedenleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de üst düzey Taekwondo, Karate ve Kick-boks sporcularının bu spor branşına yönelmelerine teşvik eden unsurlar , bu branşı yapma nedenleri ve bu branşlardan geleceğe yönelik beklentilerinin belirlenmesidir. Araştırmada kullanılan veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Hazırlanan anketin Alfa güvenirlilik katsayısı α= 0.7349 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye de 2004-2005 sezonunda Türkiye şampiyonalarına katılan Taekwondo, Karate ve Kick-Boks sporcuları oluşturmaktadır. Örneklem gurubunu ise 2004-2005 sezonunda Türkiye şampiyonalarına katılan 40 Taekwondo, 29 Karate ve 31 Kick-Boks olmak üzere, lisanslı toplam 100 sporcu oluşturmuştur. Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca sporcuların cinsiyeti, spor yaşı, öğrenim durumu, millilik durumları iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi (independent sample T test ) ile anket sorularının tümü karşılaştırılmıştır (p< 0,05). Araştırmanın sonucunda Türkiye'de üst düzeyde Taekwondo,Karate ve Kick-Boks sporcularının ilgili spor branşına başlamalarında antrenör ve ailenin yüksek düzeyde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye'de Taekwondo, Karate ve Kick-boks sporuyla uğraşma nedeni olarak yaptıkları spor branşını sevmek ve başarı kazanmaktan haz duymanın etkili olduğu saptanmıştır. Öte yandan sporcuların, ilgili spor branşlarını devam ettirmek suretiyle milli takıma seçilmek milli olmak, ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek beklentilerinde oldukları belirlemiştir. Araştırmada ayrıca sporcuların kişisel özellikleriyle tüm anket sorularının karşılaştırılmasında anlamlı farklar çıkmıştır (p< 0,05).

Motives that Prompt Advanced Taekwondo, Karate and Kick-Box Sportsmen to Prefer These Sports Branches, Reasons to be Active in These Branches and Their Expectations for the Future

The purpose of this research is to undercover the motives that prompt advanced taekwondo, karate and kick-box sportsmen to prefer these sports branches, reasons to be active in these branches and their expectations for the future. Data used in this research is collected through survey questions, which are constituted in the light of expert opinions with &#945; = 0.7349 confidence ratio. This research especially focuses on the sportsmen that attended taekwondo, karate and kick-box competitions in Turkey in 2004-2005 seasons. Sample group, on the other hand, consists of 40 taekwondo, 29 karate and 31 kick-box sportsmen which makes 100 sportsmen in total. Data acquired from the survey are explained and commented through frequencies and percentages. Additionally, sportsmen&#8217;s gender, age, years of education and status of being selected for national team or not were compared with all the questions in the survey by using independent sample T test(p<0.05). Results of this research prove that family and coaches are highly influential in sports branch selection while, mass media showed a slight effect on these decisions. Moreover, reasons to be active in taekwondo, karate and kick-box are determined as the like for mentioned sport branches and pride of being successful in those fields. On the other hand, having a good career in those branches, being accepted to national team and having a healthy life are also influential expectations in decision making (p< 0,05).

Kaynakça

1. Erkal, M. , Sosyolojik Açıdan Spor. Formül Matbaası, Filiz kitapevi,s.119,120, İstanbul, 1982.

2. Sunay, H., Bayraktar, B., "The Factors Affecting Turkish Elite Men and Women Volleyball Players Starting Sports and Their Expectations", ICHPER-SD The TSSA 8th Internatıonal Sports Scıence Congress, Antalya-Turkey, November 17-20, P040, 2004.

3. Yalçınkaya, G.Z., Taekwondo, Hilal Matbaası Kol. Şti., s.32-34, İstanbul, 1986.

4. Kılcıgil, E., Sosyal Çevre - Spor İlişkileri (Teori ve Elit Sporculara İlişkin Bir Uygulama), Bağırgan Yayımevi, s.27-67, 89-99, 139- 140, 147, 153-157, Ankara, 1998.

5. Sunay, H., Saracaloğlu A.S., “Türk Sporcusunun Spordan Beklentileri ile Spora Yönelten Unsurlar“ Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.43-48, Eylül 2003.

6. Aslan, F.M., Başaran, Z., Kocaeli Bölgesi İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Spora Yönelmelerinde Ailenin, Beden Eğitimi Öğretmeni ve Çevrenin Etkileri, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim, s.109, 2002.

7. Kerkez, F., Kalkavan, A., Kerkez, F., Judo Yıldızlar 1. Lig Yarı Final Maçlarına Katılan Sporcuların Hedef, Beklenti ve Görüşlerinin Araştırılması, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Kasım, s.83, 2002.

Kaynak Göster