Ortaöğretimde Atletizm Yapan Sporcu Öğrencilerin Atletizm Branşına Yönelme Nedenleri ve Beklentileri

Bu araştırmanın genel amacı, Türkiye’de atletizm branşını yapan sporcu öğrencilerin atletizm branşına spora yönelme nedenlerini ve beklentilerini belirlemektir. Bu amaçla; ilgili literatür incelenerek araştırma problemine ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında atletizmle uğraşan sporculara bir anket uygulanmış ve anketten elde edilen bulgularla araştırmanın problemine çözüm aranmıştır. Bu araştırmanın çalışma evrenini Atletizm Federasyonuna ait sporcu lisansı olan ortaöğretim öğrencileri oluşturmuştur. Ancak bu sporcuların sayısı çok fazla olduğundan ve hepsine ulaşmakta güçlük çekildiğinden örnekleme yoluna gidilmiştir. Bu örnekleme grubu ortaöğretimde öğrenim gören atletizm sporcu lisansına sahip sporculardan tesadüfü yöntemle seçilmiştir. Araştırmada; frekans ve yüzde dağılımları bulunmuş, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında ise SPSS istatistik paket program kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda; öğrencileri atletizme yönlendiren kişilerin başında Beden Eğitimi öğretmenleri gelmektedir. Basın-Yayın ve Televizyon kanallarının öğrencilerin atletizme yönelmelerinde gereken desteği vermediği çıkan sonuçlar arasındadır. Öğrencilerin çoğunun atletizm yapmalarının sebebi; başarı kazanmaktan zevk duymaları, atletizm sporunu sevmeleri, arkadaşlarınca tanınıp sayılmak istemeleri ilk nedenler arasındadır. Öğrencilerin atletizm branşında beklentileri ise, Milli takıma seçilmek, Beden Eğitimi öğretmeni olmak, ileride üniversite düzeyinde eğitim görmek konularında yoğunlaşmıştır.

The Reasons of Students Doing Athletics in Secondary Scholl Tending to Athletics and Their Expectations

The general purpose of this research is to determine the reasons of Turkish students interested in athletics why they choose this sport and their expectations.With this aim, some necessary information was given by reviewing of some literatures related with this subject. Also, a questionnaire was applied to student-athletes to find some solutions for the problem of this search.The population of the study involved the student-athletes having licence. However; since the numbers of these sportsman is too much, it couldn’t be reached to all of them. Therefore, the sample groups were used. In order to this, the students, having licence in the secondary schools, were randomly chosen. As statistical analysis in evaluation at opinions of the student-athletes, frequency, percentage of data, were done by SPSS statistical program. In conclusion, the people orienting the students to the athletics mostly is the physical education teachers. One of the outcomes of this research is that mass media does not give enough support to the athletics. The majority of the students doing athletics have the same reasons; deriving pleasure from success, being interested in athletics and being populer among their friends. Lastly, the most important expectations of the student-athletes are being a physical education teacher, being a student in the sports departmant of a university, being a national athlete and represent our country.

Kaynakça

1. ALPMAN, C., Eğitimin Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi. Milli Eğitim Basımevi, 1.Baskı. İstanbul: 1972.

2. GRÖSSİNG, S., Beden-Spor-Hareket “Spor Pedogojisinin Temel Kavramları, Bedensel Eğitimin Anlam Değiştirmesi”. 1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu. Milli Eğitim Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, (Çeviren: Adnan Orhon, Metin Sayın), Milli Eğitim Basımevi, İzmir, 1991.

3. ACET, M., Futbol Seyircisinin Fanatik ve Saldırgan Olmaya Yönelten Faktörler. (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara. 2001.

4. KILCIGİL, E., Sosyal Çevre- Spor İlişkileri (Teori ve Elit Sporculara İlişkin Bir Uygulama), Bağırgan Yayımevi. Ankara: 1998.

5. ERKAL, M., Sosyolojik Açıdan Spor. Filiz Kitabevi, İstanbul: 1982.

6. KÜÇÜK, V., Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Bazı Kişilik Özellikleri. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul. 1990.

7. COŞKUNTÜRK, O.S., Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atletizm Federasyonu’nun İdari ve Mali Yapısı. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul. 1999.

8. İŞLER, M., 10-14 Yaş Grupları İçin Atletizm. Bilim, Ankara: 1997.

9. ZENGİN, Ö., Atletizm’de Engelli ve Bayrak Koşularının Özellikleri ve Gelişimi Üzerinde Çalışmalar. (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Konya: 1991.

10. SUNAY, H., SARACALOĞLU, S., Türk Sporcusunun Spordan Beklentileri İle Spora Yönelten Unsurlar Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s:43-48, Ankara. 2003.

11. KARAKÜÇÜK S., ve Arkadaşları. Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Televizyon Spor Programlarının Etkinliği, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, s:54, Ankara. 1996.

Kaynak Göster