Olimpik Olmayan ve Federasyonu Bulunmayan Amerikan Futbolu Spor Branşının Türkiye'de Yapılma Nedenleri ve Yapan Kişilerin Psiko-Sosyal Özellikleri

Bu çalışmanın amacı, Dünyada olimpik bir branş olarak kabul edilmeyen, Türkiye’de federasyonu bulunmayan Amerikan futbolu spor branşının Türkiye’de yapılma nedenlerinin incelenmesidir. Türkiye’de Amerikan futbolu oynayan kişilerin psiko-sosyal özellikleri, Hacettepe Kişilik Envanteri ile test edilmiştir. Hacettepe Kişilik Envanteri 1976’da İ. Ethem Özgüven ∗ tarafından deneme formu olarak geliştirilmiştir. 1981’de ilk revizyonu, 1982’de de ikinci revizyonu yapılmıştır. Hacettepe Kişilik Envanteri Kişisel ve Sosyal Uyumu ölçen iki bölümden oluşmaktadır. Ayrı ayrı kullanılmaya elverişli olması nedeniyle, araştırmanın amacı açısından yeterli olduğu için Envanterin Sosyal Uyum Bölümü kullanılmıştır. Sosyal Uyum Bölümü Evet-Hayır seçenekli 80 sorudur. Alt testleri; Aile İlişkileri, Sosyal İlişkiler, Sosyal Normlar ve Antisosyal Eğilimleri ölçen sorulardan oluşmaktadır. Envanterin kendisinin değerlendirme yanıt anahtarı vardır. Araştırma Türkiye’deki çeşitli Üniversitelerde kurulan 7 Amerikan futbol takımına, toplam 179 erkek sporcu üzerinde yapılmıştır. Verilerin analizi Minitab paket istatistik programı ile yapılmış ve yorumlanmıştır. Türkiye’de Amerikan futbolu sporunu yapan kişiler sosyal uyumludur (%78,77). Uyumsuzların oranı düşüktür (%21,23). Antisosyal Eğilimler bakımından %33,52 oranında uyumsuzdurlar. Türkiye’deki Amerikan futbolcuları psiko-sosyal açıdan tam dengeli değildir ve sosyal normlara uymada bir kısmı (%44,69) problemler yaşamaktadırlar.

The Reasons of Doing the Sport American Which is Not an Olimpic and Doesn't Have a Federation in Turkey and the Psycho-Social Charateristics of the People Doing this Sport

The aim of this study is to investigate the reasons of playing the sport ‘Amerıcan Football’ in Turkey, despite there is no federation of this branch in Turkey and it is not admitted as an olyimpic branch all over the world. The psycho-social properties of the people playing Amerıcan Football, has been tested by Hacettepe Character Inventory. Hacettepe Character Inventory was developed as an assay form in 1976 by İ.Ethem Özgüven ∗ . The first revision is published in 1981, and that of second in 1982. Hacettepe Character Inventory is consisted of two parts that measure the Personel and Social conformity. Since it is suitable to use the inventory partially, due to the aim of the investigation, only the Social Conformity Part of the Inventory was used. The Social Conformity Part is formed by 80 Yes-No question. The sub-tests include the questions measuring the family relationship, social relationship, social norms and anti-social tendency. There is an evulation key answers of the inventory. The investigation includes 179 sportmen from 7 American Football teams from different universities in Turkey. The analysis of the data is done and interpretted by the Minitab packet statistical programme. The people playing ‘American Football’ in Turkey are socially consistant (78,77%). The ratio of the unconsistants is low (21,23%). According to the antisocial tendencies, they are 33,52% unconsistant. The American Footballer in Turkey are not so even tempered from the psycho-social way and some of them have some problems with adapting the social norms. (44,69%)

Kaynakça

1. Armaoğlu, F., Belgelerle Türk Amerikan Münasebetleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 1, Ankara, 1991

2. Beriş,Y.,Gürkan,A., “Türk Amerikan İlişkilerine Bakış: Ana Temalar ve Güncel Gelişmeler”, http://www.tusiad.us/Content/uploaded/TURKIYE-ABD ILISKILERI UPDATE2.PDF, 20 Aralık 2004

3. Şafak, N., “XIX.Yüzyılda Osmanlı Devleti ABD Siyasi İlişkileri”, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, http://www.osmanli.org.tr/osav/osav.asp?lang=1&bolum=4&id=119 , 28 Aralık 2004

4. Elteren, M. V., “Amerikan Popüler Kültürünün Etkisinin Global Bir Yaklaşım İçerisinde Değerlendirilmesi”, (çev: Emre Aslan), içinde Popüler Kültür Ve İktidar, (der: Nazife Güngör), Vadi Yayınları, s. 285-290,297-303,307,310,312, Ankara, 1999

5. Rowe, D., Popüler Kültürler, Rock ve Sporda Haz Politikası, (çev: Mehmet Küçük), Ayrıntı Yayınları, s. 171,247, İstanbul, 1996

6. Kuruüzüm, A., “Kesin Dönüş Yapan İşçi Çocuklarının Uyum Problemi Üzerine Bir Alan Araştırması”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 3, s. 104,105, Antalya, 2002

7. Özgüven, İ. E., Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı, 2. Revizyon, Odak Ofset, s.1,19,20,38-41,45,46,51, Ankara, 1992

Kaynak Göster