Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Sporun ve Spora Katılımın Sosyalleşmeyle İlişkisi Üzerine Görüşleri

Bu çalışmada, sporun sosyolojik boyutlarının bireylerin gelişimine, eğitimine ve sosyalleşmelerine olan etkileri incelenmiştir. Böylelikle, üniversite öğrencilerinin sporun ve spora katılımın sosyalleşmeyle ilişkisi üzerine görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma evreni Çukurova Üniversitesi öğrencilerini kapsamaktadır. Elde edilen veriler, Bayesgil örnekleme yaklaşımıyla belirlenen 384 üniversite öğrencisine yüz yüze uygulanan anketlerden derlenmiştir. Verilerin sayısal olarak özetlenmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Oluşturulan hipotezlerin geçerlilikleri t-testi ve Pearson ki-kare ilgi analizi kullanılarak araştırılmıştır. Analiz sonuçları, aile teşviki olmasa dahi öğrencilerin spora olan ilgilenim düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sporun bir sosyalleşme aracı olarak algılanmasının cinsiyete göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin sporun sosyalleşmeye olumlu etkilerinin bilincinde oldukları, fakat çoğunluğun sosyalleşme amacıyla spor yapmadığı belirlenmiştir.

The Sentiments of Çukurova University Students on Sports and the Sports Participation-Socialization Relationship

This study examines the effects of sports to the progression, education and interaction of individuals by considering the communal dimensions of sports. Thus, it is intented to determine the sentiments of university students on sports and the sports participation-socialization relationship. The research population consists of students enrolled in Çukurova University. Data is gathered through questionnaires handled to 384 sampled students ascertained by Bayesian model. Descriptive statistics is employed for summarizing data. The validity of the hypotetical constructs is examined by t-tests and Pearson chi-square tests. Results indicate that even the family encouragement is lacking, involvement level regarding the sport activities is immense. Besides, it is determined that the perception of sports as a socialization device varies between genders. As an overall consequence, it is disclosed that students are cognisant of the positive effects of sports to the socialization, yet the majority does not participate in sports for that purpose.

Kaynakça

1- İsen, G. & Batmaz, V. Ben ve Toplum, Om Yayınları, Ankara, 2002.

2- Biçer, T. Spor ve Turizm. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987.

3- Balcıoğlu, İ. Sporun Sosyolojisi ve Psikolojisi, Bilge Yayınevi, İstanbul, 2003.

4- Amman, M.T., İkizler, H.C. & Karagözoğlu, C. Sporda Sosyal Bilimler, Alfa Yayınevi, İstanbul-Bursa, 2000.

5- McPherson, B.D., Curtis, J.E. & Loy, J.W. Social Significance of Sport, Human Kinetics Boks, Illinois, 1989.

6- Wallace, L.S., Buckworth, J., Kirby, T.E. & Sherman, W.M. “Characteristics of exercise behavior among college students: Aplication of social gognitive theory to predicting stage of change”, Preventive Medicine, 31, pp. 494-505, 2000.

7- Yıldıran, İ., Yetim, A. & Şenel, Ö. “Farklı cinsiyetteki lise öğrencilerinin beden eğitimi dersinden beklentileri”, Bed. Eğt. Spor Bil. Der.I, 1, s. 52-57. 1996.

8- Kelinske, B., Mayer, B.W. & Chen, K.L. “Perceived benefits from participation in sports: A gender study”, Women in Management Review, 16(2), pp. 75-84. 2001.

9- Yaman, M., Yaan, T. & Türkmen, M. “Sporun üniversite adayı öğrencilerinin ataklık ve pratik olma kişilik özelliklerine etkisi”,Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, s. 16, 2003.

10- Demirhan, G. “Spor eğitiminin bireyin gelişimindeki yeri”, Çalışma Ortamı, 22, s. 40-43, 1995.

11- Doğan, B., Moralı, S.L. & Engür, M. “Üniversite öğrencilerinin sporla ilgili tutumları ve yaşam doyum düzeylerinin spor yapma alışkanlıkları ile incelenmesi (Ege Üniversitesi örneği)”, Performans Dergisi, 5,5 (3-4), s. 11-19, 1999.

12- Koparan, Ş. & Öztürk, F. “Uludağ Üniversitesi personelinin üniversite sportif olanaklarından yararlanma düzeyleri”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15:1, 2002.

13- Zülkadiroğlu, Z., Öztürk, F. & İnce, G. “Çukurova Üniversitesi personelinin üniversite sportif olanaklarından yaralanma düzeyleri”, Performans Dergisi, 1(3), s. 23-29, 1997.

14- Bulgu, N. & Akcan, F. “Spor aktivitelerine katılım: 15-19 yaş grubundaki öğrenciler üzerine bir çalışma”, I. Gençlik Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Ankara, Gazi Üniversitesi, 21-22 Mayıs, s. 86-94, 2003.

15- Kurtuluş, K. Pazarlama Araştırmaları (Genişletilmiş Altıncı Baskı), Avcıol Basım-Yayın, İstanbul, 1998.

Kaynak Göster