Farklı Ülkelerin Üniversite Bayan ve Erkek Takım Voleybolcularının Sosyal Değer Anlayışları

Değer, bireylerin yaşamlarındaki çeşitli alternatifler arasında belirli seçimler yapma nedenlerini yanıtlayan subjektif bir kavramdır. Bu çalışmada farklı ülkelerin üniversite bayan ve erkek takım voleybolcularının sosyal değer anlayışlarının tespiti amaçlanmıştır. Bu çalışma, Fransa’da (Paris) 9-12 Nisan 2004 tarihlerinde yapılan Özel Uluslararası Üniversitelerarası Voleybol Turnuvası’nda beş ülke (Fransa, Hollanda, İsviçre, Portekiz, Türkiye), sekiz takım olmak üzere 25 bayan ve 35 erkek olmak üzere toplam 60 voleybolcu sporcu ile sınırlıdır. Sosyal değer anlayışlarını ölçen ve dört yabancı dilde hazırlanan 151 soruluk anket Kudryaşov’un çalışmasından alınmıştır (Kudryaşov, Gennadiy., “ Türkiye ve Rusya Federasyonu Gençlerinin Sosyal Değer Anlayışlarının Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2002) ve bizzat uygulanmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler, uzman görüşüne başvurularak ve ülkelerin her soru grubuna verdikleri yanıtların oranlarının karşılaştırmasına göre yapılan Z Testi ile istatistiki bakımdan analiz edilip yorumlanmıştır. Tüm ülkelerin örneklemleri için geçerli ortak sosyal değerler şunlardır: Başkalarının haklarına saygı göstermektedirler, iyilik yapan insanlara karşılığını manevi olarak ödemektedirler, özel günlerde aileyle beraber olmayı istemektedirler. Tüm canlıları sevmek düşüncesi ve yaşça büyüklerin söylediklerini yapmak düşüncesi tarafsız-nötr’dür. Okullardaki başarıya önem vermektedirler. Hayır-yardım işlerinde bulunmak istemektedirler. Türkiye hariç tüm ülkelerin örneklemleri macera dolu bir yaşamı ve otoriter bir insan olmayı istemektedirler. İnsanlara yardım ederek birlikte yaşamak istemektedirler. Her olayda etkin rol almak istemektedirler. Sorumluluk sahibidirler. Toplumdaki insanlarla bazı şeyleri paylaşmaktan yanadırlar. Üniversiteye girmek için her seçeneği denememektedirler. Yaratıcı olma düşüncesindedirler. Akrabalık ilişkilerine önem vermektedirler. Anayasa, hukuk ve borsa kurumuna önem vermektedirler. Cesaretli olmak önemlidir. Portekiz hariç tüm ülkelerin örneklemleri için okul önemli, para önemsizdir. Polis ve sağlık kurumu önemli, sinema değersiz-önemsizdir. Araştırma sonucu istatistiki açıdan p

The Social Value Understandings in Volleyball Players of Male and Female University Teams of Different Countries

Value is a subjective concept that answers the private reasons of making choices of individuals between the varius alternatives in their lives. In this study, the determining of different countries’ female and male volleyball players’ social value understandings is aimed.This study is limited by total 60 athletics insisting 25 females and 35 males in 5 countries and eight teams at the volleyball tournement of special international intervarsity which is done between 9 and 12 april of 2004.( France, Netherlands, Switzerland, Portugual, Turkey ) 151 questionaired public survey measuring the social value and prepared in four foreign languages has been taken from Kudryaşov's work.(Kudryaşov ,Gennadiy,"comparing the social values of Turkey and Russian Federation", Selçuk University The Institue of Social Sciences, the Mainpart Branch of Sociology master thesis,Konya 2002) and selfly been applied.The surviving datas found after the investigation are interpreted as been analized in the view of statistical,by the Z test which is done with the comparing of the rates of the answers which the countries have given to all the questionaire groups, and by applying to the opinion of the expert.The common social values desired for all the countries' examples are these: They respect to the rights of other people.They pay back to the people who made fewer as temporary.They want to be with the family on the special days.the opinion of loving to all the living things andto obey doing the things that the olders said are impartial _ neutral.They give importance to the succes at the schools.They want to be in the duties of benefit and help works. The examples of all the contries except turkey want a fully adventured life and be an authoriter person.They want to live with people together by helping to them.They want the active role to take in every cases.They have the responsibility.They support to share some of the things with the people in the society.They are not on trying everything to join the university.They are on the opinion of being creative.They give importance to the relationship.They give importance to the constitution,Stock exchange and law society.To be couragefull is important.For all the countries except portugual of exapmples, the school is important ,money is unimportant.Police and the health instution are important,the movie is unimportant and worthless.In the final of the investigation,by the mean of the statisticity ,it is evulated as in the interval of p lower than 0,01 and p lower than 0,05.

Kaynakça

1. Yaman, M., “Kişilerin Değerleri İle Birlikte Çalışmayı Tercih Ettikleri Kişilerin Özellikleri Arasındaki İlişkiler”, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı Örgütsel Davranış Bilim Dalı Doktora Tezi, s.16-17, İstanbul, 2001

2. Bozkurt, T., Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Türk Psikologlar Derneği, s.83-102, İstanbul, 1996

3. Uyguç, N., “Geleceğin Yöneticilerini Yetiştiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Ve Öğretim Üyelerinin Bireysel Değerleri ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme” 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler, s. 223, 24-26 Mayıs, 2001

4. Bilgin, N., Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar, Sistem Yayıncılık, s. 83, İstanbul, 1995

5. Meglıno, B. M. E. C. Ravlin, Individual Values In Organizations: Concepts, Controversies And Research, Journal of Management, 24 (3), s. 351-395,1998

6. Fichter,J.Sosyoloji Nedir?, (çev: Nilgün Çelebi), Atilla Kitapevi, s.142, Ankara,1996

7. Kudryaşov, G., “Türkiye ve Rusya Federasyonu Gençlerinin Sosyal Değer Anlayışlarının Karşılaştırılması” T.C.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 4-24, Konya, 2002

8. Rokeach, M., The Nature of Human Values, The Free Press, NewYork, 1973

9. Mengüşoğlu, T., Felsefeye Giriş, Remzi Kitapevi, s.198, İstanbul,1997

10. Güngör,E. “Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar” Profesörlük Tezi, Ötüken Yayınları, s. 28, İstanbul,1998

11. Durkheim, E., Toplum Bilimsel Yöntemin Kuralları, (çev. Cemal B.Akal), Engin Yayıncılık, s. 36 İstanbul, 1995

Kaynak Göster