Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması

Bu araştırmanın genel amacı; beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin problem çözme becerisindeki algılama düzeyleri arasındaki farkı analiz etmektir. Araştırmanın örneklem grubunu; 194 beden eğitimi öğretmeni ile 118 diğer branş öğretmeni (sosyal bilgiler, fen bilgisi, felsefe ve yabancı dil grubu) olmak üzere toplam 312 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, 1982 yılında P.P Heppner ve C. H. Petersen tarafından geliştirilen ve özgün adı “Problem Solving Inventory, Form-A (PSI-A) olarak adlandırılan ve altı alt ölçekten oluşan ölçek yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi ve F testi kullanılmıştır. Ölçekten alınan toplam puanlar bakımından branş ve cinsiyet değişkeni açısından gruplar arasındaki faklılık önemli bulunmamıştır (p>0.05). Medeni durum değişkeni açısından puanlar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (p

Kaynakça

1. Açıkgöz, K. Ü., Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası, 1996

2. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 1988

3. Cüceloğlu, D., İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları .İstanbul: Remzi Kitapevi, 1993

4. Peale , N.V. ,Olumlu Düşünmenin Gücü. Istanbul : Sistem Yayıncılık, 1997

5. Demirel, Ö., Ün K., Eğitim Terimleri: Açıklamalar, Türkçe İngilizce, İngilizce-Türkçe Sözlük. Ankara: Şafak Matbaası, 1987

6. Altun, M., “İlköğretimde Problem Çözme Öğretimi”. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 147, 2000

7. Geron , D., Furst, P., Rotstein, PPersonatily of athletes participating in various sports, 1986

8. Fox, R.H., Sport Psychology: Conceps and Applycations. Boston , MA:McGraw-Hill, 1998

9. Tiryaki, Ş. , Spor Psikolojisi. Ankara: Eylül Kitap ve Yayınevi, 2000

10. Barut, Y., Yılmaz M., “Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne ve Eğitim Fakültesine Devam Eden Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Uluslararası I. Spor Bilimleri Kongresi Bildirileri. 26-27 Mayıs 2000, Ankara: Gazi Üniversitesi, 290-297, 2000

11. Enis, C., A model descrbing the influence of values and context on student learning . In S Silverman C. D. Ennis (Eds.), Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction (pp.127-147). Urbana Champaign, IL: Human Kinetics, 1996

12. Katkat, D., Mızrak, O., “Öğretmen Adaylarının Pedagojik Eğitimlerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi”. Milli Eğitim Dergisi.Sayı: 150, 2000

13. Figley , G.E., “Determinants of attitudes toward physical education”. Journal of Teaching in Physical Education, 4, 229-240, 1985

14. Tanehill D., Romar,, j.E., O’ Sullivan , M., England., “Attitudes toward physical education: Their impact on how physical education teachers make sense of their work”. Journal of Teaching in Physical Education , 13, 407-421, 1994

15. Gutek, G. L., Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. (Çev: Nesrin Kale), Ankara: Pegem Yayınları, 1997

16. Savaşır I., Şahin, H. N., Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 1997

Kaynak Göster