The Effect of Internal Marketing Implementations on the Organizational Citizenship Behaviors of Youth and Sports Directorate Employees

Internal marketing and organizational citizenship issues have recently begun to be studied more in the literature. This study aimed to examine the effect of internal marketing practices on the organizational citizenship behavior of employees in the sports sector. Data were collected by simple random sampling method using an online survey tool and was obtained from Antalya, Karaman, Kütahya, Izmir, Istanbul, and Muğla Provincial Directorate of Youth and Sport of employees (N = 224). As a data collection tool, the IM-11 scale developed by Yildiz and Kara (2017) was used to measure internal marketing, and the organizational citizenship behavior scale developed by Bolat, Bolat and Seymen (2009) was used to measure organizational citizenship behavior. Descriptive statistics, validity and reliability analysis, correlation analysis, and hierarchical regression analysis were used in the analysis of the data. The result of the analyses showed the significant and positive effect of internal marketing on organizational citizenship behavior. In other analyzes, while internal marketing had a significant and positive effect on the sportsmanship and civic virtue subscale of organizational citizenship behavior, no significant effect was observed on altruism, conscientiousness, and courtesy.

Kaynakça

Abzari, M. & Ghujali, T. (2011). Examining the impact of internal marketing on organizational citizenship behavior. International Journal of Marketing Studies, 3(4), 95-104. DOI: 10.5539/IJMS.V3N4P95

Allison, B. J., Voss, R. S. & Dryer, S. (2001). Student classroom and career success: The role of organizational citizenship behavior. Journal of Education for Business, 76(5), 282-288. https://doi.org/10.1080/08832320109599650

Alper Ay, F. (2018). The effects of internal marketing activities on organizational citizenship behavior. Journal of International Health Sciences and Management, 4 (7), 31-49.

Alshurideh, M., Alhadid, A. Y. & Barween, A. (2015). The effect of internal marketing on organizational citizenship behavior an applicable study on the university of Jordan employees. International Journal of Marketing Studies, 7(1), 138-145. DOI:10.5539/ijms.v7n1p138

Arslanoğlu, A., Bektemür, G. & Gemlik, N. (2020). İçsel pazarlamanın çalışanların iş tatmini üzerine etkisi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2(2), 22-34.

Baran, E. & Arabelen, G. (2017). İçsel pazarlamanın gemi acentelerinin iş tatmini üzerindeki etkisi: Nicel bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 9(1), 25-54. https://doi.org/10.18613/deudfd.321567

Barcan, M. & Barcan, L. (2018). The importance of the application of modern human resources management methods to the level of healh organizations. In B.M. Popa (Ed.), Defense Resources Management in the 21st Century, (pp 25-32). Braşov, Romania: National Defense University, “Carol I” Publishing House.

Barsulai, S.C., Makopondo, R.O.B. & Fyava, E.W.O. (2019). Effect of organizational citizenship behavior on employee productivitiy in star rated hotels in Kenya. European Journal of Hospitality and Tourism Research, 7(1), 1-8.

Bateman, T.S. & Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee “citizenship”. Academy of Management Journal, 26(4), 587-595. https://doi.org/10.5465/255908

Berry, L.L. & Parasuraman, A. (1991). Marketing services: Competing through Quality. The Free Press, New York.

Berry, N.C. (1988). Revitalizing brands. Journal of Consumer Marketing, 5(3), 15-20. https://doi.org/10.1108/eb008228

Bolat, O.İ., Bolat, T. & Seymen, O.A. (2009). Güçlendirici liderlik davranışları ve örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkilerin sosyal mübadele kuramından hareketle incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 215-239.

Candan, B. & Gündüz Çekmecelioğlu, H. (2009). İçsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık unsurları açısından değerlendirilmesi: Bir araştırma. Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, 20(63), 41-58.

Chang, C. C., Tseng, K. H. & Chen, C. W. (2012). The moderating role of online community participation in the relationship between internal marketing and organizational citizenship behavior. Social Behavior and Personality: An International Journal, 40(10), 1725-1738. DOI: 10.2224/sbp.2012.40.10.1725

Dağlı Ekmekçi, Y.A. (2019). Factors influencing competitive advantage of sports clubs in Turkey. Trakya University Journal of Social Science, 21, 79-91. DOI: 10.26468/trakyasobed.423422

Dokuzoğlu, G. & Eren, M. Ö. (2020). The effect of internal marketing on physical education and sports teachers’ organizational commitment. European Journal of Education Studies, 6(12), 125-133.

Duyan, M. (2020). The effect of internal marketing on physical education and sports teachers’ job performance. European Journal of Education Studies, 7(4), 269-276. DOI: 10.5281/zenodo.3824330

Eren, D., Kaygisiz, N. & Katlav, E. Ö. (2016). İçsel pazarlama uygulamalarının hizmet kalitesi üzerindeki etkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının aracılık rolü. TURAN: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 8(32), 493-498.

Eşitti, B. & Buluk, B. (2018). İçsel pazarlama faaliyetlerinin iş performansına etkisinde iş tatmininin aracı rolü: Beş yıldızlı konaklama işletmeleri örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(18), 288-303. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428696

Güven, A. & Sadaklıoğlu, H. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde içsel pazarlama anlayışı: Bir kamu kurumu üzerinde uygulama. Z.Parlak & İ.G.Yumuşak (Ed.), Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi bildiriler kitabı içinde (ss. 2503-2517). Saraybosna: Bosna Hersek.

Karacaoğlu, K. & Güney, Y. (2010). Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının, örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisi: Nevşehir ili örneği. Öneri Dergisi, 9(34), 137-153.

Karaman, K., Yücel, C. & Dönder, H. (2008). Öğretmen görüşlerine göre, okullardaki bürokrasi ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53(53), 49-74.

Kocaman, S., Durna, U. & İnal, M. E. (2013). Konaklama işletmelerinde içsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisi: Alanya örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(1), 21-29.

Mülayim, A. (2013). İçsel pazarlamanın örgütsel vatandaşlık davranışına etkileri üzerine Altın Çini & Seramik AŞ’de bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kütahya.

Öngel, V. & Şenol, Ş. (2019). İçsel pazarlama uygulamalarının çalışanların iş tatmini üzerine etkisi ve örgütsel adaletin aracılık rolü. Akademik Hassasiyetler, 6(12), 445-475.

Organ, D. W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior. Research in organizational behavior, 12(1), 43-72.

Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: It's construct clean-up time. Human performance, 10(2), 85-97. https://doi.org/10.1207/s15327043hup1002_2

Özçifçi, V. (2018). İçsel pazarlama uygulamalarının iş tatminine etkisi: Hastane çalışanlarına yönelik bir uygulama. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14, 147-162.

Podsakoff, P. M. & MacKenzie, S. B. (1997). Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: A review and suggestion for future research. Human performance, 10(2), 133-151. https://doi.org/10.1207/s15327043hup1002_5

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B. & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of management, 26(3), 513-563. https://doi.org/10.1016/S0149-2063(00)00047-7

Seyed Javadin, S., Rayej, H., Yazdani, H., Estiri, M. & Aghamiri, S. A. (2012). How organizational citizenship behavior mediates between internal marketing and service quality. International Journal of Quality & Reliability Management, 29(5), 512-530. https://doi.org/10.1108/02656711211230508

Sezgin, F. (2005). Örgütsel vatandaşlık davranışları: Kavramsal bir çözümleme ve okul açısından bazı çıkarımlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 317-339.

Taşkın, E. & Yeni, Z. (2016). İçsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty, 11(1), 62-86.

Toksarı, M. (2012). İçsel pazarlama bağlamında, iç müşterinin çalıştığı iş yerinden tatmin olma düzeyi ile demografik özellikleri arasındaki farklılıkların tespitine yönelik ampirik bir çalışma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), 155-183.

Tuncay, A. H. (2018). İçsel pazarlamanın örgütsel bağlılığa etkisi. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 23(4), 1287-1303.

Varışlı, N. (2020). Örgütsel vatandaşlık faktörlerinden nezaket davranışının, çalışanların hizmet kalitesine etkilerinin analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 3089-3109.

Yeniçeri, T., Kurt, P. & Akgül, V. (2020). İçsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisinde iş tatmininin aracı rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 476-501. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1357

Yıldız, S. M. (2011). İçsel pazarlama, iş tatmini ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Spor okullarında görev yapan antrenörler üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(2), 216-225.

Yildiz, S. M. (2016b). The effect of internal marketing on organizational citizenship behavior of academic staff in higher educational institutions. Universal Journal of Educational Research, 4(5), 1122-1128. DOI: 10.13189/ujer.2016.040523

Yıldız, S. M. (2020). İçsel pazarlamanın çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi: Spor hizmeti sunan kamu kurumlarında bir alan çalışması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 21(46), 57-69.

Yıldız, S.M. (2016a). İşyerinde mobbing davranışlarının spor ve fiziksel etkinlik işletmeleri çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 165-180.

Yildiz, S.M. & Kara, A. (2017). A Unidimensional instrument for measuring internal marketing concept in the higher education sector: IM-11 scale. Quality Assurance in Education, 25(3), 343-361. https://doi.org/10.1108/QAE-02-2016-0009

Yildiz, S.M. (2014). The role of internal marketing on job satisfaction and turnover intention: An empirical investigation of sport and physical activity organizations. Ege Academic Review: Business Administration, International Relations and Political Science, 14(1), 137-146.

Yüce, A. & Kavak, O. (2017). The influence of internal marketing activities on organizational commitment and turnover intention: A research. In D.K. Dimitrov, D.Nikoloski, R.Yılmaz (Eds.), IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (pp 315-332). Russe, Bulgaria: University of Agribusiness and Rural Development.

Kaynak Göster