Tenisçilerde Çeviklik Yeteneğinin Yaş Faktörüne Göre Karşılaştırılması ve Tenis Performansı İle İlişkisinin Araştırılması

Bu çalışmanın amacı, tenisçilerde çeviklik yeteneğinin yaş faktörüne göre karşılaştırılması ve tenis performansı ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, farklı illerden 11-12, 13-14 ve 15-16 yaş kategorilerinde mücadele eden ulusal maç tecrübesine sahip olan toplam 60 erkek tenis çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Çalışmada, katılımcıların çeviklik değerlerini belirlemek için çeviklik t-testi uygulandı. Katılımcıların klasman puanları ve sıralamaları, Türkiye Tenis Federasyonu I-Kort sistemi üzerinden alındı. Verilerin değerlendirilmesinde; Kolmogorov-Smirnov testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis H testi, Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Analiz sonuçlarına göre, tenisçilerin çeviklik değerleri 11-12 yaş kategorisi için 13,11 (± 1,04 sn.), 13-14 yaş kategorisi için 11,09 (± 1,45 sn.) ve 15-16 yaş kategorisi için 9,15 (± 0,55 sn.) olarak elde edildi. Çeviklik değerleri ve klasman puanları arasında negatif ve istatistiksel olarak orta düzeyde (r=-0,760; p<0,001) bir ilişki elde edilirken; çeviklik değerleri ve klasman sıralamaları arasında pozitif ve istatistiksel olarak orta düzeyde bir ilişki (r=0,734; p<0,001) elde edildi. Çeviklik değerleri ve yaş arasında negatif ve istatistiksel olarak kuvvetli bir ilişki (r=-0,834; p<0,001) vardır. Ayrıca, yaş ve klasman puanları arasında pozitif ve istatistiksel olarak orta düzeyde (r=0,451; p<0,001), yaş ve klasman sıralamaları arasında negatif ve istatistiksel olarak orta düzeyde bir korelasyon (r=-0,419; p<0,001) elde edildi. Sonuç olarak, çeviklik değerleri iyi olan sporcuların klasman puanlarının yüksek ve buna bağlı olarak da klasman sıralamalarının düşük olduğu, yaş faktöründeki artış ile birlikte çeviklik koşu zamanlarının düştüğü ileri sürülebilir.

Comparison of Agility by Age Factor and Investigation of Relationship with Tennis Performance

The aim of this study is to compare the agility ability of tennis players according to the age factor and to investigate its relation with tennis performance. In line with this purpose, a total of 60 male tennis athletes competing in the 11-12, 13-14 and 15-16 age categories from different provinces and having national games experience participated voluntarily. In the study, agility t-test was applied to measure the agility values of the participants. The classification scores and rankings of the players are obtained from I-court system of Turkish Tennis Federation. In the assessment of data, Kolmogorov-Smirnov test, one-way analysis of variance, Kruskal Wallis H test, Spearman correlation analysis were used. According to the analysis results, the agility values of the tennis players were obtained as 13.11 (± 1,04 sec.) for the 11-12 age category, 11.09 (± 1,45 sec.) for the 13-14 age category and 9.15 (± 0,55 sec.) for the 15-16 age category. While there is a negative and statistically moderate relationship (r = -0.760; p <0.001) between agility values and classification scores; a positive and statistically moderate relationship (r = 0.734; p <0.001) was obtained between agility values and classification rankings. There is a negative and statistically strong relationship (r=-0.834; p <0.001) between agility values and age. In addition, it is a found that there is a positive and statistically moderate level correlation (r=0,451; p<0,001) between age and classification scores and also there is a negative and statistically moderate correlation (r=-0,419; p<0,001) between age and classification rankings. As a result, it can be proposed that the classification scores of the athletes with good agility values are high and consequently the classification rankings are low, and agility running times decrease with the increase in the age factor.

Kaynakça

Agricola, A., Zhanel, J. & Hubáček, O. (2013). Relative age effect in junior tennis (male). Acta Univsitatis Palackianae Olomucensis, 43(1), 27-33. Doi: 10.5507/ag.2013.003

Armstrong, R. & Greig, M. (2018). The functional movement screen and modified star excursion balance test as predictors of t-test agility performance in university rugby union and netball player. Physical Therapy in Sport, 31, 15-21. Doi: 10.1016/j.ptsp.2018.01.003

Arpak, M. (2019). Genç basketbolcuların çeviklik, vücut kompozisyonu ve RAST test ölçümlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ateş, B. (2018). Age-related effects of speed and power on agility performance of young soccer players. Journal of Education and Learning, 6(7), 93-99. Doi:10.5539/jel.v7n6p93

Can, İ., Cihan, H., İmamoğlu, R., Albayrak, A. Y. & Arı, E. (2013). Changes in the athletic performances of soccer players from pre and post training. The 4th International Conference on Sports and Exercise Science: Well-Being Well Beyond Sport and Exercise, Bangkok / Tailand.

Chelladurai, P. (1976). Manifestations of agility. Journal of the Canadian Association of Health Physical Education and Recreation, 42(3), 4-36.

Çömük, N. ve Erden, Z. (2010). Artistik buz pateninde üçlü sıçrayış performansının çeviklik ve reaksiyon zamanı ile ilişkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(2), 75-80.

Draper, J.A. & Lancaster, M.G. (1985). The 505 test: A test for agility in the horizontal plane. Australian Journal for Science and Medicine in Sport, 17(1), 15-18.

Filipčič, A. & Filipčič, T. (2006). Analysis of time and game characteristics in top profile tennis. Acta Universitatis Carolinae: Kinanthropologica, 41(1), 41-53.

Gambetta, V. (1996). How to develop sport specific speed. Sports Coach, 19(3), 22-24.

Groppel, J.L. & Roetert, E.P. (1992). Applied physiology of tennis. Sports Medicine, 14(4), 260-268. Doi: 10.2165/00007256-199214040-00004

Karacabey, K. (2013). Sporda performans ve çeviklik testleri. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1693-1704.

Kovacs, M.S. (2006). Applied physiology of tennis performance. British Journal of Sports Medicine, 40(5), 381-386. Doi: 10.1136/bjsm.2005.023309

Kramer, T., Huijgen, B.C., Gemser, M.T. & Visscher, C. (2017). Prediction of tennis performance in junior elite tennis players. Journal of Sports Science and Medicine, 16(1), 14-21.

McPherson, S.L. & Thomas, J. (1989). Relation of knowledge and performance in boys' tennis: Age and expertise. Journal of Experimental Child Psychology, 48(2), 190-211. Doi: 10.1016/0022-0965(89)90002-7

Mondal, S. & Kumar, P. (2015). Comparison of flexibility and agility of table tennis players and badminton players in school students. National Journal of Physical Education and Sport Science, 2(1), 81-83.

O'Donoghue, P.G. & Ingram, B. (2001). A notational analysis of elite tennis strategy. Journal of Sports Science, 19(2), 107-115. Doi: 10.1080/026404101300036299

Okudur, A. ve Sanioğlu, A. (2012). 12 yaş tenisçilerde denge ile çeviklik ilişkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(2), 165-170.

Özdemir, F.M. (2013). Genç futbolcularda çeviklik, sürat, güç ve kuvvet arasındaki ilişkinin yaşa göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Parsons, L.S. & Jones, M. (1998). Development of speed, agility and quickness for tennis athletes. Strength and Conditioning Journal, 20(3), 14-19.

Roetert, E.P., Piorkowski, P.A., Woods, R.B. & Brown, S.W. (1995). Establishing percentiles for junior tennis players based on physical fitness testing results. Clinics in Sports Medicine 14(1), 1-21. Doi: 10.1016/S0278-5919(20)30254-4

Sheppard, J.M. & Young, W.B. (2006). Agility literature review: Classifications, training and testing. Journal of Sport Sciences, 24(9), 919-932. Doi: 10.1080/02640410500457109

Smekal, G., Pokan, R., Duvillard, S.P., Baron, R., Tschan, H. & Bachl, N. (2000). Comparison of laboratory and “on-court” endurance testing in tennis. International Journal of Sports Medicine, 21(4), 242-249. Doi: 10.1055/s-2000-310

Türkiye Tenis Federasyonu (2014). Türkiye Tenis Federasyonu Klasman Talimatı. https://www.ttf.org.tr/images/talimatlar/2014/763432014%20TTF%20M%C3%BCsabaka%20ve%20Klasman%20Talimat%C4%B1.pdf

Twist, P.W. & Benicky, D. (1995). Conditioning lateral movements for multisport athletes: Practical strength and quickness drills. Strength and Conditioning Journal, 17(5), 43-45.

Young, W., McDowell, M. & Scarlet , B. (2001). Specificity of sprint and agility training method. Journal of Strength and Conditioning Research, 15(3), 315-319. Doi: 10.1519/1533-4287(2001)0152.0.co;2

Young, W.B. & Farrow, D. (2006). A review of agility: Practical applications for strength and conditioning. National Strength and Conditioning Association, 28(5), 24-29. Doi:10.1519/00126548-200610000-00004

Zemkova, E. (2016). Differential contribution of reaction time and movement velocity to the agility performance reflects sport-specific demands. Human Movement, 17(2), 94-101. Doi: 10.1515/humo-2016-0013

Kaynak Göster

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi
  • ISSN: 2548-0723
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2016

26396

Sayıdaki Diğer Makaleler

Investigation of Secondary School Students’ Metaphorical Perceptions for Physical Education Teachers

Büşra CİRİT, Sebiha GÖLÜNÜK BAŞPINAR

Hemşirelerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Yaşam Kalitesi ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yasemen AYDIN, Yetkin KAMUK

An Empirical Investigation of the Relationships between Motivation and Athlete Performance Mediated by Self-Talk: Evidence from Combat Sports

Erkan BİNGÖL, Süleyman Murat YILDIZ

Tenisçilerde Çeviklik Yeteneğinin Yaş Faktörüne Göre Karşılaştırılması ve Tenis Performansı İle İlişkisinin Araştırılması

Yasin YILMAZ, İBRAHİM CAN

Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışlarına İlişkin Antrenör ve Sporcu Görüşleri

Burakcan KAYIR, Oguz OZBEK

The Effect of Elastic Resistance Band Training on Postural Control and Body Composition in Sedentary Women

Yağmur KOCAOĞLU, Nurtekin ERKMEN

Genç Yetişkin Erkeklerde Sporun ve Farklı Spor Dallarının Postür ve Denge Üzerine Etkisi: Duyusal Yeniden Ağırlıklandırma ve Spor İlişkisi

Hediye KANTEKİN, Serkan ÖZGÜR, TUNCAY VAROL

Sports Fans' Behavior on Twitter: A Big Data Analysis of Sentiments in the 2018 World Cup Final

Ahmet ATALAY

İş Tatmini ve Sanal Kaytarma Davranışının Örgütsel Yabancılaşma Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Fatih ALTINIŞIK, Zeynep ONAĞ

The Effect of Internal Marketing Implementations on the Organizational Citizenship Behaviors of Youth and Sports Directorate Employees

Mehdi DUYAN