Mehmet Akif Ersoy’un Perspektifinden Sosyal Sorunlar: Aile Sorunları, Boşanma ve Yoksulluk

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı dönemin sorunlarını bütün teferruatı ile gören ve gördüklerini canhıraş bir haykırmayla şiirlerine yansıtan ender şairlerimizden birisidir. Mehmet Akif ‘in Safahatı oluşturan şiir dünyasına bütün olarak nüfuz edildiğinde onun yoksulluktan çocuk işçiliğine, boşanmadan alkol bağımlılığına kadar dönemin pek çok toplumsal sorunlarını yansıttığı, şiirlerini de adeta bu sorunlara dikkat çekmek için kaleme aldığı gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı bugün de toplumsal sorunlarının başında gelen yoksulluk, boşanma, alkol bağımlılığı gibi gibi sosyal sorunları neden ve sonuçlarıyla birlikte Akif’in perspektifinden değerlendirebilmektir. Bu doğrultuda Mehmet Akif’in SAFAHAT adlı eserinde çalışma konusu ile doğrudan alâkalı olduğu tespit edilen Küfe, Meyhane, Mahalle Kahvesi ve Köse İmam adlı manzum eserleri incelenmiş tahlil edilmiştir.

SOCIAL PROBLEMS FROM THE PERSPECTIVE OF MEHMET AKİF ERSOY: FAMILY PROBLEMS, DIVORCE AND POVERTY

The poet of our National Anthem, Mehmet Akif Ersoy, is one of our rare poets who sees the problems of the period in which he lived with all details and reflects what he saw in his poems. When Mehmet Akif's world of poetry that constitutes Safahat is penetrated as a whole, it is observed that he reflects many social problems of the period, from poverty to child labor, from divorce to alcohol addiction, and that he wrote his poems to draw attention to these problems. The aim of this study is to evaluate social problems such as poverty, divorce, alcohol addiction, which are among the leading social problems today, from Akif's perspective, together with their causes and consequences. In this direction, the poetic works of Mehmet Akif named “Küfe”, “Meyhane”, “Mahalle Kahvesi” and “Köse İmam” which were determined to be directly related to the subject of the study in Safahat, were examined and analyzed.

Kaynakça

Akgül Sarpkaya, Olcay (2013). Boşanmış kadınlarda toplumsal baskıya direnme stratejileri: Van örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(26), 29-50.

Aydın, Yahya (2017). Yerküreden maveraya bir çığlık: Mehmet Akif. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 94-110

Aydoğan, B. (1997). Mehmet Akif Ersoy'un Meyhane ve Mahalle Kahvesi Şiirleri Üzerine bir Değerlendirme. Türkoloji Aratırmaları, 85-106.

Baş, Selma (2012). Bir merhamet şairi olarak Mehmet Akif. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 193-217.

Beklân, Çetin, O. (2012). Sosyolojik Araştırmalarda Veri Çözümlemesi Ve Bulguların Yorumlaması. G. Şavran (Ed). Sosyolojide Araştırma Yöntemleri İçinde (183-215). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Budak, H. (2020). İnsanı Yaşatmak Ve Öldürmek Arasında Bir Hatt-ı Fasıl: Merhamet “Reis Bey” Eserinin Tahlili. H. Budak (Ed). Edebiyat çalışmalarında Farklı Perspektifler İçinde (s.125-163). Ankara: İKSAD Yayınları.

Coşkun Nusret Safa (2017). Şair Mehmet Âkif'in Oğlu Şimdi Ne Yapıyor? Y. Turan Günaydın (Der.), Ersan Güngör (Ed.), Babam Mehmet Akif- İstiklal Harbi hatıraları içinde. İstanbul: Kurtuba Yayınları

Ersoy, M. A. (1958) Safahat 5. Baskı, (Tertip Eden: Ömer Rıza Doğrul), İstanbul: İnkılap Yayınevi.

Esen, Adem (2011). Safahat’ta iktisatla ilgili konular. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy milli birlik ve bütünlük sempozyumu kitabı içinde, s.261-294, İstanbul: Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayını.

Eşref, E. (2010). Mehmet Akif Hayatı, Eserleri Ve Yetmiş Muharririn Yazıları. İstanbul: Beyan Yayınları.

Fırat, H. (2016). Safahat’ta İçki-Kumar Çıkmazındaki Erkeklerin Kadına Bakışı Ve Akif’in Çözüm Önerisi: Eğitim. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (SUTAD) (40): 221-231.

Haşimi, S. A. (2015). Muhtar-ul Ehadisin Nebeviyye Tercümesi. A. Öztürk (Çev. ), İstanbul : Kahraman Yayınları.

Kaplan, M. (2005). Şiir Tahlilleri-1. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Karakoç, S. ( 1987). Mehmed Akif. 6. Baskı. İstanbul: Diriliş Yayınları.

Kısakürek, N. F. (2018). İdeolocya Örgüsü. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.

Koytak, N. (2001). Her Anne Bir Okul. Kadından Topluma Eğitim. İstanbul: Uçurtma Yayınları.

Kuntay, M.C. (1997). Mehmet Akif. İstanbul: Timaş Yayınları.

Öksüz, R. (1999). Safahat‟ta Ahlâki Unsurlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Okay, O. (1989). Mehmet Akif. Bir Karakter Heykelinin Anatomisi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Öz, S. (2013). Mehmet Akif Ersoy’da Geri Kalmışlık Ve Kalkınma Problemi (Safahat Örneği). Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (30). 140-161.

Özcan, N. (2009). Mehmet Akif’in Şiirlerinde Yoksul İnsan Manzaraları. Türk Yurdu Dergisi, Sayı 268. https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=2457

Sarpkaya, O. A. (2013). Boşanmış kadınlarda toplumsal baskıya direnme stratejileri: Van örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(26), 29-50.

Tağızade, Karaca N. (2011). Mehmet Akif Ersoy'un hayatında ve Safahat'ta Kadın. Diyanet llmi Dergi, Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Özel Sayısı , 47 (4). 113-128.

Yıldıztaş, A. Dinç, A. (2018). Mehmet Akif Ersoy’un Sanatı Şahsiyeti Ve Eserleri. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD, 5(17), 438-449

Kaynak Göster