Dil Öğrenimi Sürecinde İşlevsel Yabancıllık

Bu çalışmada, karşıtsal dilbilim çerçevesinde diller arasındaki yabancıl (fr. xénité) ögelerin kullanımında karşılaşılan zorluklar ele alınmaktadır. Araştırma konusu olarak Fransızca öznellik kipinin tüm işlevsel alanları seçilmiştir. Değişik dil öğrenim seviyeleri bulunan Türk öğrenciler, öznellik kipinin iki dildeki işlevsel alanlarının yabancıllıklarından dolayı kullanımında zorlanıyor olmalıdır. Gerçekten, birinci sınıftan dördüncü sınıfa doğru öğrencilerin öznellik kipinin işlevsel alanlarını kullanım başarıları olumlu yönde değişmekte midir? Türk öğrencilerin Fransızca öznellik kipi kullanımında zorlanmalarına, iki dildeki kipin işlevsel yabancıllıklarının yol açtığını ve dil seviyeleri değişse de bu zorluğun aşılamadığını ileri süreceğiz. Bu varsayımın sağlamasını yapmak için, farklı dil öğrenim seviyeleri bulunan bir örneklem üzerinde Fransızca öznellik kipinin kullanımı ile ilgili 20 sorudan oluşan bir uygulama yapılmıştır. Verilere göre, dört grup arasında önemli bir başarı farkı bulunmamıştır. Dil seviyeleri farklı olan öğrencilerin, öznellik kipinin tüm işlevsel alanlarının kullanımında zorlandıkları saptanmıştır. Öğrencilerin öğrenim seviyeleri değişse de bu zorluğun aynı kaldığı görülmüştür.

Kaynakça

Bosnalı, Sonel (2010). "Halaççanın Yitim ve Değişim Sürecine Tasarlama Kipleri Açısından Bir Bakış". Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi(53), 67-88.

Bosnalı, Sonel ve Yusuf Topaloğlu (2015). "Fransızca Öznellik ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(Özel Sayı), 273-284.

Cellard, Jacques (1996). Le subjonctif: Comment l'écrire? - quand l'employer? Belgium: Duculot.

Delatour, Yvonne vd. (2004). Nouvelle grammaire du Français. Paris: Hachette Livre.

Delen Karaağaç, Nurcan (2012). "Des erreurs linguistiques et des effets de contexte: analyse de differents types d’erreurs commises par les etudiants Turcs". Uluslararasi Sosyal Araştirmalar Dergisi, 5(23), 175-184.

Dubois, Jean ve René Lagane (2005). Larousse: Livres de bord, grammaire. Montrouge: BaumeLes-Dames.

Fries, Charles C. (1945). Teaching & Learning English as a Foreign Language. USA: The University of Michigan Press.

Genç, Hanife Nalan (2015). "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızcayı Algılama Biçimleri (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)". International Journal of Languages’ Education and Teaching.

Lado, Robert (1957). Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers. United states of America: The University of Michigan.

Odlin, Terence (1997). Language Transfer: Crosse-linguistique influence in language learning. New York: Cambridge University Press.

Sőrés, Anna (2008). Typologie et linguistique contrastive: Théories et applications dans la comparaison des langues. Berlin: Peter Lang.

Şavlı, Füsun (2009). "Interférences lexicales entre deux langues étrangères: anglais et français". Synergies Turquie 2, 179-184. 2 26, 2014 tarihinde alındı.

Topaloğlu, Yusuf (2016). Türk Üniversite Öğrencilerinin Fransızca Öznellik Kipi Edinimi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Wagner, K. H. (1982). Kontrastive Linguistik. D. Aksan içinde, Dilbilim Seçkisi: Günümüz Dİlbilimiyle İlgili Yazılardan çeviriler (E. Sözer, Çev., s. 217-224). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Weinrich, Harald (1986). "Petite xénologie des langues étrangères". In: Communications, 43. Le croisement des cultures. pp. 187-203.

Kaynak Göster