İDEALİZE EDİLEN YENİ YAŞAMIN TANIDIK YÜZÜ: KORUNAKLI - GÜVENLİKLİ KONUT SİTELERİNİN REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Günümüzde, hızlı kentsel dönüşüm süreçlerinin beraberinde getirdiği değişikliklerin biri de sınıfsal farklılıkların mekânsal ayrışmalarda daha da görünür hale gelmesi olmuştur. Bu mekânsal ayrışmaların belirginleşerek kendini gösterdiği en somut örneklerden biri 2000'li yıllardan itibaren giderek yaygınlaşan korunaklı konut siteleridir. Bu çalışmada, Türkiye'de, gün geçtikçe yaygınlaşan 'korunaklı' ve 'güvenlikli' sitelerin, televizyon reklamları aracılığıyla, orta ve üst orta sınıf tüketici kitlelerine, 'yeni yaşam projeleri' olarak sunuluş biçimi ele alınacaktır. Bu yeni yaşam projelerinin, süregelen toplumsal adaletsizlik ve eşitsizliği, mevcut sınıfsal farklılaşmaları ve mevcut toplumsal cinsiyet kalıplarını, yeniden üretme biçimi, reklamlarda karşılaşılan imgeler ve kullanılan çeşitli kavram, tema ve betimleme biçimleri üzerinden tartışılacaktır. Bu çerçevede 2013 ile 2016 yılları arasında televizyonlarda yayınlanan, İstanbul ve Ankara'daki konut projelerinin televizyon reklamlarında kullanılan anlatım biçimlerine yönelik olarak yürütülmekte olan içerik analizinin sonuçları değerlendirilecektir

THE FAMILIAR FACE OF IDEALISED NEW LIFE: A CONTENT ANALYSIS ON THE TV-ADVERTISEMENTS OF SECURED-GUARDED HOUSING ESTATES

Nowadays, one of the crucial changes that are triggered by fast urban regeneration processes is the growing visibility of social class spatial segregation. One of the most concrete examples of these spatial changes is evident in the case of secured and guarded housing estates (or so-called “gated communities”) which became gradually widespread in Turkey since the 2000s. This study addresses ways in which these “secured” and “guarded” housing estates, that are becoming increasingly common in Turkey, are presented as 'new life projects' to middle and upper-middle class consumer masses through television advertisements. Further, the reproduction of ongoing social injustice and inequalities, existing class differentiations and gender stereotypes is discussed through the various concepts, themes and representations used and imagery observed in the advertisements. Finally, the results of content analysis, conducted by the authors on the selected TV advertisements of these housing projects in Istanbul and Ankara, televised between 2013 and 2016 within this framework will be evaluated

Kaynakça

Bali, R. N. (2015). Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: Yeni Seçkinler, Yeni Mekânlar, Yeni Yaşamlar (11. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.

Bartu, A. (2002). Dışlayıcı Bir Kavram Olarak ‘Mahalle’. İstanbul Dergisi: Mahalle Sayısı, 4, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 84-86.

Berger, J. (2007). Görme Biçimleri (13.Baskı). Yurdanur Salman (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Caldeira, T.P.R. (1999). Sao Paulo’da Yeni Mekansal Ayrımlaşma: Duvarlar İnşa Etmek, Asena Günal (Çev.), Birikim, Sayı: 123, 87-96. İstanbul: Birikim Yayınları.

Cohen, A. P. (1999). Topluluğun Simgesel Kuruluşu, Mehmet Küçük (Çev.). Ankara: Dost Yayınları.

Danış, D. ve Pérouse, J. F. (2005). Zenginliğin Mekanda Yeni Yansımaları: İstanbul’da Güvenlikli Siteler. Toplum ve Bilim, 104, 92-123.

Delanty, C. (2015). Bir Kavramın Anatomisi: Topluluk, F. Bilge Atay (Çev.). İstanbul: Everest Yayınları.

Featherstone, M. (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Mehmet Küçük (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Işık, O. ve Pınarcıoğlu, M. (2001). Nöbetleşe Yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları.

Keyder, Ç. (Der.) (2009). İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında, Sungur Savran (Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.

Lefebvre, H. (1998). Modern Dünyada Gündelik Hayat, Işın Gürbüz (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Ortaylı, İ. (2006). Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul: Pan Yayıncılık.

Öncü, A. (2016). İdealinizdeki Ev Mitolojisi Kültürel Sınırları Aşarak İstanbul’a Ulaştı. Ayşe Öncü & Petra Weyland (Der.), Mekan, Kültür, İktidar, Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, Leyla Şimşek, Nilgün Uygun (Çev.) içinde (s.85-103). İstanbul, İletişim Yayıncılık.

Pérouse, J. F (2011). İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri: Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek, İlknur Kurşunlugil Tuncer, Yasemin Yıldız (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Simmel, G (1996). “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, Bahar Öcal Düzgören (Çev.). Cogito: Kent ve Kültürü, 8, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 81-91.

Şentürk, Ü. (2014). Mekân Sadece Mekân Değildir: Kentsel Mekânın Yeni Tezahürleri. Doğu Batı Düşünce Dergisi; Şehir Yazıları 1, 67, 85-107. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Tamdoğan Abel, I. (2002). Osmanlı Döneminden Günümüz Türkiye’sine “Bizim Mahalle”. İstanbul Dergisi: Mahalle, 40, 66-70. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Kaynak Göster