Göç ve Yoksulluğun Patolojisi: Siyasal Şiddetten Sosyal Şiddete

Bu çalışma, ülkemizde giderek kendini daha çok hissettirmeye başlayan kent şiddetini irdelemeyi hedeflemektedir. Çalışmanın odağında özellikle, çocuk ve gençler tarafından gerçekleştirilen şiddet suçlarının çözümlenmesi bulunmaktadır. Bu araştırmanın temel savı ise; son dönemlerde ciddi bir artış eğilimi içerisine giren şiddet eylemlerinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yıllarca süren çatışmadan bağımsız olarak ele alınamayacağıdır. Bir anlamda bu çalışmada; terörle yıllarca süren çatışma, göç, işsizlik ve yoksulluk faktörleri, artan şiddet ve suç olaylarının önde gelen nedenleri olarak ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler:

suç,Türkiye

This study aims at explain to the city-violence starting to show its effect more and more in our country. At the focus of the study takes place the analysing of the violent crimes especially commited by the teenagers and adults. The main claim of the investigation is that the violent crimes increasing seriously in recent times can not be dealt with free from the conflict lasting for years in the East and South East Anatolia Regions. Namely, in this research, migration, unemployment, poverty, and terror are suggested the leading determinants of rising violence and committing crime.
Keywords:

crime,Turkey,

Kaynakça

Alhan, Ercüment (2005), "İstanbul'un Suç Dosyası Kabarık", www.cnnturk.com.tr

Aki Robert, Lafree Garry, (2004) "Explaining Japan's Postwar Violent Crime Trends", Criminology, Vol. 42, Issue 1, pi79, 32p.

Aktay, Yasin (1999), Güneydoğu'da Hızlı Göç Yollarında Modernleşme ve Kadın: Siirt'te Toplumsal Kalkınma Projesi (TOKAP) Örneği, Konya, www.angelfire.com

Aydın, Zülfıkar A (2005), "Kapkaççı Adaylarına çıkış Yok" Sabah gazetesi

Barak, Gregg (1998), Integrating Criminologies, Allyn and Bacon USA.

Barlow, Hugh D. (1993), Introduction to Criminology, USA:Harper Collins College Pub.

Bayhan, Vehbi (1997), "Türkiye'de İç Göçler ve Anomik Kentleşme",II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Toplum ve Göç, Ankara: Sosyoloji Demeği Yayını

Bohm, Robert M. (1997), A Perimer On Crime And Delinquency, USA: Wadsworth Pub.

Bozkurt, Gökhan (2005), "Kapkaçın Temelinde Sokak Çocukları Var" cnnturk.com.tr

Braithwaite, John, (1989), Crime, Shame and Reintegration, Cambridge Univ. Pres,USA

Conklin, John E, (1989), Criminology, New York : Macmillan Daly Martin, Margo Wilson ve Shawn, Vasdew (2001), "Income Inequalityy and Homicide Rates In Canada and United States",Canadian Journal of Criminology,Vol.43, Issue,2

Deutsch Joseph Deutsch, Uriel, Spiegel, Joseph, Templement (1992) "Crime and Income Inequality: An Economic Approach", Atlantic Economic Journal, Vol.20, N.4

Erdoğan, Necmi (2002), Yoksulluk Halleri: Türkiye'de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri (Editör, Necmi Erdoğan), İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınevi

Erkan, Rüstem, Mahzar Bağlı v.d. (2002), "Sosyal Çevrenin Çocuk Suçluluğuna Etkisi Ve Diyarbakır Örneği", I. Ulusal Çocuk Ve Suç: Nedenler ve Önleme çalışmaları Sempozyumu, Ankara: UNICEF

Finch, Andrew (2001), "Homicide in Contemproray Japan", British Journal of Criminology, 41,2: p 219-235

Fukuyama, Francis (2000), Büyük Çözülme: İnsanın Doğası ve Toplumsal Düzenin Yeniden Oluşması, İstanbul: Sabah Kitapları

Galca, Sandra, Adam Karpati ve Bruce Kennedy (2002), Social Capital and Violence in The United States, 1974-1993, Social Science & Medicine, 55, 1378-1383

Gottfredson, Michael R. ve Travis Hirschi (1990), A General Theory of Crime, Stanford University Pres, Stanford

Hancı İ.Hamit, Ekin Aktaş, ve Eren Akçiçek (1996), "İç Göçlerin Çocuk Suçluluğuna Etkisi". Eğitim Dergisi., Ege Üniv. Edebiyat Fak.Yayını,l, www.kriminoloji.com

Hancı, İ. Hamit (1999), "Çocuk Suçluluğuna Yol Açan Sosyal Bir Yara: İç Göçler ve Çarpık Kentleşme" Hekim ve Yaşam "İzmir Tabip Odası Bülteni",Sayı:6, pp.24-28 www.kriminoloji.com

Işık, Oğuz ve M. Melih Pınarcıoğlu (2001), Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları: Sultanbeyli Örneği, İstanbul: İletişim Yay.

İçli, Tülin G. (1998), Kriminoloji, Ankara: Bizim Büro Yayınevi

Karatay, Abdulah v.d (2000) "İstanbul'un Sokakları ve Çalışan Çocuklar", 1.İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı (EditSevgi Usta Sayıta ve Mustafa R. Şirin), İstanbul: İstanbul Çocukları Vakfı Yay.

Keklikçi, Murat ; Yıldız Ateş (2005),"Kiralık Kapkaççılar Ailelerine Teslim", Sabah Gaz.

Kelly, Morgan (2000) "Inequality and Crime", Review of Economics&Statistic,Vol.82, Iss.4

Kızmaz, Zahir (2005), "Gasp Suçunu İşleyenler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Elazığ E Tipi Cezaevi Örneği", Sosyoloji Dergisi, İzmir: Ege Üniv. Yayınları (Yayında)

Kim, Tia E., Sharon G. Goto, (2000), Peer Delinquency and Parentel Social Support as Predictors of Asian American Adolescent Delinquency, Deviant Behavior: An Interdisciplinary Journal, 21:331

Komiya, Nobuo (1999), "A Cultural Study Of The Low Crime Rate In Japan", British Journal of Criminology, Vol.39, No 3, p 369-389

Lilly, J. Robert, Francis T. Cullen ve Richard A. Ball (1995), Criminological Theory: Context And Consequences, London: Sage Publications

Merton, Robert (1968), Social Theory and Social Structure, Rev.ed. New York: Macmillan

Öğe], Kültegin, Harika Yücel ve Alper Aksoy (2004), "İstanbul'da Sokakta Yaşayan Çocukların Özellikleri" www.yeniden.org.tr Radikal(2004),"SokağınAnatomisi",www.radikal.com.tr/haber.php?ha berno=134414,15.11.

Regoli, Robet M ve John D.Hewitt (1997), Delinquency in Society, USA: McGraw-Hill Sabah (2004) "Aileden Kiralık Çocuk Kapkaççı", http://www.sabah.com.tr /2004/12/08/

Sabah (2005), " Hangi Çete Hangi İstasyonda" http://www.sabah.com.tr/ozel/kackac219/

Sander Barry (1999), Öküzün A'sı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Sevinç , Yavuz (1996), "Göçün Yarattığı Suç Şehirleri", Yeni Yüzyıl,

Seydlitz, Ruth, Pamela Jenkins, (1998). "The Influence of Families, Friends, Schools, and Community On Delinquent Behavior", Delinquent Violent Youth: Theory and Interventions, (Editor: Gullotta, Thomas P. v.d)

Shaw, Clifford, R. Ve Henry D. McKay (1969), Juvenile Delinquency and Urban Areas (2nd ed.), Chicago: University of Chicago Press.

Shoemaker, Donald J. (1990), Theories of Delinquency: An Examination of Explanations of Delinquent behavior, New York: Oxford University Press

Siegel, Larry J (1989), Criminology,USA:West Publishing Company

Sümbül, Ahmet (2004), Güneydoğu'da Fuhuş: Olaylar-Belgeler-Röportajlar-1, İst.: Elma

Thornton, Robert Y. Ve Katsuya Endo (1992), Preventing Crime In America And Japan, USA:M.E. Sharpe, Inc

Tsushima, Masahiro (1996), "Economic Structure And Crime: The Case of Japan", Journal of Socio-Economics, Vol. 25, Issue 4

Wolfgang, Marvin E, Franco Ferracuti (1982), The Subculture of Violence: Towards An Integrated Theory in Criminology, London: Sage Pub

Kaynak Göster