Hizmet Kalitesinin Ekoserv Yöntemi İle Ölçülmesi: Fethiye Kelebekler Vadisinde Bir Araştırma

Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz (Lagün), Babadağ, Kayaköy, Telmessos, Saklıkent, Çalış plajı gibi birçok doğal, tarihi ve kültürel çekiciliğe sahip Fethiye ilçesi önemli bir turizm merkezidir. Deniz turizminde önemli bir destinasyon olan bölge, aynı zamanda alternatif turizm türlerinden özellikle ekoturizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmanın amacı ekoturizm potansiyeline sahip Kelebekler Vadisi'ni ziyaret eden turistlerin hizmet kalitesi beklenti ve algılarını EKOSERV ölçeği ile tespit ederek hizmet kalitesini ölçmektir. Araştırmada yerli ve yabancı 151 turiste anket uygulanmıştır. Araştırma EKOSERV hizmet kalitesi ölçüm modelindeki somut/fiziki özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven, empati ve ekolojik çevre olmak üzere altı boyutta ele alınmıştır

The Measurement of The Servıce Qualıty Via Ecoserv Method: A Research in Fethiye Butterfly Valley

Fethiye District is an important tourism center that possesses a lot of natural, historical and cultural appealing such as The Butterfly Valley, Dead Sea, Babadağ, Kayaköy, Telmessos, Hidden City and Caliş Beach. This district which is an important destination for sea tourism has a great potential in terms of ecotourism. This study aims to measure the perceptions and expectations of the service quality of the tourists that visit The Butterfly Valley, where possesses an ecotourism potential, via ECOSERV method and find out service quality. A survey has been applied to 151 foreign and local tourists in this study. The study has been evaluated under six dimensions in EKOSERV service quality measuring model in terms of tangibles, assurance, reliability, responsiveness, eco-tangibles and empathy

Kaynakça

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Beeton, S. (1998). Ecotourism: A Practical Guide for Rural Communities, Australia: Land links Press.

Björk, P. (2008), "The Finnish Ecotourism Market Profile", e-Review of Tourism Research (RTR), Vol. 6, No.2, 2008 http://ertr.tamu.edu, ss.30-36.

Bolton, M. (1997). Conservation and the Use of Wildlife Resources, İçinde, M. Bolton and C. Hall (Editörler), "Loving them: Wildlife and Ecotourism" ss. 231-249, London: Earth Scan Publications.

Bozdağ, N., Atan, M. ve Altan, Y. (2003), "Hizmet Sektöründe Toplam Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Analizi ile Ölçümü ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bozok, D. ve Yılmaz Ö. (2008). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, İçinde N. Hacıoğlu, ve C, Avcıkurt, (Editörler), "Eko-Turizm" ss.83-110, Ankara: Nobel Yayınları. Buckley, R. (2009). Ecotourism: Principles and Practices, USA: USA and UK by Cambridge University Press.

Çatı, K. ve Ağraş S. (2007), "Hizmet Kalitesi Ölçüm Teknikleri" İçinde S. Kıngır, (Editör), Toplam Kalite ve Stratejik Yönetimde Yeni Eğilimler, Ankara: Gazi Kitapevi.

Çevre Ve Orman Bakanlığı (2006), Muğla İl Çevre Durum Raporu, Muğla: Muğla Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü.

David A. F. ve Jean-Pierre C. (2003). Ecotourism, New York:Rutledge Taylor and Francis Group.

Devebakan, N. ve Aksaraylı, M. (2003), Sağlık Hizmetlerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesinde SERVQUAL Skorlarının Kullanımı Ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, ss.36-48.

Dizdareviç, S. (2010), Karadağın Kuzey Bölgesinin Ekoturizm Arz Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Ersen, H. (1997), Toplam Kalite Ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, Verimli Ve Etkin Olmanın Yolu, Ankara: Anatolia Yayıncılık.

Esin, A. (2002), Iso 9001:2000 Işığında Hizmette Toplam Kalite, Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş.-Metu Pres.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kelebekler_Vadisi, Erişim Tarihi: 21. 03,2012.

http://www.baka.org.tr/uploads/Ekoturizm-Sektor-Raporu-11EYLUL.pdf, Erişim: 21.03.2012.

Honey, M. (2008), Ecotourism And Sustainable Development: Who Owns Paradise?, 2. Baskı, Washington: Island Press.

James A. N. ve James C. (1996) "Rethinking Distribution: Adaptive Channels", USA: Harvard Business Review.

Karakaya, K. (2009), Konaklama Hizmetlerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü Üzerine Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Kılıç, B. ve Eleren, A. (2009), Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1 (1), ss.91-118.

Kurnaz, Alper (2011), Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Marmaris Örneği, Yayımlanmamış Yükse Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Khan, M, ve Su, K, ( 2003), Service Quality Expectations of Travelers Visiting Cheju Island in Korea, Journal Of Ecotourism Vol. 2, No. 21472, ss.114-126.

Laws, E, (2004), Approaching Tourism And Hospitality Service, London: Cabi Publishing,.

Newsome, D., Dowling, R. ve Moore. A. (2005). Wildlife Tourism, Canada: Channel View Publications.

Parsuraman, A., Zeithaml, V. ve Berry, L.L. (1988) Servqual: A multiple-item scale for measuring customer perceptions of service quality, Journal of Retailing 64 (Spring), ss: 12-40.

Power, M. (1997). Development of the World Health Organization Quality of Life Assessment, Psychological Medicine, 28, ss:178-186.

Sara, D. ve Friedrich L, (2006), Selective Marketing for Environmentally Sustainable Tourism, Tourism Management, Vol: 2, No:3, ss.1-18.

Tavmergen, P. İ. (2002), Turizm Sektöründe Kalite Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türker, N. ve Çetinkaya, A. (2007), A Research Study On The Improvement Of Ecotourism And Its Resources In The Western Black Sea Region, 2007 Uluslararası Turizm Bienali, 30 Nisan-05 Mayıs 2007, Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale/Turkey.

Yücel, C. (2002). Turizmde Yükselen Değer: Eko Turizm, http://www.tursab.org.tr. Erişim: 30.03.2011.

Wearing, S. ve Neil J. (1999), Ecotourism (Impact, Potentials And Possibilities), London: Butterworth- Heinemann an Imprint.

The International Ecotourism Society (TIES), (2006). TIES Global Ecotourism Fact Sheet, www.ecotourism.org/ Erişim: 05.03.2011.

Kaynak Göster