Farklı ekim derinlikleri ile sıralar arası mesafelerin toprak sırt yüksekliği ve tarla filiz çıkışı üzerine etkisi

Bu çalışmada hububat ekiminde kullanılan tek diskli gömücü ayaklarda farklı ekim derinlikleri ile sıralar arası mesafelerin toprak sırt yüksekliği ve tarla filiz çıkışı üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla denemeler, üçfarlı tohum ekim derinliği (30, 50 ve 70 mm) ve üç farklı sıra arası mesafede (100, 120 ve 140 mm) yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, farklı tohum ekim derinliği ve sıralar arası mesafelerin, toprak sırt yüksekliği ile tarla filiz çıkışı üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Türkiye 'de hububat ekiminde kullanılan geleneksel ekim makinalarmda 320 mm disk çapı ve 5 cm' lik ekim derinliği için 140 mm olan sıra arası mesafenin yerine, 120 mm sıra arası mesafenin başarıyla kullanılabileceği saptanmıştır.

The effect of different seed depth and rows spacing on height of soil ridge and sedling emergency

In this study, the effects of single disc type coulter using on cereals sowing on different seed depth and rows spacing on height of soil ridge and seedling emergency were researched. The experiments were conducted with three different seed depth (30, 50 and 70 mm) and three different row spacing (100, 120 and 140). According to experiment results, the effects of different seed depth and row spacing on height of soil ridge and seedling emergency were found significantly. It was determined that 120 mm row spacing for 320 mm disc diameter and 5 cm seed depth can be used successfully instead of 140 mm row spacing with conventional seeding machines in cereals seeding in Turkey.

Kaynakça

Aykas, E., 1988. Yerli Yapım Mekanik Tahıl Ekim Makinalarının Serpme Ekime Uyarlanması İçin Uygun Gömücü Ayak Tiplerinin Geliştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi (Basılmamış), Bornova-İzmir.

Bengtsson, A., 1972. Raudaustand och utsaedesmaenge för varuete och Korn. Landtbrukskögskolans Meddelanden Serie A.Nr. 160, Uppsala.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. Araştırma Deneme Metotları (İstatistik Metotları II). Ank. Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No: 1021, Ders Kitabı, 295, Ankara.

Grosse-Hokamp, H., 1983. Experiments About Seeding Techniques and Yield of Winter and Spring Wheat (in German). Ph.D. thesis, University of Bonn, Germany.

Önal, İ., 1976. Tohum Yatağı Hazırlamada Yeni Görüşler ve Geliştirilen Alet ve Makinalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:291, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova – İzmir.

Özmerzi, A., 1986. Tahıl Ekim Makinalarında Kullanılan Gömücü Ayaklara İlişkin Tohum Dağılımları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları, Yayın No: 44, Ankara.

Özsert, İ., 1984. Türkiye’ de Üretilen Bazı Tahıl Ekim Makinalarının Tohum Ve Gübre Dağıtım Düzenleri Üzerinde Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum.

Sunderman, D., 1964. Seedling Emergence of Winter Wheats and ist Association With Depth of Sowing, Coleptile Length under Various Conditions and Plant Height. Agron. J. 56(1): 23-25

Kaynak Göster