Sosyal Ağ ve Sosyal Medya Platformları Üzerinde Yürütülen Viral Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkisi: İstanbul İli Örneği

Geçmişten günümüze insan hayatında yaşanan değişim ve dönüşüme paralel olarak İnternet altyapısının ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte çok etkili değişiklikler yaşanmaya devam etmektedir. Bu bağlamda dünya genelinde İnternet kullanıcılarının sayısının her geçen gün artmasıyla, web tabanlı uygulamalar ve sosyal medya çok daha etkili ve farklı fonksiyonları da kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. İnsanlar tarafından günlük hayatta yapılan birçok faaliyetin İnternet aracılığıyla kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor olması ve taraflar arasında sosyal ağlar aracılığıyla iletişimin kurulması, ağızdan ağza iletişimin web tabanlı boyutu olarak adlandırılan viral pazarlama uygulamalarının da yaygınlaşmasını desteklemiştir. İşletmelerin yerel ve küresel müşterilere ulaşmasında daha kolay, hızlı ve etkin bir yöntem olmasının yanında, viral pazarlamanın daha az maliyetli olması da yönteme olan ilginin artması sonucunu doğurmuştur. Günümüzde viral pazarlama, sosyal medya kullanımının da yaygınlaşmasıyla birlikte işletmeler için etkili bir pazarlama aracı haline gelmiştir. Bu çalışma; kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 500 tüketiciye, hazırlanan anketlerin uygulanması sonucunda elde edilen verilerin analiz edilmesi ve elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasını kapsamaktadır. Çalışmanın temel amacı, sosyal medya kullanımının viral pazarlama uygulamalarına etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Yapılan analizler sonucunda tüketicilerin sosyal medya kullanım düzeyinin viral pazarlama faaliyetlerini pozitif ve anlamlı yönde etkilediği görülmüştür.

The Effect of Viral Marketing Activities on Social Network and Social Media Platforms on Consumer Behavior: The Example of Istanbul Province

Parallel to the change and transformation experienced in human life from the past to the present, with the development of Internet infrastructure and communication technologies, very effective changes continue to occur. In this context, with the increasing number of Internet users worldwide, web-based applications and social media are used to cover more effective and different functions. The fact that many activities carried out by people in daily life are carried out easily via the Internet and communication between the parties through social networks has supported the spread of viral marketing practices called web based dimension of oral communication. In addition to being an easier, faster and more efficient way for businesses to reach local and global customers, the fact that viral marketing is less costly has resulted in an increase in interest in the method. Nowadays, viral marketing has become an effective marketing tool for businesses with the expansion of social media usage. This work; 500 consumers identified by using easy sampling method, analysis of the data obtained as a result of the application of the prepared questionnaires and evaluation and interpretation of the information obtained. The main purpose of the study is to investigate whether the use of social media has an impact on viral marketing practices. As a result of the analyzes, it was observed that the level of social media usage of consumers affected viral marketing activities positively and significantly.

Kaynakça

Aksoy, R. (2009). İnternet ortamında pazarlama, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Aldhafferi, N., Wat son, C., ve Sajeev, A. (2013). Personal information privacy settings of online social networks and their suitability for mobile internet devices. arXiv preprint arXiv:1305.2770.

Argan, M., Argan, T. (2006). Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinde Ağızdan Ağıza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 231-246

Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Banna, K.J. (2000). It's catching (viral marketing). Mediaweek 10(23),20.

Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Brown, M. R., Bhadury, R. K., ve Pope, N. K. L. (2010). The İmpact Of Comedic Violence On Viral Advertising Effectiveness. Journal of Advertising, 39(1), 49-66.

Cevher, M. F. (2014). Viral Pazarlamanın Tüketicilerin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi. , Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Elazığ.

Coney, K. A., Best, R., ve Hawkins, D. (2001). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, New York :McGrawHill Book Company.

Çoşkunkurt, Y. (2013). Sosyal Medya Kullanımının Kurumsal Yenilikçi İtibar Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Eru, O. (2013). Süpermarket Sektöründeki Mobil Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Davranışlarına Etkisi: Aydın örneği. Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Eryılmaz, B. (2014). Sosyal Medya Kullanımının Müşteri Tercihleri Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir İnceleme. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Eldem, Ü. (2009). Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Genç, Y. E. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Ve Bunun Satın Alma Davranışlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Glen, L. (1993). Design and Marketing of New Products, Prentice Hall, pp. 1-7.

Gunawan, D. D., Huarng, K.-H. (2015). Viral effects of social network and media on consumers’ purchase intention, Journal of Business Research, 68(11), 2237-2241.

Gültaş, P., Yıldırım, Y. (2016). İnternetten Alışverişte Tüketici Davranışını Etkileyen Demografik Faktörler, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(10), 32-51.

Hazar, M. (2011). Sosyal Medya Bagımlılıgı-Bir Alan Çalışması, Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi, (32).

Lam, D., Mizerski, D. (2005). The Effects of Locus of Control on Word of Mouth Communication, Journal of Marketing Communications, 11(3), 215-228.

Kırcova, İ. (2002). İnternette Pazarlama, İstanbul: Beta Yayınları.

Mark, W. (2011). Essentials of marketing management, New York: McGraw-Hill/Irwin, pp. 20-25.

Meltem, Ö. (2012). Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımını ve Üniversitelerde Dijital Pazarlama İletişimi Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Beykent University Institute of Social Sciences. Master Thesis, İstanbul.

Nacak, O. (2012). Bilinçaltı Reklam Uygulamaları: Galatasaray Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. Özcan, S. O. (2010). İnternet Pazarlama Faaliyetlerinde Tüketici Satın Alma Karar Süreci, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, (2), 29-39. Parlak, F. (2015). Sosyal Medya ve Tüketici Satın Alma Karar Sürecine Etkileri: Nitel Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. Rosen, E. (2000). The Anatomy of Buzz: How to create word-of-mouth marketing, Marketing Management, 9(4), 62. Serpil, Ü. (2011). Viral Pazarlamanın Sosyal Paylaşım Sitelerine Üye Olan Kullanıcılar Üzerindeki Etkisini İnceleyen Pilot Bir Çalışma, Öneri Dergisi, 9(36), 73-86. Schiffman, L., O’cass, A., Poladino, A., Carlson, J.,(2014). Consumer Behavior, Australia: Group Ply Ltd. Skrob, J.-R. (2005). Open Source And Viral Marketing, Austria: University of Applied Science Kufstein. Sim, Ş., Toprak, M, (2012). Sinemayı Hayata Yaklaştırmak: Sahte Belgesel (Mockumentary) Filmler, ş1-10. Solmaz, I. (2014). Nöropazarlama Faaliyetlerinde Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketici Algısı Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gediz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Taş, M. K. (2014). Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı: Sigorta Pazarına Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Ural, A., ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi: SPSS 10.0-12.0 for windows, Ankara: Detay yayıncılık. Wilson, R. F. (2000). The six simple principles of viral marketing, Web marketing today, 70(1), 232. TUİK. (2017). “Nüfus İstatistikleri Veri Tabanı”, Erişim Tarihi: 15 Ağustos 2017, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist.

Yayla, K. (2010). İnternet Pazarlamasında Yeni Eğilimler: Çevrimiçi Sosyal Ağların Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Manisa

Yazıcı, G., (2014). İnternetten Pazarlamada Yeni Bir Boyut: Sosyal Medyanın Tüketicilerin Marka Tercihlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri., Ankara: Detay Yayıncılık.

Kaynak Göster