İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinin Halkla İlişkiler Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Halkla ilişkiler, temelinde iletişim bulunan, kurum ve kamuları arasında etkileşimi sağlama, anlaşma ve uzlaşıyı gerçekleştirme gibi rollere sahip, bilim ve meslek türüdür. Halkla ilişkiler, çeşitli bilim dalları ile yakından ilişkilidir. Bu ilişki, halkla ilişkiler kavramının anlaşılması ve tanımlanabilmesi noktasında bazı belirsizliklere yol açmaktadır. Bu nedenle halkla ilişkiler kavramının tanımlanmasında farklı metaforlarla karşılaşılabilmektedir. Metafor, bir şeyi kendisine benzediği var sayılan diğer bir şey ile anlatma anlamına gelmektedir. Bu bakımdan kişiler, herhangi bir şeyi anlatacaklarında ona benzer diğer varlıkları kullanarak metaforik olarak açıklama yapabilmektedirler. Bu çalışma, iletişim fakültesi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünde öğrenim gören öğrencilerin, halkla ilişkiler kavramına dair metaforik algılarını (zihinsel imgeler) tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların halkla ilişkiler kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları belirlemek için “Halkla ilişkiler……dır, çünkü.…..” ibaresini tamamlamaları istenmiştir. Bu yönüyle araştırma, olgubilim desenine göre tasarlanmış ve toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile test edilmiştir. Elde edilen yanıtlara göre 37 farklı metafor ortaya çıkmış, bu metaforlar “iletişim yöntemi”, “insani özellik”, “aracı” ve “doğa özellikleri” olarak halkla ilişkiler kategorilerinde toplanmıştır. Katılımcıların halkla ilişkilere ilişkin olumlu bazı metaforlara sahip olmakla birlikte, olumsuz metaforlarla da halkla ilişkileri ilişkilendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar katılımcıların aldıkları halkla ilişkiler eğitiminde kendilerine verilen teorik çerçeveden etkilendiklerini göstermektedir. Ayrıca, halkla ilişkiler eğitimi, halkla ilişkiler kavramı ile ilgili algısal çerçevenin de netleşmesine yardımcı olabilmektedir. Ancak, katılımcıların ifade ettikleri bazı metaforların alınan eğitimlerle bir bağlantısının olmadığı da gözlenmiştir.

Evaluation of Metaphoric Perceptions of Students Studying in the Department of Public Relations and Publicity at the Faculty of Communication about Public Relations

Public relations are a kind of science and profession based on communication, which have roles such as making an interaction, agreement and reconciliation between the institution and publics thereof. Public relations are closely related to various branches of science. This relationship leads to some uncertainties at the point where the concept of public relations can be understood and identified. For this reason, different metaphors can be encountered in defining the concept of public relations. Metaphor means describing something with something else that is assumed to be similar to it. In this way, people are able to make metaphorical explanations by using other entities similar to that when they will tell anything. This study was carried out in order to identify the metaphorical perceptions (mental image) of the students studying in the department of public relations and publicity at the faculty of communication about the concept of public relations. The participants were asked to complete the sentence "public relations are..., because……” to determine the metaphors they had about the concept of public relations. In this respect, the research was designed according to a phenomenological pattern and the data collected were tested by the content analysis method. 37 different metaphors have emerged according to the answers obtained and these metaphors have been collected under the categories of public relations as "communication method", "humanized feature", "mediator" and "nature features". It has been concluded that the participants have achieved some positive metaphors about the public relations, although they also correlate the negative metaphors to the public relations. The results show that the participants are influenced by the theoretical framework given to them during the public relations training. In addition, public relations training can help clarify the perceptual framework about the concept of public relations. However, it has also been observed that some of the metaphors expressed by the participants do not have a correlation with the training received.

Kaynakça

Aladağ, S., & Kuzgun, M. P. (2015). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının ‘Değer’ Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 163-193.

Aydın, F. (2010). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi, 10(3), 1313-1322.

Aydın, F. & Ünaldı, Ü.E. (2010). “Coğrafya Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi”. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 600-622.

Aydın, F. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Çevre Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, Doğu Coğrafya Dergisi, 16(26), 25–44.

Aydın, F. & Yazıcı, Ö. (2014). Geography Teachers’ Metaphors Concerning the Concept of “Map”, International Journal of Eurasia Social Sciences, 5(15), -15.

Bektaş, M., Okur, A., & Karadağ, B. (2014). “İlkokul ve Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Metaforik Algı Olarak Kitap”. Türk Kütüphaneciliği, 28(2), 154-168.

Balcı, A. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (12 b.). Ankara: Pegem Akademi.

Cerit, Y. (2008). “Öğretmen Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), 693-712.

Chandler, D. (2007). Semiotics: The Basics. London: Routledge.

Çapan, B. E. (2010). “Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları”. Journal of International Social Research, 3(12), 140-154.

Dös, İ. (2010). “Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9(3), 607-629.

Eraslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22.

Grunig James E. ve Hunt T. (1984). Managing Public Relations. Belmont, USA: Wadsword/Thomson Learning.

Gültekin, M. (2013). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına Yükledikleri Metaforlar. Eğitim ve Bilim, 38, 169:126-143.

Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy, E., & Güveli, H. (2011). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Metafor Algıları”. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 140-159.

Jefkins, F. (1995). Public Relations Techniques (Second Edition). London-England: Copyright Licensing Agency Ltd.

Kalender, A. (2008). Halkla İlişkiler: Kavramlar, Tanımlar ve Uygulama Alanları, (Edt. Ahmet Kalender, Mehmet Fidan) Halkla İlişkiler. Konya: Tablet Yayınevi

Kalın, Ö. U. ve Koçoğlu, E. (2017). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bağımsızlık Değerine Karşı Metaforik Algıları”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 419-434.

Kazancı, M. (2004). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler (5.Basım). Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları Kocabaş, F., Elden, M. ve Yurdakul, N. (2002). Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle (3. Baskı). İstanbul: İletişim Yayıncılık

Koç, E. S. (2014). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-22.

Parsa, S. ve Parsa, A. F. (2004). Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Pektaş, M. ve Kılan, A. O. (2009). “Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının “Öğretmen” Kavramı ile İlgili Geliştirdikleri Metaforların Karşılaştırılması”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 270-288.

Peltekoğlu, B. F. (2004). Halkla İlişkiler Nedir (3. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın

Özdemir, S. M. (2012). “Eğitim Programı Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları”, Kuramsal Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 369-393.

Sabuncuoğlu, Z. (2001). İşletmelerde Halkla İlişkiler (5.Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi.

Saban, A. (2004a). “Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.

Saban, A. (2004b). “Prospective Classroom Teachers’ Metaphorical Images of Selves and Comparing Them to Those They have of Their Elementary and Cooperating Teachers”. International Journal of Educational Development, 24(6), 617-635.

Saban, A. (2009). “Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2007). “Prospective Teachers’ Conceptions of Teaching and Learning Revealed Through Metaphor Analysis”, Learning and Instruction, 17(2), 123-139.

Şahin, B. (2013). “Öğretmen Adaylarının “Matematik Öğretmeni”, “Matematik” ve “Matematik Dersi” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 313 – 321.

Tekvar, S. O. (2006). Dergi Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri: Fhm ve Cosmopolitan Reklamlarının Karşılaştırmalı Göstergebilimsel Çözümlemesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Taş, O. (2017). İletişim, Medya ve Kültür: Anahtar Kavramlar. Ankara: Ütopya.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zembat, R., Tunçeli, H. ve Akşin, E. (2015). “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticisi Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Çalışması”, Hacettepe University Faculty of Health Science Journal, 1(2), 446-459.

Kaynak Göster