Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Bilecik İli Turizminin Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Analizi

Dünya’da turist sayısının her geçen gün artması, destinasyonlar arasındaki rekabeti de arttırmaktadır. Bu sebeple her destinasyon kendini rakip destinasyonlardan ayrıştıran farklı yönlerini ön plana çıkarıp rekabette üstünlük sağlamayı amaç edinmektedir. Destinasyonu farklılaştırma amacı, destinasyon pazarlamasının önem kazanmasında büyük rol oynamaktadır. Destinasyonlar, konumlandırma, imaj ve markalama çalışmaları ile etkin bir destinasyon pazarlaması gerçekleştirmeyi hedeflemektedirler. Bu çalışmanın amacı, destinasyon pazarlaması kapsamında Bilecik İlinin bir turizm destinasyonu olarak daha etkin nasıl pazarlanabileceğinin paydaşlar bakış açısı ile tespit etmektir. Çalışmanın kapsamı Bilecik’te var olan turizm paydaşlarıdır. Araştırma kapsamındaki paydaşlar ile yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler, nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analize tabi tutulmuş ve elde edilen bulgular destinasyon pazarlaması çerçevesinde tartışılmıştır. Çalışma sonucunda paydaşların Bilecik İline dair pazarlama çalışmalarını yeterli bulmadıkları gözlenmiştir. Bununla birlikte Bilecik’in bir turizm destinasyonu olarak etkin pazarlanabilmesi için destinasyon konumlandırması, destinasyon imajı ve destinasyon markalaması vb. konularda daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği söylenebilir.

Stakeholder Analysis to Evaluate Tourism in Bilecik within Scope of Destination Marketing

Competition between the destinations also increases with the increasing tourism demand. Therefore, each destination aims to bring its different aspects from the rival destinations to the forefront and provide superiority in the competition. The destinations aim to realize effective destination marketing with positioning, image and branding studies. The aim of this study is to detect how Bilecik will be marketed more effectively within the scope of destination marketing as a tourism destination with the opinions of the stakeholders. In the regard, semi-structured interview is made with stakeholders within the scope of research. The data collected is analyzed with the descriptive analysis method, of the qualitative analysis methods, and findings obtained are discussed within the frame of destination marketing. As result of the study, marketing studies for Bilecik are not sufficient. It is necessary to conduct studies on the subjects such as destination positioning, destination image and destination branding for an effective marketing of Bilecik as a destination.

Kaynakça

Aaker, A. D. and Keller, K. L. (1990). “Consumer Evaluations of Brand Extensions”, Journal of Marketing, Vol: 54, p. 27-41

Aktaş, G. (2007). Turizmde Destinasyon Pazarlaması, Genel Turizm – Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler, Ed: Orhan İçöz, Turhan Kitabevi: Ankara

Arslan, K. (2008). Türkiye’de Kongre Turizminin Geliştirme İmkanları, İstanbul Ticaret Odası, Entegre Matbaacılık: İstanbul

Baker, M. J. and Cameron, E. (2008). “Critival Success Factors In Destination”, Tourism and Hospitality Research, Vol: 26, No: 4, p. 868 – 897

Bardakoğlu, Ö. (2011). “Turistik Ürün Bakımından Destinasyonu Planlaması ve Pazarlaması Kapsamında İzmir Turizminin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Çalışması”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, s. 87

Brooksbank, R. (1994). “The Anatomy of Marketing Positioning Strategy”, Marketing Intelligence & Planning, Vol: 12, Issue: 4, p. 10-14

Buhalis, D. (2000). “Marketing The Competitive Destination of The Future”, Tourism Management, Vol: 21, p. 97 -116

Caldwell, N. and Freire, J. R. (2004). “The Differences Between Branding A Country, A Region And A City: Applying The Brand Box Model”, Journal of Brand Management, Vol: 12, No: 1, p. 50- 61

Ceylan, S. (2011). “Destinasyon Marka İmajı ve Pamukkale Yöresinde Bir Uygulama”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, C: 3, S: 7, s. 89-102

Chen, C. F. and Tsai, D. (2007). “How Destination Image and Evaluative Factors Affect Behavioral Intentions?”, Tourism Management, Vol: 28, No: 4, p. 1115-1122

Crompton, J. L., Fakeye, P. C. ve Lue, C. C. (1992). “Positioning: The Example of the Lower Rio Grande Valley in the Winter Long Stay Destination Market”, Journal of Travel Research, Vol: 31, Issue: 2, p. 20-26

Dacko, G. S. (2008). The Advanced Dictionary of Marketing Putting Theory To Use, Oxford University Pres: UK

Duman, T. ve Öztürk, A. B. (2005). “Yerli Turistlerin Mersin Kız Kalesi Destinasyonu ve Tekrar Ziyaret Niyetleri İle İlgili Algılamaları Üzerine Bir Araştırma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, C: 6, S: 1, s. 9-23

Echtner, C. M. and Ritchie, J. R. B. (2003). “The Meaning and Measurement of Destination Image”, The Journal of Tourism Studies, Vol: 14, No: 1, p. 41

Ersun, N. ve Arslan, K. (2009). “Kongre Turizminin Geliştirilmesinde Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının Rolü ve Önemi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 8, S: 15, s. 89 – 114

Ersun, N. ve Arslan, K. (2011). “Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C: 31, S: 1, s. 229 – 248

Hankinson, G. (2004). “The Brand Images of Tourism Destinations: A Study of the Saliency of Organic Images”, Journal of Brand Management, Vol: 13, No: 1, p. 146

Howie, F. (2003). Managing The Tourist Destination, London: Thomson Continuum: UK

Huybers, T. and Bennett, J. (2003). “Inter-firm Cooperation At Nature Based Tourism Destinations”, The Journal of Socio-Economics, Vol: 32, Issue: 5, p. 573

İlban, M. O., Köroğlu, A. ve Bozok, D. (2008). “Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Gönen Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 13, s. 107

İpar, M. S. (2011). “Turizm Destinasyon Markalaşması ve İstanbul Üzerine Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir, s. 169

Kocaman, S. (2012). “Destinasyon Yönetimi Kapsamında Marka Kimliğine Etki Eden Faktörlerin Marka İmajına Etkisi: Alanya Örneği”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, s. 26

Kotler, P. (2004). “Where Is Place Branding Heading?”, Place Branding, Vol:1, No: 1, p. 12- 35

Kotler, P. and Armstrong, G. (2006). Principles of Marketing, 11th Ed., Prentice Hall: USA

Kotler, P., Bowen, J. ve Maken, J. (2006). Marketing For Hospitality And Tourism, Pearson: Prentice Hall: A.B.D.

Öter, Z. ve Özdoğan, O. N. (2005). “Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, s. 127-138

Özer, Ö. (2012). “Destinasyon Tercihinde Pazarlama Karması Bileşenlerinin Rolü: Dalyan Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, C: 4, S: 1, s. 163-182

Sarma, M. K. (2014). “Towards Positioning A Tourist Destination: A Study of North East India”, Asean Journal on Hospitality and Touirsm, Vol: II, p. 104

Yavuz, M. C. (2007). “Uluslararası Destinasyon Markası Oluşturulmasında Kimlik Geliştirme Süreci: Adana Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, s. 49

Yükselen, C. ve Güler, G. E. (2009). Antakya Marka Kent Görüş ve Öneriler, Detay yayıncılık: Ankara

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
  • ISSN: 1302-4191
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2017

299

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sosyal Ağ ve Sosyal Medya Platformları Üzerinde Yürütülen Viral Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkisi: İstanbul İli Örneği

ESEN ŞAHİN, Malik DÜNDAR

Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi

Batuhan Eren ENGİN, TURAN PAKSOY

Destinasyon Çekicilikleri Üzerine Bir Literatür Taraması: Türkiye, İspanya ve Yunanistan Karşılaştırması

SEZER KARASAKAL

Etik İklim Algısının İş Görenlerin İş Tatmini Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi: ARÇELİK A.Ş. Adana ve Elazığ Bölge Yöneticiliklerinde Uygulama

ÖMER FARUK YÜKSEL, MUHAMMET DÜSÜKCAN

Örgütlerde Politik Davranışların Kariyer Planlama Üzerine Etkisi

YAVUZ DEMİREL, EROL TURAN, SEFA ÇETİN, Derya DENGEL

The Relationship Between Direct Foreign Capital Investment, Economic Freedom And Economic Growth In Emerging Markets

Murat AKKAYA

TMS-2 Stoklar ve TFRS-15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı Çerçevesinde Hizmet İşletmelerinde Stok Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

Ergün YİĞİT, SEMİH BÜYÜKİPEKCİ

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi ve Ekonomik Büyümeye Etkisinin Ekonometrik Analizi (1985-2017)

ALİ OSMAN BALKANLI

İş Değerlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

SEFA ÇETİN, GUZEL SADYKOVA, Aslıhan SEÇER

Ön Yargılar ve Sosyal Hizmet: Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kadına Karşı Ön Yargıları

Mehmet KIRLIOĞLU