TURİZM DİPLOMASİSİ KAPSAMINDA YER MARKALAMA: TURKEY HOME KAMPANYA ANALİZİ

Turizm diplomasisi kapsamında yer markalama: Turkey Home Kampanya Analizi başlıklı bu çalışma öncelikle kamu diplomasisinin alt bir dalı olan turizm diplomasisi kavramını ele almakta ve kavramın ne olduğunu açıklamaktadır. Bir ülkenin kamu diplomasisi mesajlarının turizm ve yer markalama stratejilerine entegre edilerek yabancı hedef kitlelere ulaştırılması olarak açıklanan kavram yabancı halklar nezdinde olumlu bir imaj yerleştirmeye odaklanmaktadır. Yine bir ülkeye çekilen turistlerle kurulacak ve sürdürülecek ilişkiler de turizm diplomasisini oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmada sırasıyla turizm diplomasisi, yer markalama, turizm diplomasisi ve yer markalama arasındaki ilişki gibi başlıklara değinilerek Türkiye markasının yaratılmasında Turkey Home kampanyası örneği ele alınmış ve kampanya analizi yapılmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığın 2014 yılında başlattığı kampanyanın analizinde geleneksel ve yeni medyada verilen reklamlar,  sosyal medya hesapları aracılığıyla tanıtım, tanıtım stratejisine bağlı olarak içeriklere konu olacak etkinlikler ve yine tanıtıcı filmler aracılığıyla bütüncül bir iletişim stratejisi benimsediği sonucuna varılmıştır. Kampanya bünyesinde verilen mesajların Türkiye mekânının özelliklerinin altını çizdiği ve bu kapsamda birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan Türkiye’nin hedef kitlelerine ev sahipliği yapmak üzerine kurulu bir mesaj stratejisi izlediği görülmüştür.

___

 • Alvarez D M ve Campo S (2014) The Influence of Political Conflicts on Counrty Image and Intention to Visit: A study of Israel’s Image, Tourism Management, 40, 70-78.
 • Anholt S (2011) Yerlerin Markalaşması: Kimlik, İmaj ve İtibar, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.
 • Bayhan İ Çetin G ve Akova O (2016) Kültürlerarası İletişim Aracı Olarak Turizm, B Sunar Cankurtaran (ed), Uluslararası İlişkilere Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Uluslararası İletişim Perspektifi, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, İstanbul, 190-218.
 • Blichfeldt B S (2005) Unmanageable Place Brands?, Place Branding 1 (4), 388-401.
 • Boyne S ve Hall D (2004) Place Promotion Through Food and Tourism: Rural Branding and the Role of Websites, Place Branding, 1 (1), 80-92.
 • Braun E Eshuis J ve Klijin E (2014) The Effectiveness of Place Brand Communication, Cities, 41, 64-70.
 • Cai L A (2001) Cooperative Branding For Rural Destinations, Annals of Tourism Research, 29 (3), 720-742.
 • Campaign Türkiye (2014) Türkiye Tanıtım Kampanyasının Tüm Yönleri, http://www.campaigntr.com/2014/02/05/66952/turkiye-tanitim-kampanyasinin-tum-yonleri/ erişim tarihi: 22.09.2016
 • Carmen I M ve Ciochina I (2014) Tourism Brand The Premise of a Positive Image for a Tourist Destination. Study Case: Romania, International Journal of Information, Business and Management, 6 (3), 216-235.
 • Çevik B S (2014) Uluslararası Halkla İlişkilerde İnsani Yardımlar: Kamu Diplomasisi Boyutu, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara.
 • Ekşi M (2014) Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Freire R J (2005) Geo-Branding, Are We Talking Nonsense? A Theoretical Reflection on Brands Applied to Places, Place Branding, 1 (1), 347-362.
 • Gong C (2014) Why North Korea’s Tourism Diplomacy Fails, Center on Public Diplomacy Blog, http://uscpublicdiplomacy.org/blog/why-north-korea%E2%80%99s-%E2%80%9Ctourism-diplomacy%E2%80%9D-fails erişim tarihi: 15.09.2016.
 • Hacıoğlu N (2015) Turizm Pazarlaması, 10. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Haris R (2010) Brand Architecture in Tourism Branding: the Way Forward for India, Journal of Business Research, 2 (3), 153-165.
 • Harris B (2013) Diplomacy 2.0: The Future of Social Media in Nation Branding, Exchange: The Journal of Public Diplomacy, 4 (1), 17-31.
 • I Mean It, Home of, http://www.imeanit.com/portfolio/turkey-home-2/ erişim tarihi: 30.09.2016.
 • Journal of Place Branding and Public Diplomacy, (2016) Description, http://link.springer.com/journal/41254 erişim tarihi: 25.07.2016.
 • Kenzhalina G (2014) The Role of Public Diplomacy in Promoting Kazakhstan’s Country Image in the International Arena, Procedia Social and Behavioral Sciences, 140, 650-653.
 • Kozak N Kozak M A ve Kozak M (2015) Genel Turizm. 18. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Kwek A Wang Y ve Weaver D (2014) Retail Tours in China for Overseas Chinese: Soft Power or Hard Sell?, Annals of Tourism Resarch, 44, 36-52.
 • Milliyet Gazetesi (2016) Rio Olimpiyat Oyunlarında Bir Şok Daha, http://www.milliyet.com.tr/rio-olimpiyat-oyunlari-nda-bir-sok---2292266-skorerhaber/ 9 Ağustos 2016 erişim tarihi: 22.09.2016.
 • October Fest, Dates and General FAQ’shttp://www.oktoberfest.de/en/article/Oktoberfest+2016/About+the+Oktoberfest/Dates+and+General+FAQs/751/ erişim tarihi: 22.09.2016.
 • Özdemir G (2014) Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Pamment J (2014) Articulating Influence: Toward a Research Agenda for Interpreting the Evaluation of Soft Power, Public Diplomacy and Nation Brands, Public Relations Review, 40, 50-59.
 • Pomering A (2013) Indigenous Identity in the Nation Brand: Tension and Inconsistency in a Nation’s Tourism Advertising Campaigns, Corporate Reputation Review, 16 (1), 66-79.
 • Stancioiu A Teodorescu N Pargaru I Vladoi A ve Baltescu C (2011) The Image of the Tourism Destination- a Supporting Element in the Development of the Regional Tourism Brand: Muntenia, Theoretical and Applied Economics, 18 (2), 139-152.
 • Şahin M ve Çevik S (2015) Türkiye’de Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç, M Şahin ve S Çevik (eds), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Nobel Yayınları, Ankara, 3-16.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2015a) 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2015b) 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016) 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü (2016) Tanıtım Görselleri,
 • http://www.tanitma.gov.tr/TR,51524/tanitim-gorselleri.html erişim tarihi: 1.10.2016.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü (2016) Pazarlama Hedefleri ve İletişim Stratejileri. http://tanitma.kultur.gov.tr/TR,22914/pazarlama-hedefleri-ve-iletisim-stratejileri.html erişim tarihi:1.10.2016.
 • Tanyeri E (2015) Destinasyon Tanıtımında Halkla İlişkiler, Literatürk Yayınları, Konya.
 • Tekeoğlu N (2015) Turizm Sektöründe Pazarlama Stratejilerindeki Değişimin Araştırılması, International Journal of Social Science Studies, 35, 271-285.
 • The Edward Murrow Center of Public Diplomacy. What is Public Diplomacy?. http://fletcher.tuftstuch.edu/murrow/public-diplomacy.html erişim tarihi: 20.05.2016
 • Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55c9e89a18ba50.41951911 erişim tarihi: 15.06.2016.
 • What is Sziget? https://mission.szigetfestival.com/#/what-is-sziget erişim tarihi: 04.05.2016.
 • Yücel E (2014) Türkiye Markası ve Turizm Tanıtımı. https://www.youtube.com/watch?v=AFe0ztyw1IM erişim tarihi: 01.09.2016.
 • Yüksek G (2016) Kültürlerarası İletişim ve Turizm, H Yılmaz (ed). Turizm ve İletişim, Detay Yayıncılık, Ankara, 167-184.

___

APA Sancar, G. A. (2017). TURİZM DİPLOMASİSİ KAPSAMINDA YER MARKALAMA: TURKEY HOME KAMPANYA ANALİZİ . Selçuk İletişim , 9 (4) , 89-108 .