Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu

Sinemanın keşfinden bugüne dünyada hakim olan klasik anlatı yapı çerçevesinde filmler üretilmektedir. Ancak sinemanın zaman içinde gelişmesi ve çeşitli kuramcılar tarafından farklı tanımlanması, onun klasik anlatı özelliğini kırarak farklı yapılarda üretilmesine imkan tanımıştır. Türkiye’de kendine özgü anlatım üslubuna sahip yönetmenlerden biri olan Ömer Kavur, bu anlayış çerçevesinde filmler üretmiştir. Genellikle yolculuk temasını kullandığı filmlerinde soyut kavramları metaforik ögeler kullanarak peliküle yansıtmıştır. Özellikle zaman kavramı üzerine inşa ettiği son dönem filmleri sinema sanatının felsefi boyutunu ön plana çıkarmıştır. Bu çerçevede “Akrebin Yolculuğu”, Kavur’un zaman kavramını sorguladığı ve bunu çağdaş anlatı kalıbı içinde inşa ettiği bir film olma özelliği kazanmaktadır. Bu çalışma, Kavur’un, son dönem filmlerinden “Akrebin Yolculuğu” filmindeki zamanı sorgulayışının çağdaş anlatı yapısı çerçevesinde hikaye akışına nasıl etki ettiğini çözümlemeyi hedeflemektedir.

THE IMPACT ON NARRATIVE FLOW OF OMER KAVUR’S APPROACH TO TIME AS PART OF THE CONTEMPORARY NARRATIVE STRUCTURE: THE CLOCK TOWER

Movies are being produced as part of the classical narrative structure since the day, the cinema was discovered. However, the development of the cinema in the course of time and the different definitions by various theorists have allowed this to be produced in different structures by breaking its classical narrative structure. Omer Kavur, one of the directors who has his own style of expression in Turkey, has produced films on the basis of this approach. He has evoked abstract concepts by using metaphorical aspects in his movies that he usually treats the theme of travel. Especially, his latest films about the notion of time have accentuated the philosophical dimension of the art of filmmaking. In this context, one of his movies called “Akrebin Yolculuğu” questioning the notion of time has been produced by using the contemporary styles of narration. This study aims to analyze the use of time notion with narrative analysis in “Akrebin Yolculugu”, one of Kavur's last period films.

___

 • Akyürek, F. (2004) Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, Kapital Medya Hizmetleri, İstanbul
 • Aytaç, İ. D. (2002) Yönetmen: Ömer Kavur, Ankara Sinema Derneği, Ankara
 • Berger, J. (2012) Görme Biçimleri, Metis Yayınları, İstanbul
 • Bergson, H. (1986) Yaratıcı Tekamül, Milli Eğitim Yayınları, İstanbul
 • Brecht, B. (1977) Sinema Yazıları ve Brecht, Sinema, Sanat İlişkileri Üstüne Yazılar, Görsel Yayıncılık, İstanbul
 • Büker, B. v. (1996) Film Dili: Kuramsal ve Eleştirel Eğilimler, Kavram Yayınları, İstanbul
 • Büker, S. (2012) Sinemada Anlam Yaratma, Hayalperest Yayınları, İstanbul
 • Çomak, N. A. (1997) Gizli Yüz’ün İzinde Akrebin Yolculuğu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul
 • Dabağlar, N. (2012) Dejavu ve Paralel Evrenler, Indıgo Dergisi, s. 79.
 • Darçın, H. (2016) Sinemada Gerçeklik Algısı ve Tasavvuf İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Erdoğan, İ. (2012) Pozitivist Metodoloji ve Ötesi: Araştırma Tasarımları Niteliksel ve İstatiksel Yöntemler, Pozitif Matbaacılık, Ankara
 • Eren, H. (2013) Felsefe Üzerine Notlar: felsefeyapma.blogspot.com, erişim tarihi: 15.04.2016
 • Esen, H. (2009) Ömer Kavur Sinemasında Edebiyat Uygulamaları, Yeni İnsan Yeni Sinema, 112.
 • Esen, Ş. K. (2002) Sinemamızda Bir Auteur: Ömer Kavur, Alfa Yayınları, İstanbul
 • Greimas, A. J. (1996) Reflections on Actantial Models, J. A. Susana Onega (eds), Narratology: An Introduction, Longman Group, London
 • Moran, B. (1983) Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İletişim Yayınları, İstanbul
 • Nowell-Smith, G. (2008) Dünya Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
 • Odacı, S. (2009) Ulysses ve Tutunamayanlar’da Bilinç Akışı Tekniği, International Periodical Fort he Languages, Lİterature and History of Turkish or Turkic, 612.
 • Ong, W. J. (2012) Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yayınları, İstanbul
 • Sofuoğlu, H. (2004) Bergson ve Sinema, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 67.
 • Sözen, M. (2008) Anlatı Mesafesi-Anlatı Perspektifi Kavramları, Sinematografik Anlatı ve Örnek Çözümlemeler, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 132.
 • Tarkovski, A. (2008) Mühürlenmiş Zaman , Agora Kitaplığı, İstanbul
 • Timuçin, A. (2005) Düşünce Tarihi, Gerçekçi Düşüncenin Çağdaş Görünümü, Bulut Yayınları, İstanbul
 • Todorov, T. (2004) Fantastik, Metis Yayınevi, İstanbul
 • Tosun, N. (2011) Modern Öykü Kuramı, Hece Yayınları, Ankara
 • Türkeş, Ö. (2001) Taşra İktidarı, Toplum ve Bilim, s. 221.
 • Ünal, Y. (2015) Dram Sanatı ve Sinema, Hayalperest Yayınları, İstanbul

___

APA Baloğlu, U. (2018). Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu . Selçuk İletişim , 11 (1) , 349-365 . DOI: 10.18094/josc.306396