BASIN ÖRGÜTLERİNDE PLANLI DEĞİŞİM SÜRECİ VE GELİŞME OLGUSU

İçinde bulunduğumuz karmaşık, belirsiz ve dinamik ortam basın örgütlerini ve çalışanlarını yoğun olarak etkilemekte ve onları radikal değişime zorlamaktadır.Değişim bireyler ve örgütler açısından doğal olduğu kadar evrensel bir olgudur. Buna karşın, çevresel uyaranların yönü, yoğunluğu, biçimi ve bileşenlerine göre uyum sağlanıp ya da kontrol altına alabilmek içinde rasyonel planlamayı öngören bir olgudur.1980'li yıllara kadar basın örgüt ve çalışanları dış çevre koşullarının görece dengeli seyretmesi nedeni ile daha düzgün doğrusal (first order change) değişim planlamalarını temel alarak gelişim sürecini tamamlamışlar ve çevreye uyum göstermişlerdir. Oysa günümüz koşullarının özellikleri (karmaşa, belirsizlik, dinamiklik) dikkate alındığında bu özelliklere uyum sağlayabilmek için,değişim planlamalarının daha sistematik, çok boyutlu ve interdisipliner yaklaşımlarla oluşturulup, (second order change) realize edilmesi gerekmektedir.Bu nedenle bu çalışmada, koşulsallık ve davranışçı kuramlar perspektifinde, günümüz koşullarında basın örgütleri ve görevlileri dikkate alındığında, planlı değişim sürecinin nasıl gerçekleştirileceği, bu konuda değişime karşı çıkış davranışları ile nasıl başa çıkılabileceği ve gelişim trendininnasıl yakalanacağının analizi temel amaç olarak belirlenmiştir. Ayrıca betimsel yöntem temelindegeliştirilen bu çalışmada, bazı stratejik gelişme teknikleri de önerilmiştir.

___

APA Armağan, A. (2013). BASIN ÖRGÜTLERİNDE PLANLI DEĞİŞİM SÜRECİ VE GELİŞME OLGUSU . Selçuk İletişim , 3 (3) , 126-136 .