Fikhu's-Sîre Literatürü ve Öne Çıkan Üç Eserin Mukayesesi

Günümüzde “Fıkhu’s-sîre” adlı çeşitli eserler okuyucuların dikkatini çekmektedir. Bu eserlerin tespit, tanıtım ve mukayesenin yapılmasının, akademik çevrelerin dikkatini çekmek adına yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle makalemizde önce “Fıkhu’s-sîre”nin anlamı belirtilmiştir. Sonra bu literatürüne dair tespit edilen eserler; “Fıkhu’s-sîre” adını taşıyanlar ve bu adı taşımasa da içeriği itibariyle “Fıkhu’s-sîre”yi konu edinenler şeklinde listelenmiş ve “Fıkhu’s-sîre” adını taşıyanlardan ulaşılabilenlerin tanıtımı yapılmıştır. Daha sonra “Fıkhu’s-sîre” edebiyatının genel özellikleri belirtilmiştir.

FIQH AL-SIRAH LITERATURE

Today, various works called "Fiqhu's-sîre" attract the attention of readers. We believe that the identification, promotion and comparison of these works will be beneficial in order to attract the attention of academic circles. For this reason, in our article, the meaning of "Fiqhu's-sîre" is stated first. Then, the identified works on this literature; Those who carry the name of "Fiqhu's-sîre" and those who do not carry this name, but those that deal with "Fiqhu's-sîre" in terms of their content, are listed as those that can be reached from those who can be reached with the name of "Fiqhu's-sîre". Afterwards, the general characteristics of the literature of "Fiqhu's-sîre" were stated.

___

 • Aktepe, Orhan. Fıkhu’s Siyre İslamın Pratiği Resulullah (s.a.v)’ın Hayatı. ed. M. Recai Başpehlivan. İstanbul: Gonca Yayınevi, 2017.
 • Bûtî, Muhammed Saîd Ramazan el-. Fıkhu’s-sîreti’n-nebeviyye mea mûcez li hilâfeti’r-râşide. Dımaşk - Beyrut: Dâru’l-Fikri’l-Muâsır - Dâru’l-Fikr, 10. Basım, 1411.
 • Bûtî, Muhammed Saîd Ramazan el-. Fıkhu’s-Siyre. çev. Aydın Atik. İstanbul: Bilge Adam Yayınevi, 4. Basım, 2012.
 • Bûtî, Muhammed Saîd Ramazan el-. Fıkhu’s-Siyre Hz. Muhammed’in (sav)’in Uyguladığı İslâm. çev. Ali Nar - Orhan Aktepe. İstanbul: İslâmi Edebiyat Yayınları, 2. Basım, 2003.
 • Bûtî, Muhammed Saîd Ramazan el-. Fıkhu’s-Siyre Peygamberimiz (S.A.V.)in Uygulamasıyla İslâm. çev. Ali Nar - Orhan Aktepe. İstanbul: Gonca Yayınevi, 10. Basım, 1992.
 • Cezûlî, Muhammed b. Ali el-Yûlû el-. “Mâ üllife fî fıkhı’s-sîreti’n-nebeviyye”. arrabita.ma/blog. 4 Ocak 2018. Erişim 11 Ağustos 2022. https://www.arrabita.ma/blog/%d9%85%d9%8e%d8%a7-%d8%a3%d9%8f%d9%84%d9%91%d9%90%d9%81-%d9%81%d9%90%d9%8a-%d9%81%d9%90%d9%82%d9%92%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%90%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8e%d8%a8%d9%8e/
 • Cündî, Üsâme Fahri el-. Fıkhu’s-sîreti’n-nebeviyye (Kirâa cedîde). Kahire: Cumhûriyyetu Mısra’l-Arabiyye Vüzâretü’l-Evkâf, 1440.
 • Gadbân, Münîr Muhammed Necîb el-. Fıkhu’s-Sîre: Resûlullah’ın (sav) Hayatı ve Daveti. çev. Mehmet Aydemir. İstanbul: Ravza Yayınları, 2012.
 • Gadbân, Münîr Muhammed Necîb el-. Fıkhu’s-sîreti’n-nebeviyye. Mısır: Dâru’l-Vefâ, 1417.
 • Gazzâlî, Muhammed el-. Fıkhu’s-Sîre. Beyrut: Dâru’l-Kalem, 6. Basım, 1427.
 • Gazzâlî, Muhammed el-. Fıkhu’s-Sîre Resûlullah’ın (sav) Hayatı. çev. Resûl Tosun. İstanbul: Risale Yayınları, 2000.
 • Görgün, Hilal. “Saîd Havvâ”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 35/560-562. İstanbul: TDV Yayınları, 2008.
 • Hûnî, es-Sâdık Muhammed el-. “Fıkhu’s-sîre min hılâli Gazveti Uhud”. Mecelletü Câmiati’l-Melik es-Suûd el-Ulûmi’t-Terbeviyye ve’d-Dirâsâti’l-İnsâniyye 15/1 (2003 1423), 333-375.
 • İSAM, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi. “İSAM Kütüphanesi”. 23 Temmuz 2022. http://www.isam.org.tr/
 • İSAM, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi. “İSAM Kütüphanesi”. 13 Eylül 2022. http://www.isam.org.tr/
 • İSAM, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi. “Türkiye Kütüphaneleri VT”. 08 Eylül 2022. http://www.isam.org.tr/
 • Kahveci, Nuri. “İslâmî İlimlerde Fıkıh-Siyer İlişkisi”. İslâmî İlimlerde Fıkıh-Siyer İlişkisi. ed. Feyza Betül Köse. 77-93. Kahramanmaraş: SAMER Yayınları, 2019.
 • Merkezü’l-Melik Faysal. Hizânetü’t-türâs: Fihrisü mahtûtât, ts.
 • Mursafî, Sa‘d el-. el-Câmiu’s-sahîh li’s-sîreti’n-nebeviyye. 6 Cilt. Kuveyt: Mektebetü İbn Kesîr, 1430.
 • “Dürûs fi’s-sîreti’n-Nebeviyye ve iberuhâ: Fikhu’s-sîre”. Erişim 07 Ağustos 2022. https://altibrah.ae/book/1627
 • “Fıkhu’s-sîre ve’z-zılâlu’n-nübüvve el-Asru’l-Mekkî”. 11 Ağustos 2022. Erişim 11 Ağustos 2022. https://mofakroun.com/%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b8%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%8a
 • “Fıkhu’s-sîre ve’z-zılâlu’n-nübüvve: el-Cüz’ü’l-evvel. el-Asru’l-Mekkî”. 11 Ağustos 2022. Erişim 11 Ağustos 2022. https://books.google.com.tr/books/about/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B8.html?id=aE-WzgEACAAJ&redir_esc=y
 • “Fıkhu’s-sîreti’n-nebeviyye: Kirâa siyâsiyye da‘viyye harekiyye”. 09 Eylül 2022. https://www.noor-book.com/book/review/368570