Tasarım Sürecinde Eskiz ile Biçim-İçerik Sorgulama ve Çözümlemeleri: Bir Durum Analizi

Çalışma, eskiz çizimlerinin tasarım süreci boyunca gerçekleştirilen sorgulama ve çözümleme eylemlerine katkısını araştırır. Süreçte tasarımcının düşünsel bir aktivite olarak başvurduğu eskiz çizimlerinin, zihin-göz-el-imge ilişkisi sonucu dışa vurumu ve hedef olan tasarım bilgisinin oluşumu/gelişimi incelenmiştir. Tasarım bilgisinin oluşum ve gelişim sürecinde eskiz çalışmaları ile anlamsal, işlevsel ve biçimsel verilerin hangi sistematikte işlemlendiği ve bu işlemlerin sonucunda birbirleri arasındaki veri paylaşımı araştırılmıştır. Belirlenen sistematikte Libeskind’in Berlin Yahudi Müzesine dair eskiz çalışmaları, durum analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Zihin-göz-el-imge arasında gerçekleşen döngüsel ilişki ile ortaya çıkan eskizler, biçim-içerik özelliklerine göre analiz edilmiştir.

ANALYZING FORM-CONTEXT THROUGH SKETCHES IN DESIGN PROCESS: A CASE STUDY

This study questions the contribution of sketch drawings as an analyze action in the design process. As a result of the relation between the mind, the eye, the hand and the image sketch drawings’ –which is a thinking act- aim is to generate design data. The systematic of design data which contain semantic, functional and formal qualities has been analyzes. Using case-study, this paper evaluates Libeskind’s Jewish Museum Berlin’s sketch drawings. Sketches which are the results of the cyclic reslation between the mind, the eye, the hand and the image are analyzed by their form-context specs.

Kaynakça

Akin, O. (1990). Necessary Conditions for Design Expertise and Creativity. Design Studies 11, 107-113

Brooker, G. ve Stone, S. (2011). İç Mekân Tasarımı Nedir? İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.

Copans, R. ve Neumann, S. (Yapımcı, Senarist, Yönetmen). (2003). Baukunst: Das Jüdiche Museum in Berlin. France;-. Gero, J. S. (1999). Constructive memory in Design Thinking. Design Thinking Research Symposium: Design Representation, 29-35.

Goldsmith, G. (1994). On Visual Design Thinking: The Vis Kids of Architecture. Design Studies 15, 158-174

İnceoğlu, N. (2012). Eskizler, Çizerek Düşünme Düşünerek Çizme. İstanbul: Nemli Yayıncılık.

Laseau, P. (2001). Graphic Thinking for Architects & Designers. Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Lawson, B. (1990). How Designers Think?. Butterworth Architecture, Oxford UK

Libeskind, D. (1991). Daniel Libeskind: Countersign. London: Academy Editions.

Libeskind, D. (1997). Radix-Matrix: Architecture and Writings. Munich, New York: Prestel.

Pallasmaa, J. (2009). The Thinking Hand Existential and Embodied Wisdom in Architecture. West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd.

Steadman, P. (1972). The Evolution of Design: Biological Analogy in Architecture and the Applied Arts. Cambridge University Press, Cambridge UK

Young, J. E. (2000). Daniel Libeskind’s Jewish Museum in Berlin: The Uncanny Arts of Memorial Architecture. Jewish Social Studies, 6.2, 1-23.

İnternet Kaynakları

İnternet: Studio Daniel Libeskind. (2011). http://daniel-libeskind.com/projects/ chamber-works/drawings adresinden 4 Kasım 2012 tarihinde alınmıştır.

İnternet: Wilks. http://sfac.wustl.edu adresinden 10 Eylül 2012 tarihinde alınmıştır.

Görsel Kaynakları

Akcan, E. (2010). Apology and Triumph: Memory Transference, Erasure and Rereading of the Berlin Jewish Museum. New German Critique, 37.2, 153–179.

Copans, R. ve Neumann, S. (Yapımcı, Senarist, Yönetmen). (2003). Baukunst: Das Jüdiche Museum in Berlin. France.

Doğan, F. ve Neressian, N. J. (2012). Conceptual Diagrams in Creative Architectural Practice: The Case of Daniel Libeskind’s Jewish Museum. Architectural Research Quarterly, Cambridge University Press, 16.1, 15–27.

Libeskind, D. (1991). Daniel Libeskind: Countersign. London: Academy Editions.

Studio Daniel Libeskind. (2011). http://daniel-libeskind.com/projects/chamberworks/drawings adresinden 4 Kasım 2012 tarihinde alınmıştır.

Kaynak Göster