METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA “DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ” ROMANINDA ŞİİR KULLANIMI

Erendiz Atasü, öykülerle başladığı yazın hayatının ilk romanı olan “Dağın Öteki Yüzü”nü 1995 yılında yayımlamıştır. 1996 Orhan Kemal Roman Ödülü’nü kazanan bu roman otobiyografik özellikler taşımakta ve içinde şiir, mektup gibi türlerden örnekler barındırmaktadır. Yazar; anne ve babasının hikâyelerinden esinlenerek yazdığı bu romanda, Mustafa Kemal Atatürk’ü roman kişisi olarak eserine dâhil etmiştir. Gerçekliği artırmak adına mektup ve gazete kupürleri kullanılmıştır. Romanda en çok dikkat çeken kullanımların başında bölümlere göre seçilmiş şiirlerin dağılımı gelmektedir. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatına ait bir roman olmanın ötesinde, Türk şiiriyle bütünleşmesi ve metaforik karşılığın şiirle verildiği kurgular bu romanı farklı kılmaktadır. Yakın tarihle doğrudan ilişkili olan bu yapıt roman ve şiir ilişkisi çerçevesinde metinlerarasılık kuramıyla incelenmeye çalışılacaktır.

THE USE OF POETRY IN THE NOVEL "DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ" IN THE CONTEXT OF INTERTEXTITICAL

Erendiz Atasü published "The Other Side of the Mountain", the first novel of his literary life, which he started with short stories, in 1995. This novel, which won the 1996 Orhan Kemal Novel Award, has autobiographical features. There are examples of genres such as poetry and letters in this novel. The author wrote this inspired by the stories of his parents. In the novel, she included Mustafa Kemal Atatürk as a person in his work. He used letters and newspaper clippings to heighten reality. At the beginning of the most striking uses in the novel are the poems selected according to the chapters. Beyond being a novel belonging to the Turkish Literature of the Republican period, it integrates with Turkish poetry. The fictions in which the metaphorical counterpart is given with poetry makes this novel different. This work, which is directly related to recent history, will be tried to be examined with the theory of intertextuality in the relationship between novel and poetry.

___

 • Aktulum, K. (2000). Metinlerarası İlişkiler. İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Akyıldız, H. B. (2010). “Tanpınar’ın Romanlarında Metinlerarası İlişkiler”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5/3: 715-727.
 • Atasü, E. (2001). Dağın Öteki Yüzü. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Atasü, E. (2001a). Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Aytaç, G. (1999). Edebiyat Yazıları I. Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Aytaç, G. (1995). Edebiyat Yazıları III. Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Barthes, R. (1996). S/Z (Çev. Sündüz Öztürk Kasar). İstanbul: YKY.
 • Ecevit, Y. (2012). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları. .
 • Parla, J. (2012). Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Todorov, T. (2001) . Poetikaya Giriş. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Türkdoğan, M. (2007). “Rasim Özdenören’in “Kuyu” Öyküsünde Metinlerarası İlişkiler”. Erzurum: A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 35, s. 167-189.
 • Wellek, R. ve Warren, A. (2001). Yazın Kuramı (Çev. Yurdanur Salman ve Suat Karantay). İstanbul: Adam Yayınları.

___

APA Ulus, G. (2022). METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA “DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ” ROMANINDA ŞİİR KULLANIMI . Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 15-24 .