PIKTES İÇİN HAZIRLANAN HİKÂYE SERİLERİNİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ

Dil öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanacak metinlerin; öğrenici seviyesine ve kazanımlara uygun olarak hazırlanması ve öğrenici tarafından doğru bir şekilde anlamlandırılması için belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli ölçütler geliştirilmiştir. Bu ölçütlerden biri de okunabilirliktir. Bu araştırma ile Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen çocuklar için hazırlanan serbest okuma materyallerinin okunabilirliğini belirlemek amaçlanmıştır. İnceleme malzemesi olarak Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında Türkçe öğretimi için hazırlanan “Salih Hikâye Serisi” ve “Aslı Hikâye Serisi” kullanılmıştır. Türkiye’de bulunan Suriye ve diğer yabancı uyruklu 6 ile 12 yaş grubundaki çocuklar için oluşturulmuş A1 ve A2 düzeylerinde toplam 20 hikâye kitabının -2 hikâye serisinin- hece, sözcük ve cümle uzunlukları; Ateşman (1997) ve Çetinkaya-Uzun (2010) okunabilirlik ölçütlerine göre ortalama sözcük ve cümle uzunlukları ve bu ölçütlere göre okunabilirlik puanları ve düzeyleri ayrı ayrı değerlendirilmiş; hikâyelerin okunabilirlik düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri hikâyelerin sözcük ve cümle sayılarının seri içerisindeki sıralamaya göre değişkenlik gösterdiğini ve hikâyelerin aşamalı bir artışla -basitten karmaşığa, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene- okunabilirliğinin bulunmadığını göstermiştir. Nitel bir yaklaşımla doküman analizi yöntemine göre tasarlanan bu araştırma sonucunda Türkçenin ikinci ve yabancı dil olarak öğretiminde kullanılacak okuma metinlerinin okunabilirliğinin ölçülmesi için anlaşılabilirliğin de dikkate alındığı bir formül geliştirilmesi ve okunabilirliğin artırılması için yapılabilecekler hususunda önerilerde bulunulmuştur.

Readability Levels of Story Series Prepared for PIKTES

Texts intended for language instruction need to possess specific attributes in order to be prepared in accordance with the learner's level and learning objectives, and to be correctly comprehended by the learner. For this purpose, a set of distinctive criteria has been formulated. Among these, the concept of readability holds prominence. This study aims to determine the readability of open reading materials tailored for children who are learning Turkish as a second language. The study materials encompassed the "Salih Story Series" and the "Aslı Story Series," curated for Turkish language instruction within the scope of the Project for Supporting the Integration of Syrian Children into the Turkish Education System (PIKTES). A total of 20 storybooks, forming two story series, designed for children aged 6 to 12 of Syrian and other foreign nationalities residing in Turkey, at A1 and A2 proficiency levels, were analyzed. This analysis encompassed syllable, word, and sentence lengths; average word and sentence lengths based on readability criteria by Ateşman (1997) and Çetinkaya-Uzun (2010); and readability scores and levels derived from these criteria. The objective was to individually evaluate and ascertain the readability levels of the stories. The research data indicated that the word and sentence counts of the stories exhibited variability according to their sequential arrangement within the series and demonstrated that there was no progressive increase in the readability of the stories, from simpler to more complex, easier to more difficult, or from known to unknown. Following a qualitative approach and designed in accordance with the method of document analysis, this study culminated in proposing recommendations aimed at the development of a formula for assessing the readability of reading texts to be employed in the instruction of Turkish as a second and foreign language. This formula takes into account comprehensibility, and suggestions were put forth regarding measures that can be undertaken to enhance readability.

___

 • Ateşman, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi [Measurement of readability in Turkish]. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 58, 71-74. (http://www.atesman.info/wp-content/uploads/2015/10/Atesman-okunabilirlik.pdf)
 • Aydın, C., İnce, S., & Uğuz, O. O. (2022). PIKTES kapsamında hazırlanan “Salih Hikâye Serisi”nin değerler eğitimi bakımından incelenmesi [Analysing the "Salih Story Series" prepared within the scope of PIKTES in terms of values education]. Çukurova Araştırmaları Dergisi, 8(1), 15-25. https://doi.org/10.29228/cukar.57370.
 • Aydın, G. (2022). Türkçeyi ikinci/yabancı dil olarak öğrenenler için hazırlanan yardımcı materyallerin okunabilirliği üzerine bir inceleme [A study on the readability of auxiliary materials prepared for learners of Turkish as a second/foreign language]. Journal of History School, 61, https://doi.org/4202-4227. 10.29228/joh.66466.
 • Bağcı, H., & Ünal, Y. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeyi [Readability level of the texts in 8th grade Turkish textbooks]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(3), 12-28. https://doi.org/10.16916/aded.15997.
 • Bailin, A., & Grafstein, A. (2016). Readability: Text and context. Springer.
 • Baki, Y. (2018). Türkçe Dersi 8. Sınıf kitabındaki metinlerin okunabilirliği [Readability of the texts in the 8th grade Turkish textbook]. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 30-46. https://doi.org/10.31464/jlere.528298.
 • Banguoğlu, T. (2015). Türkçenin Grameri [Grammar of Turkish]. (10th Ed.). Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Baş, B., & Yıldız, F. İ. (2015). 2. Sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik açısından incelenmesi [Analysing the texts in the 2nd grade Turkish textbook in terms of readability]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 52-61. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17396/181918.
 • Bayır, E., & Kahveci, S. (2021). Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının okunabilirlik açısından analizi [Analysis of secondary school science textbooks in terms of readability]. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1561-1572. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tred/issue/65108/870073.
 • Bezirci, B., & Yılmaz, A. E. (2010). Metinlerin okunabilirliğinin ölçülmesi üzerine bir yazılım kütüphanesi ve Türkçe için yeni bir okunabilirlik ölçütü [A software library for measuring the readability of texts and a new readability criterion for Turkish]. DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(3), 49-62. https://dergipark.org.tr/tr/pub/deumffmd/issue/40831/492667.
 • Biçer, N., & Alan, Y. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan Yeni Hitit 3 ve İstanbul C1+ ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerinin karşılaştırılması [Comparison of the readability levels of the texts in Yeni Hitit 3 and İstanbul C1+ textbooks used in teaching Turkish to foreigners]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1130-1139. https://doi.org/10.17860/mersinefd.328486.
 • Bora, A., & Arslan, M. A. (2021). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik yönünden incelenmesi [Analysing the texts in Turkish textbooks in terms of readability]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(1), 222-236. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1660494.
 • Bozkurt, M. (2021). Suriyeli Çocuklar için hazırlanan hikâye kitaplarının okunabilirlik düzeyleri: Salih Hikâye Serisi [Readability levels of story books prepared for Syrian children: Salih Story Series]. In A. Şahin (Eds.), Anadili ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Üzerine Araştırmalar [Research on Turkish as a Native and Foreign Language], Paradigma Akademi.
 • Bozlak, G. Ü. (2018). 2016-2017 ve 2017-2018 Eğitim ve öğretim yıllarında 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerin Uzun-Çetinkaya formülü ile okunabilirlik düzeyleri/düzeylerinin incelenmesi [Analysing the readability levels/levels of the narrative texts in the 5th grade Turkish textbooks with Uzun-Çetinkaya formula during the education and training years]. Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 6(14), 209-234. https://doi.org/10.31126/akrajournal.357526.
 • Ceran, D. (2015). Yüz temel eser listesi Türk edebiyatı kategorisinde yer alan kitapların okunabilirlik düzeyleri ile yedinci sınıf öğrencilerinin kitaplar hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of the readability levels of the books in the Turkish literature category of the list of one hundred basic works and seventh grade students' opinions about the books]. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 3(14), 23-51. https://www.researchgate.net/publication/348150599_Yuz_Temel_Eser_Listesi_Turk_Edebiyati_Kategorisinde_Yer_Alan_Kitaplarin_Okunabilirlik_Duzeyleri_Ile_Yedinci_Sinif_Ogrencilerinin_Kitaplar_Hakkindaki_Goruslerinin_Degerlendirilmesi.
 • Coleman, M., & Liau, T. L. (1975). A computer readability formula designed for machine scoring. Journal of Applied Psychology, 60, 283-284. https://doi.org/10.1037/h0076540.
 • Çakıroğlu, O. (2015). İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerinin öğrenme güçlüğü olan öğrenciler açısından değerlendirilmesi [Evaluation of the readability levels of the texts in primary school Turkish textbooks in terms of students with learning difficulties]. İlköğretim Online, 14(2), 671-681. https://doi.org/10.17051/io.2015.31984.
 • Çeçen, M. A., & Aydemir, F. (2011). Okul öncesi hikâye kitaplarının okunabilirlik açısından incelenmesi [Analysing preschool story books in terms of readability]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 185-194. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19554/208310.
 • Çetinkaya, G. (2010). Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması [Defining and classifying the readability levels of Turkish texts] (Unpublished Doctoral Dissertation). Ankara University.
 • Çıplak, G., & Balcı, A. (2022). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik özelliğinin incelenmesi [Analysing the readability of texts in Turkish textbooks]. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 30, 170-187. https://doi.org/10.29000/rumelide.1193033.
 • Çiftçi, Ö., Çeçen, M. A., & Melanlıoğlu, D. (2007). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi [Evaluation of texts in sixth grade Turkish textbooks in terms of readability]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), 6(22), 206-219. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82304.
 • Çinpolat, E. (2019). Miyase Sertbarut’un kitaplarının okunabilirlik düzeyleri [Readability level of Miyase Sertbarut's books] (Unpublished Master Thesis). Ordu University.
 • Demirel, Ö. (2012). Yabancı Dil Öğretimi [Foreign Language Teaching]. Pegem Akademi.
 • DuBay, W. H. (2004). The principles of readability. Costa Mesa. Impact Information.
 • Eker, C., İnce, M., & Sağlam, H. (2018). İnsan hakları yurttaşlık ve demokrasi ders kitabının okunabilirlik ve yaş düzeyine uygunluk açılarından değerlendirilmesi [Evaluation of the human rights, citizenship and democracy textbook in terms of readability and suitability for age level]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(4), 404-416. https://doi.org/10.17244/eku.414512.
 • Ergin, M. (2004). Türk Dil Bilgisi [Turkish Language Knowledge]. Bayrak Basım/ Yayım/ Dağıtım.
 • Erişik, H. (2021). Yabancılar için Türkçe okuma kitaplarının okunabilirliği: Türkçenin sesi Yunus Emre örneği [Readability of Turkish reading books for foreigners: The example of Yunus Emre, the voice of Turkish]. Journal of Sustainable Educational Studies, 2(3), 1-14. https://dergipark.org.tr/tr/pub/seader/issue/67287/1049673.
 • Erol, H. F. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında okunabilirlik [Readability in Turkish as a foreign language textbooks]. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 50, 29-38. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutded/issue/17078/178709.
 • Flesch, R. (1979). How to write plain English. Harpercollins.
 • Gedik, D. (2009). Yabancılara Türkçe öğretimi (Ankara Üniversitesi TÖMER ve Gazi Üniversitesi TÖMER örneği). (Unpublished Master Thesis). Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Göçen, G., & Çiçek, M. (2022). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için hazırlanmış “Salih Hikâye Seti”nde yer alan söz varlığı unsurları [The elements of vocabulary in the "Salih Story Set" prepared for learners of Turkish as a foreign language]. Journal of Sustainable Educational Studies (JSES), 3(2), 82-96. https://doi.org/10.29228/ASOS.42978.
 • Gray, W. S., & Leary. B. (1935). What makes a book readable. Chicago University Press
 • Güder, O., & Bilgen M. (2021). “Matematik Korsanları” hikâye setinin okunabilirlik düzeyi [Readability level of the story set "Pirates of Maths".]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 60, 273-301. https://doi.org/10.21764/maeuefd.987203.
 • Gün, M., Tanrıkulu, L., & Selvi, K. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarında kültür aktarımı: “Salih Hikâye Serisi” örneği [Culture transfer in Turkish as a foreign language teaching books: The example of "Salih Story Series"]. Route Education and Social Science Journal, 58, 287-295. https://doi.org/10.17121/ressjournal.2883. Güneş, F. (2000). Çocuk kitaplarının okunabilirlik ölçüleri açısından incelenmesi [Analysing children's books in terms of readability measures.]. 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. Ankara University, TÖMER Language Teaching Centre.
 • Kalın Ulu, Ö., & Koçoğlu E. (2017). 6. Sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının farklı okunabilirlik formüllerine göre incelenmesi [Analysing 6th grade social studies textbooks according to different readability formulas]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2202-2220. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.32772-364008.
 • Karaağaç, G., (2013). Türkçenin dil bilgisi. Akçağ Yayınları.
 • Kayabaşı, B.; Yılmaz, M., & Doyumğaç, İ. (2016). Mustafa Ruhi şirin hikâyelerinin okunabilirlik açısından incelenmesi [Analysing the stories of Mustafa Ruhi Şirin in terms of readability]. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 323-343. https://doi.org/10.17984/adyuebd.306772.
 • Kavun, M. (2023). Yusuf Asal’ın Patattesspor serisinde yer alan kitapların okunabilirliği [Readability of the books in Yusuf Asal's Patattesspor series]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 12(1), 178-193. https://doi.org/10.7884/teke.5679.
 • Kemiksiz, Ö. (2021). Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeyleri [Readability levels of texts in Turkish language and literature textbooks]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 973-992. https://doi.org/10.31592/aeusbed.907768.
 • Keskin, F., & Okur, A. (2013). Okuma Eğitimi [Reading Education]. In M. Durmuş & A. Okur (Eds.), Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı [Handbook of teaching Turkish to foreigners]. Grafiker Yayınları.
 • Kurnaz, C., & Erdem, C. (2012). Dil ve anlatım ders kitaplarındaki metinlerin kelime- cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri [Word-sentence lengths and readability levels of texts in language and expression textbooks]. Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, 4, 1-19. https://doi.org/10.29000/rumelide.1193033.
 • Maden, S. (2013). Temel dil becerileri eğitiminde kullanılabilecek aktif öğrenme öğretimsel iş/taktikleri [Active learning instructional tasks/tactics that can be used in basic language skills education]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 20-35. https://doi.org/10.16916/aded.16005.
 • Mercan-Uzun, E., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri [Teachers' opinions about the problems faced by Syrian refugee children in pre-school education institutions]. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1, 72-83. http://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/22947/175325.
 • Mutlu, H. H. (2020). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında (İstanbul Yabancılar için Türkçe Öğretim Seti, Yedi İklim Öğretim Seti) yer alan metinlerin okunabilirlik düzeylerinin incelenmesi [Analysing the readability levels of the texts in the textbooks used in teaching Turkish to foreigners (Istanbul Turkish Teaching Set for Foreigners, Yedi İklim Teaching Set)]. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 22, 371-386. https://doi.org/10.33692/avrasyad.728455.
 • Nassiri, N., Lakhouaja, A., & Cavalli-Sforza, V. (2022). Arabic L2 readability assessment: Dimensionality reduction study. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 34, 3789-3799. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2020.12.021.
 • Okur, A., & Arı, G. (2013). 6, 7, 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliği [Readability of texts in 6th, 7th, 8th grade Turkish textbooks]. İlköğretim Online, 12(1), 202- 226. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8586/106680.
 • Okur, A., Arı, G., Ersoyol, F., & Okur, E. K. (2013). 5. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliği [Readability of texts in 5th grade Turkish textbooks]. Sakarya University Journal of Education, 3(2), 65-79. https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/54397/731948.
 • Oral, B., & Çoban, A. (2020). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientific Research Methods in Education from Theory to Practice]. Pegem Akademi.
 • Özcan, E. (2013). 6.-7. Sınıf Türkçe ve Türk kültürü ders kitabının okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu: Fransa örneği [6.-7. Readability of 6th-7th grade Turkish and Turkish culture textbook and its suitability for the target age level: The case of France]. Sakarya University Journal of Education, 1(2), 16-24. https://dergipark.org.tr/en/pub/suje/issue/20628/219946.
 • Özçetin, K., & Karakuş, N. (2020). 5. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik yönünden incelenmesi [Analysing the texts in 5th grade Turkish textbooks in terms of readability]. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(1), 175-190. https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/54397/731948.
 • Özer, Y., Komsuoğlu, A., & Ateşok Z. Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri [Education of Syrian children in Turkey: problems and solutions]. The Journal of Academic Social Science, 37, 76-110. https://doi.org/10.16992/ASOS.11696.
 • Sarıçam, İ., Kösecioğulları, U., & Bozkurt, M. (2021). 2020-LGS Türkçe sorularının okunabilirlik açısından incelenmesi [Analysing 2020-LGS Turkish questions in terms of readability]. International Journal of Language Academy, 9(1), 321-333. https://doi.org/10.29228/ijla.49671.
 • Sönmez, V. (2003). Metinlerin eğitselliğini saptamada matematiksel bir yaklaşım (Sönmez Modeli) [A mathematical approach in determining the educationality of texts (Sönmez Model)]. Eğitim Araştırmaları, 10, 24–39.
 • Şimşek, P. (2011). Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma metinleri ve yardımcı okuma metinleri üzerine bir araştırma [A research on reading texts and supplementary reading texts in teaching Turkish to foreigners] (Unpublished Doctoral Dissertation). Afyon Kocatepe University.
 • Şimşek, Y., & Çinpolat, E. (2021). Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarının okunabilirlik özellikleri [Readability features of secondary school Turkish language and literature textbooks]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 233-250. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/60912/737833.
 • Tanrıkulu L., & Öz Sipan, M., (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan “Salih Hikâye Serisi” setinde kültürel ögeler bulunduran görsellerin incelenmesi [Analysing the visuals containing cultural elements in the "Salih Story Series" set used in teaching Turkish as a foreign language]. International Journal of Languages Education and Teaching, 9(1), 143-155. https://doi.org/10.29228/ijlet.49245.
 • Tekşan, K., & Çinpolat, E. (2020). Miyase Sertbarut’un kitaplarının okunabilirlik düzeyleri [Readability level of Miyase Sertbarut's books]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 829-842. https://doi.org/10.16916/aded.721787.
 • Temizyürek, F. (2010). Türkiye’de okuma seferberliği çerçevesinde seçilen kitapların kelime- cümle uzunlukları ve okunabilirlik açısından incelenmesi [Analysing the books selected within the framework of reading mobilisation in Turkey in terms of word-sentence lengths and readability]. TÜBAR, 27, 645-654. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16968/177252.
 • Tosunoğlu, M., & Özlük, Y. Ö. (2011). Okunabilirlik ve ilköğretim 1. sınıf Türkçe ders kitabındaki düz yazı metinlerinin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi [Readability and the evaluation of prose texts in the 1st grade Turkish textbook in terms of readability]. Milli Eğitim, 189, 219-230. https://www.acarindex.com/pdfler/acarindex-9610-2336.pdf
 • Uzun, N. E., & Ateş, A. (2012). İkinci dil öğretiminde ders izlencelerinin okunabilirliğe etkisi [The effect of syllabus on readability in second language teaching]. In M. Aksan & Y. Aksan (Eds.). Türkçe öğretiminde güncel çalışmalar [Current studies in Turkish teaching]. Mersin Üniversitesi Yayınları .
 • Ülper, H. (2010). Okuma ve anlamlandırma becerilerinin kazandırılması [Gaining reading and interpretation skills]. Nobel Yayınları.
 • Wilkens, R., Alfter, D., Wang, X., Pintard, A., Tack, A., Yancey, K., & François, T. (2022). FABRA: French aggreator-based readability assessment toolkit. Marseille: Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation, 1217-1233. https://aclanthology.org/2022.lrec-1.130.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences] (9th Ed.). Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F., & Temiz, Ç. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik durumları [Readability of the texts in the textbooks used in teaching Turkish to foreigners]. International Journal of Language Education and Teaching, 2, 81-91. https://ijlet.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=11499
 • Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime- cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme [An evaluation on word-sentence lengths and readability levels of fairy tales in Turkish textbooks]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 87-101. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/5445/73894.
 • Zorbaz, K. Z., & Köroğlu, M. (2016). Gazi TÖMER yabancılar için Türkçe öğretim setindeki metinlerin kelime-cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri [Word-sentence lengths and readability levels of the texts in Gazi TÖMER Turkish for foreigners teaching set]. Electronic Turkish Studies, 11(3), 2509-2524. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9290.

___

APA Günaydın, Y. (2023). Readability Levels of Story Series Prepared for PIKTES . Sakarya University Journal of Education , 13 (2) , 345-370 . DOI: 10.19126/suje.1296885
Sakarya University Journal of Education
 • ISSN: 2146-7455
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

30.5b5.7b