Sağlık Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı, Benlik Saygısı ve Savunma Mekanizmaları Arasındaki İlişki

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinde teknoloji bağımlılığı, savunma mekanizmaları ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlenmek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Mart-Nisan 2021 tarihlerinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde yapılan tanımlayıcı tipteki araştırmada evrendeki tüm (328) öğrencilere ulaşılmaya çalışılarak 296 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında Sosyodemografik Bilgi Formu, Savunma Biçimleri Testi, Teknoloji Bağımlılığı Ölçeği ve Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans, pearson korelasyon analizi kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık için p<0.05 sınır değeri kabul edilmiştir. Bulgular: Bu çalışmayan katılan öğrencilerde teknoloji bağımlılığının alt boyutu olan sosyal ağ bağımlılığının daha yüksek olduğu, öğrencilerin telefon kullanım süreleri arttıkça daha fazla teknoloji bağımlısı olduğu ve ilkel savunmaları kullandığı, erkeklerin daha fazla teknoloji ve çevrimiçi oyun bağımlısı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin teknoloji bağımlılığının düşük düzeyde olduğu, benlik saygısının ve olgun savunmaları kullanımlarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Araştırmaya katılan öğrencilerin ilkel savunmalar ile teknoloji bağımlılığı, sosyal ağ bağımlılığı arasında ve benlik saygısı ile ilkel savunmalar, teknoloji ve sosyal ağ bağımlılığı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

The Relationship Between Technology Addiction, Self-Esteem and Defense Mechanisms in Health Students

Objective: This study was conducted to determine the relationship between technology use, defensive measures and self-esteem in education students. Method: It was carried out with 296 students by trying to reach all the goals in the universe of the type in the construction phase between March-April 2021. Sociodemographic Information Form, Defense Styles Test, Technology Addiction Scale and Self-Esteem Scale were used as the target of the data. In the analysis of the data, genetic statistics, groups independent t-test, one-way variance, pearson scale analysis were used and p<0.05 cutoff value was accepted for its limitations. Results: It is aimed that the students participating in this study have high social network expenses, which is the sub-dimension of technology effects, students are more technology addicted as they require phone usage time and use primitive defenses, and more technology and usage is more game addicted. It is intended that the use of stealth technology is low, while the use of self-esteem and mature defenses is moderate. Conclusion: It has been determined that there are explanations for positive purposes between primitive defenses and technology results, social network results, and between self-esteem and primitive defenses, technology and social network results.

___

 • Ünlü N. Teknoloji bağımlılığı araştırması raporu. 2020. https://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/bilim-ve-dusun/TUBA-978-605-2249-48-2_Ch11.pdf
 • Ögel K. İnternet bağımlılığı. 4. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; 2020.
 • Yılmaz G, Fırat M. Teknoloji bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkileri. Demir Gökmen B.(ed). Teknoloji bağımlılığı ve mücadele. İçinde. Ankara: Akademisyen Kitapevi; 2022. p:73-83.
 • Ayaz MB. Sanal bağımlılık. 1. Baskı. İstanbul: İdeal Akademi; 2018.
 • Karakuş Ç. (2017). Lise öğrencilerinde psikolojik savunmalar açısından narsisizm ve benlik saygısının karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. 2017.
 • American Psychiatric Association(APA), American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 50th ed. American Psychiatric Press, Washington, DC; 2013.
 • Şentürk E, Gökmen V. Teknoloji bağımlılığı ile beyin arasındaki ilişki. Demir Gökmen B.(ed). Teknoloji bağımlılığı ve mücadele. İçinde. Ankara: Akademisyen Kitapevi; 2022. p:59-72.
 • Taşkent A. Alkol veya madde bağımlıları ile bağımlılığı olmayan bireylerin savunma mekanizmaları açısından karşılaştırılması, çocukluk çağı travmaları, disosiyatif yaşantılar ve bağımlılık şiddetinin savunma mekanizmaları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji Anabilimdalı, İstanbul, 2010
 • Aydın F. Teknoloji bağımlılığının sınıf ortamında yarattığı sorunlara ilişkin öğrenci görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2017.
 • Yılmaz N, Gençöz T, Ak M. Savunma Biçimleri Testi’nin psikometri özellikleri: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 2007, 18;3:244-253.
 • Çuhadaroğlu F. Adölesanlarda benlik saygısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak, Psikiyatri ABD, Uzmanlık Tezi, Ankara, 1986.
 • Hafızoğlu DA, Artan T, Irmak HS. Öğrencı̇lerı̇nı̇n savunma mekanı̇zmaları ı̇le duygusal şemaları arasındakı̇ ı̇lı̇şkı̇nı̇n değerlendı̇rı̇lmesı̇. Sosyal Çalışma Dergisi, 2021;5(2):131-145.
 • Arslan A. Üniversite öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies. 2020;4(7):27-41.
 • Körpe G, Küçük L. Covid-19 döneminde hemşirelik öğrencilerinde teknoloji bağımlılığı. IGUSABDER, 2021;15:581-592.
 • Kocaaslan EN, Akgün Kostak M, Özdilek S, Topçu N. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin ı̇nternet bağımlılığı ve akademik öz yeterlilik düzeyleri. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(3):493-501 doi: 10.5336/nurses.2020-79747
 • Uzdil N, Şimsek N. Hemşirelik öğrencilerinde sosyotropi kişilik özelliği ile yalnızlık arasındaki ı̇lişkide akıllı telefon bağımlılığı aracı etkisi. Bağımlılık Dergisi, 2023; 24(2):197-206 doi: 10.51982/bagimli.1149089
 • Akgün BM. Sosyotropi otonomi kişilik özellikleri ve hemşirelik. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 2017;26(2):163-177.
 • Torun S, Arslan S, Nazik E, Akbaş M, Öner Yalçın S. Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi. Cumhuriyet Tıp Derg, 2012;34: 399-404 doi:10.7197/1305-0028.1279
 • Altaş S, Konakay G. Sağlık hizmetleri MYO öğrencilerinin özbenlik saygıları. Journal of Original Studies, 2022;3(2):57-65 doi:10.47243/jos.3.2.02
 • Kırağ N, Yıldız H, Hayar E, Güdü G, Kandemir E, Çınar H, Öztürk N. Hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2016;8:15-36.
 • Dong G, Zheng H, Liu X, et al. Gender-related differences in cueelicited cravings in Internet gaming disorder: The effects of deprivation. J Behav Addict, 2018;7(4):953-964.
 • Aktaş B, Bostancı Daştan N. Covid-19 pandemisinde üniversite öğrencilerindeki oyun bağımlılığı düzeyleri ve pandeminin dijital oyun oynama durumlarına etkisi. Bağımlılık Dergisi, 2021;22(2):129-138 doi: 10.51982/bagimli.827756
 • Doğan Keskin A, Aral N. Oyun bağımlılığı: Güncel bir gözden geçirme. Bağımlılık Dergisi, 2021;22(3):327-339 doi: 10.51982/bagimli.880679
 • Yılmaz D, Gökdere Çınar H, Özyazıcıoğlu N. Hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon ve ı̇nternet bağımlılığı ile üst ekstremite fonksiyonel aktivite düzeyleri arasındaki ı̇lişkinin ı̇ncelenmesi. Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017;8(3):34-39 doi: 10.22312/sdusbed.311497
 • Elhai JD, Yang H, McKay D, Asmundson GJG. COVID-19 anxiety symptoms associated with problematic smartphone use severity in Chinese adults. J Affect Disord. 2020;274:576-82.
 • Khaleel M. Technology addiction among students. Psychology and Education Journal. 2021;58(3):3646-3655.
 • Tohumcu MU, Karslı TA, Bahadır E, Kalender B. Akıllı telefon bağımlılığı ve ı̇nternet bağımlılığı ı̇le benlı̇k saygısı ve yalnızlık arasındakı̇ ı̇lı̇şkı̇nı̇n ı̇ncelenmesı̇. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019;21(2):773-787 doi:10.26468/trakyasobed.545391
 • Kahyaoğlu Sut H, Kurt S, Uzal Ö, Özdilek S. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin sosyal ve eğitim hayatına etkisi. Avrasya Aile Hekimliği Dergisi, 2016;5:17.
 • Bilge Y. Kişilik bozuklukları ve savunma mekanizmaları. Turkish Studies, 2018;13(10):145-167. doi:10.7827/turkishstudies.

___

APA Demir Gökmen, B. (2023). Sağlık Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı, Benlik Saygısı ve Savunma Mekanizmaları Arasındaki İlişki . Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi , 6 (2) , 240-255 . DOI: 10.54803/sauhsd.1253540