Covid-19 Aşısına Karşı Gebelerin Tutumu

Amaç: Gebelerin Covid-19 aşısına karşı tutumlarının ve ilişkili faktörlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki çalışma, 356 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler tanıtıcı soru formu, "Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği", "Pandemilerde Aşı Tereddüt Ölçeği" ve "Covid–19 Aşı Okuryazarlığı Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verileri, SPSS 25 paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan gebelerin tanıtıcı özellikleri ile Covid-19 Aşısına Yönelik Tutum Ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında farkın belirlenmesi One-way ANOVA ve Student-t testi ile yapılmıştır. Pandemilerde Aşı Tereddüt Ölçeği, Covid–19 Aşı Okuryazarlığı Ölçeği ve Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Gebelerin Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesinde doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Gebelerin %37,4’nün hiç Covid-19 aşısı olmadığı, %62,6’sının gebelikten önce Covid-19 aşısı olduğu, %22,5’inin gebelikte aşısını yaptırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Gebelerin çalışması, eğitim düzeylerinin artması, doğum öncesi Covid-19 geçirme korkusunun olması, gebelik öncesi Covid-19 aşısı olması, gebelere Covid-19 aşısının uygulanabileceğini düşünmesi, gebeliğinde Covid-19 aşısı olması, pandemide aşı tereddütü yaşamaması ve Covid-19 aşı okuryazarlığının olması Covid-19 aşısına yönelik tutumlarını arttırmaktadır. Sonuç: Gebelerin, gebelikte Covid-19 aşısı yaptırma oranları oldukça düşük bulunmuştur. Gebelerde aşı tereddütünün olması Covid-19 aşı tutumunu etkilemektedir.

Attitudes of Pregnant Women toward the COVID-19 Vaccine

Objective: It was carried out to determine the attitudes of pregnant women toward the Covid-19 vaccine and related factors. Methods: The correlational and descriptive study was conducted with 356 pregnant women. In the study, data were collected using an introductory questionnaire, "Attitudes towards Covid-19 Vaccine Scale", "Vaccination Hesitancy in Pandemics Scale", and "Covid-19 Vaccine Literacy Scale". Research data were analyzed with SPSS 25 package program. One-way ANOVA and Student-t test were used to determine the difference between the descriptive characteristics of the pregnant women participating in the study and the total and sub-dimension mean scores of the Attitude Scale towards the Covid-19 Vaccine. Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between the Vaccine Hesitancy Scale in Pandemics, the Covid-19 Vaccine Literacy Scale, and the Attitudes Towards Covid-19 Vaccine Scale. Linear regression analysis was used to determine the factors affecting the Attitudes of Pregnants towards the Covid-19 Vaccine. Results: It was concluded that 37.4% of the pregnant women did not have any Covid-19 vaccine, 62.6% had the Covid-19 vaccine before pregnancy, and 22.5% had the vaccine during pregnancy. In pregnant women, those who have hesitations about the vaccine in cases such as working, increase in education level, fear of contracting Covid-19 before birth, having pre-pregnancy Covid-19 vaccine, thinking that pregnant women may have Covid-19 vaccine, getting Covid-19 vaccine during pregnancy, etc. increase their attitudes towards vaccination. Conclusion: Consider to change the conclusion: It was found that quite a few pregnant women received the Covid-19 vaccine during their pregnancy. Pregnant women's vaccination hesitancy influences their attitudes toward Covid-19.

___

 • T.C Sağlık Bakanlığı. https://covid19asi.saglik.gov.tr/TR-77706/covid-19-asisi-ulusal-uygulama-stratejisi.html Erişim tarihi: 17.04.22.
 • TTB, TJOD ve HASUDER’in Gebelikte COVID-19 Aşılamasıyla İlgili Güncel Durum Değerlendirmesi. 07.09.2021. https://www.ttb.org.tr/985yiq0 Erişim tarihi: 17.04.22
 • Centers for Disease Control and Preventitaion (CDC). COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding. Updated Mar. 3, 2022 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html#:~:text=COVID%2D19%20vaccination%20is%20recommended,it's%20time%20to%20get%20one. Erişim Tarihi: 14.05.2022.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu, https://covid19asi.saglik.gov.tr/arama?_Dil=1&p=gebeler. Erişim Tarihi:17.04.2022.
 • The Pfizer BioNTech (BNT162b2) COVID-19 vaccine: What you need to know, https://www.who.int/news-room/ feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine.
 • The Sinovac COVID-19 vaccine: What you need to know, https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know.
 • World Health Organisation. Questions and Answers: COVID-19 vaccines and pregnancy 15 February 2022.
 • T.C Sağlık Bakanlığı. https://covid19asi.saglik.gov.tr/TR-85130/29-covid-19-mrna-asisi-gebelere-uygulanabilir-mi.html Erişim tarihi: 17.04.22.
 • Geniş B, Gürhan N, Koç M, et al. Development of Perception and Attitude Scales Related with COVID-19 Pandemia. Pearson Journal of Social Sciences – Humanities. 2020; 5(7), 306-328. doi: 10.46872/pj.127
 • Çapar H, Çınar F. Pandemilerde Aşı Tereddüt Ölçeği: Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Gevher Nesibe Journal Of Medical & Health Sciences. 2021; 12 (6): 40-45. doi:10.46648/gnj.198.
 • Durmuş A, Akbolat M, Amarat M. COVID-19 Aşı Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği. Cukurova Medical Journal. 2021; 46(2): 732-741. doi:10.17826/cumj.870432
 • Skjefte M, Ngirbabul M, Akeju O, et al. COVID-19 vaccine acceptance among pregnant women and mothers of young children: results of a survey in 16 coun tries. Eur J Epidemiol. 2021 Feb; 36(2):197–211. doi:10.1007/s10654-021-00728-6 PMID:33649879.
 • Egloff C, Couffignal C, Cordier AG, et al. Pregnant women’s perceptions of the COVID-19 vaccine: A French survey. PLoS ONE. 2022; 17(2): e0263512. doi: 10.1371/journal.pone.0263512.
 • Carbone L, Mappa I, Sirico A, et al. Pregnant women perspectives on SARS-COV-2 vaccine: Condensation: Most of Italian pregnant women would not agree to get the SARS-COV-2 vaccine, irrespective of having features of high risk themselves, or being high-risk pregnancies. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM. 2021 Mar 23;100352. doi:10.1016/j.ajogmf.2021.100352.
 • Cui Y, Binger K, Palatnik A. Attitudes and Beliefs Associated With COVID-19 Vaccination During Pregnancy. JAMA network open. 2022; 5(4), e227430-e227430. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.7430
 • Huddleston HG, Jaswa EG, Lindquist KJ, et al. COVID-19 vaccination patterns and attitudes among American pregnant individuals. Am J Obstet Gynecol MFM. 2022;4:100507. doi:10.1016/j.ajogmf.2021.100507.
 • Goncu Ayhan S, Oluklu D, Atalay A, et al. COVID‐19 vaccine acceptance in pregnant women. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2021; 154(2): 291-296.
 • Skirrow H, Barnett S, Bell S, et al. Women’s views on accepting COVID-19 vaccination during and after pregnancy, and for their babies: A multi-methods study in the UK. BMC Pregnancy Childbirth. 2022; 22(1): 1-15. doi: 10.1186/s12884-021-04321-3.
 • Ceulemans M, Foulon V, Panchaud A, et al. Vaccine Willingness and Impact of the COVID-19 Pandemic on Women’s Perinatal Experiences and Practices—A Multinational, Cross- Sectional Study Covering the First Wave of the Pandemic. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021;18(7): 3367. doi:10.3390/ijerph18073367.
 • Levy AT, Singh S, Riley LE, et al. Acceptance of COVID-19 vaccination in pregnancy: A survey study. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021; 3(5): 100399. doi:10.1016/j.ajogmf.2021.100399.
 • Mappa I, Luviso M, Distefano FA, et al. Women perception of SARS-CoV-2 vaccination during pregnancy and subsequent maternal anxiety: A prospective observational study. J Matern Neonatal Med. 2021; 1-4. doi:10.1080/14767058.2021.1910672.
 • Stuckelberger S, Favre G, Ceulemans M, et al. SARS-CoV-2 Vaccine Willingness among Pregnant and Breastfeeding Women during the First Pandemic Wave: A Cross-Sectional Study in Switzerland. Viruses. 2021; 13(7): 1199.
 • Tao L, Wang R, Han N, et al. Acceptance of a COVID-19 vaccine and associated factors among pregnant women in China: A multi-center cross-sectional study based on health belief model. Hum Vaccines Immunother. 2021; 17(8): 1-10. doi:10.1080/21645515.2021.1892432.
 • Gencer H, Özkan S, Vardar O, et al. The effects of the COVID 19 pandemic on vaccine decisions in pregnant women. Women Birth. 2022; 35(3): 317-323. doi:10.1016/j.wombi.2021.05.003. Kumari A, Mahey R, Kachhawa G, et al. Knowledge, attitude, perceptions, and concerns of pregnant and lactating women regarding COVID-19 vaccination: A cross-sectional survey of 313 participants from a tertiary care centre of North India. Diabetes Metab Syndr. 2022; 16(3): 102449. doi:10.1016/j.dsx.2022.102449.
 • Geoghegan S, Stephens LC, Feemster KA, et al. “This choice does not just affect me.” Attitudes of pregnant women toward COVID-19 vaccines: A mixed-methods study. Hum Vaccines Immunother. 2021; 17(10): 1-6. doi:10.1080/21645515.2021.1924018. Januszek SM, Faryniak-Zuzak A, Barna´s E, et al. The Approach of Pregnant Women to Vaccination Based on a COVID-19 Systematic Review. Medicina. 2021; 57(9): 977. doi:10.3390/medicina57090977 Yıldız Z, Gencer E, Gezegen NF. Covid 19 Pandemi Sürecinde Geliştirilen Aşılara Karşı Bireylerin Tutumlarının Değerlendirilmesi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi. 2021; 12(3): 877-889.
 • Aloğlu N, Sönmez M. Türkiye’de Covıd-19 Pandemisi Ve Aşısına Yönelik Tutum Ve Davranışların Bazı Değişkenler İle İncelenmesi. Usaysad Derg. 2021; 7(3): 520-535.

___

APA Tiryaki, Ö. , Zengin, H. , Akdeniz Kudubeş, A. , Aksoy, E. L. & Bostancı, M. S. (2023). Attitudes of Pregnant Women toward the COVID-19 Vaccine . Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi , 6 (2) , 269-288 . DOI: 10.54803/sauhsd.1234064