İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK

Bu çalışmanın temel amacı, z kuşağı işgörenlerinin kavramsal olarak işveren markası ifadesinden ne anladıklarını ve otel işletmelerinde uygulanan işveren markası faaliyetlerinden beklentilerini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tercih edilmiştir. Görüşme formu, turizm sektöründe staj veya sezonluk olarak çalışan z kuşağında yer alan işgörenlere uygulanmıştır. Z kuşağında yer alan işgörenler ile görüşmeler yüz yüze ve çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerde işgörenlere 7 soru yöneltilmiştir. Görüşmeler sonucunda, elde edilen ifadelere içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi sonucunda işveren markası algısı, ekonomik beklenti, kariyer beklentisi, kurumsal itibar beklentisi, çalışma koşulları beklentisi, sosyal beklenti ve değer beklentisi olmak üzere yedi tema belirlenmiştir. 7 tema altında ise işgörenlerin işveren markası kapsamında dikkat ettikleri konular kodlar olarak belirlenmiştir.

UNDERSTANDİNG GENERATİON Z İN THE SCOPE OF EMPLOYER BRAND EXPECTATİON

The main purpose of this study is to determine what the Z generation employees conceptually understand from the term employer brand and their expectations from employer brand activities implemented in accommodation businesses. In the study, semi-structured interview, which is one of the qualitative research methods, was preferred. The interview form was applied to the employees in the z generation who work in the accommodation sector as an internship or seasonally. The interviews with the employees in the Z generation were carried out face-to-face and online. During the interviews, 7 questions were asked to the employees. As a result of the interviews, content analysis was applied to the expressions obtained. As a result of the content analysis, seven themes were determined as employer brand perception, economic expectation, career expectation, corporate reputation expectation, working conditions expectation, social expectation and value expectation. Under 7 themes, the issues that employees pay attention to within the scope of employer brand are determined as codes. As a result of the study, suggestions for employer branding practices were presented.

___

 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 165-182.
 • Adler, H., & Ghiselli, R. (2015). The Importance of Compensation and Benefits on University Students Perceptions of Organizations as Potential Employers, Journal Of Management And Strategy, 6(1), 1-9.
 • Aggarwal, S. (2015). Factors Determining Employer Branding in India: An Empirical of Fresh Management Students. International Journal of Applied Sciences and Management, 1(1), 79-90.
 • Agarwal, H., & Vaghela, P. (2018, December). Work Values of Gen Z: Bridging the Gap to the Next Generation. In National Conference on Innovative Business Management Practices in 21st Century, Faculty of Management Studies, Parul University, Gujarat, India. 1-26.
 • Alp, G. T., Tuncer, A. D., Sulaiman, S. A. B., & Güngör, A. (2019,). Çalışma Hayatında Y ve Z Kuşağının Motivasyonel Farklılıkları. In Proceedings on 2nd International Conference on Technology and Science. 803-810.
 • Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The Employer Brand. Journal of brand management, 4(3), 185-206.
 • Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004), Conceptualizing and Researching Employer Branding, Career Development International, 9(5), 501-517.
 • Barhate, B. & Dirani, K.M. (2022), Career Aspirations of Generation Z: A Systematic Literature Review, European Journal of Training and Development, 46(1/2), 139-157.
 • Barrow, S. & Mosley, R. (2007). The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management To People At Work. Journal Of Brand Management, 15(2), 150-151.
 • Baş, T. (2011). İşveren Markası: Yüksek Nitelikli Çalışanları Çekmenin ve Elde Tutmanın Anahtarı. Optimist Yayınları.
 • Bejtkovský, J. (2016). The Employees of Baby Boomers Generation, Generation X, Generation Y and Generation Z in Selected Czech Corporations as Conceivers of Development and Competitiveness in their Corporation. Journal of Competitiveness, 8(4), 105-123.
 • Bencsik, A., & Machova, R. (2016). Knowledge Sharing Problems from The Viewpoint of Intergeneration Management. ICMLG2016-4th International Conferenceon Management, Leadership and Governance: ICMLG2016, 42.
 • Bencsik, A., Horváth-Csikós, G., & Juhász, T. (2016). Y and Z Generations at Workplaces. Journal of Competitiveness, 8(3), 90-106.
 • Benraiss-Noailles, L., & Viot, C. (2021). Employer Brand Equity Effects on Employees Well-Being and Loyalty. Journal Of Business Research, 126, 605-613.
 • Bekman, G.Ö. (2021). Yöneticilerin Z Kuşağından Beklentileri ve Z Kuşağının Çalışma Yaşamından Beklentileri, Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Berkup, S. B. (2014). Working With Generations X and Y In Generation Z Period: Management of Different Generations in Business Life. Mediterranean Journal Of Social Sciences, 5(19), 218-218.
 • Berkup, S.B. (2015). Sosyal Ağlarda Bireysel Mahremiyet Paylaşımı: X ve Y Kuşakları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
 • Berthon, P., Ewing, M. & Hah, L., L. (2005). Captivating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding, International Journal of Advertising, 24(2), 151-172.
 • Briganti, S.E. & Samson, A. (2019), Innovation Talent as a Predictor of Business Growth, International Journal of Innovation Science, 11(2). 261-277.
 • Buttenberg, K. (2013). The Impact of Employer Branding on Employee Performance. New Challenges Of Economic And Business Development, 2013, 23.
 • Büyükuslu, F. (2017). Z Kuşağının İş Yaşamından Beklentileri Konusunda Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Chaney, D., Touzani, M., & Ben Slimane, K. (2017). Marketing to the (New) Generations: Summary and Perspectives. Journal of Strategic Marketing, 25(3), 179-189.
 • Cameron, A. E., & Pagnattaro, A. M. (2017). Beyond Millennials: Engaging Generation Z in Business Law Classes. Journal of Legal Studies Education, 34 (2), 317-324.
 • Cansever, D., & Kızıldağ, D. (2019). Z Kuşağı Ne İster? İşveren Markası Perspektifinden Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 303-324.
 • Collins, C. J. (2006). The Interactive Effects of Recruitment Practices and Product Awareness on Job Seekers’ Employer Knowledge and Application Behaviors. Cornell Universty ILR School.
 • Çetin, C., & Karalar, S. (2016). X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-197.
 • Davies, G. (2008). Employer Branding and Its Influence on Managers, European Journal of Marketing, 42 (5/6), 667- 668.
 • De Jesus, D. (2020). Understanding the Personal Values and Communication Preferences of Generation Z: An Exploratory Case Study. Doctoral dissertation, Ashford University.
 • Demir, M. (2011). İşgörenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe Devamsızlık ile İlişkisi. Ege Academic Review, 11(3), 453-464.
 • Demir, Ş.Ş. & Tür, E. (2019). Otel Logosu Ne Söyler? Tüketiciler Ne Algılar? Journal Of Tourism Theory and Research, 5(1), 51-64.
 • Edwards, M. R. (2010). An Integrative Review of Employer Branding and OB Theory, Personnel Review, 39, 5–23.
 • Gabrielova, K. & Buchko, A. A. (2021). Here Comes Generation Z: Millennials as Managers. Business Horizons, 64(4), 489-499.
 • Gaidhani, S., Arora, L., & Sharma, B. K. (2019). Understanding the attitude of generation Z towards workplace. International Journal of Management, Technology and Engineering, 9(1), 2804-2812.
 • Goessling, M. (2017). Attraction And Retention of Generations X, Y and Z in the Workplace. Integrated Studies. 1-66.
 • Goh, E., & Lee, C. (2018). A Workforce to be Reckoned With: The Emerging Pivotal Generation Z Hospitality Workforce. International Journal of Hospitality Management, 73, 20-28.
 • Goh, E. & Okumus, F. (2020), Avoiding the Hospitality Workforce Bubble: Strategies to Attract and Retain Generation Z Talent in the Hospitality Workforce, Tourism Management Perspectives, (33), 100603.
 • Gözen, E. (2016). Potansiyel İşgörenler Açısından İşveren Markası Algısı: Akdeniz Üniversitesi Turizm Öğrencileri Örneği, Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 4(1), 70-80.
 • Gursoy, D., Chi, C. G.-Q., & Karadag, E. (2013). Generational Differences in Work Values and Attitudes Among Frontline and Service Contact Employees. International Journal of Hospitality Management, (32), 40–48.
 • Güngör, M. Y. (2018). Kuşakların Sosyal Medya Kullanımının Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihleri Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Iorgulescu, M. C. (2016). Generation Z and Its Perception of Work. Cross-Cultural Management Journal, 18(01), 47-54.
 • Jonsen, K., S. Point, E. K. Kelan & A. Grieble (2019). Diversity and Inclusion Branding: A Five-Country Comparison of Corporate Websites, The International Journal of Human Resource Management, (32), 616–649.
 • Khoshnevis, M. & Gholipou, A. (2017). Exploring the Relationship Between Employer Brand and Employees’ Retention, International Journal of Scientific and Engineering Research 8(10), 141-151.
 • Kızıldağ, D. (2019). Z Kuşağı Hangi Beklentilerle İş Yaşamına Giriyor? Seçme ve Yerleştirme Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(0), 32-46.
 • Kirchmayer, Z., & Fratričová, J. (2020). What Motivates Generation Z At Work? Insights Into Motivation Drivers of Business Students in Slovakia. Proceedings of the Innovation management and education excellence through vision, 6019-6030.
 • Korkmaz O., & Çevik K. N., (2014). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Business And Economics Research Journal, 5(3), 167-186.
 • Köllen, T. (2019). Diversity Management: A Critical Review and Agenda for The Future, Journal of Management Inquiry, (30), 259–272.
 • Kucharska, G. M., Erickson, S. G. (2020). A Person-Organization Fit Model of Generation Z: Preliminary Studies. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 16 (4), 149-176.
 • Kucherov, D., Zavyalova, E., & Garavan, T. N. (2012). HRD Practices and Talent Management in the Companies with the Employer Brand. European Journal of Training and Development, 36, 86–104.
 • Latif, H., & Serbest, S. (2014). Türkiye’de 2000 Kuşağı ve 2000 Kuşağının İş ve Çalışma Anlayışı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2(4), 134–163
 • Leung, X. Y., Sun, J., Zhang, H., & Ding, Y. (2021). How The Hotel Industry Attracts Generation Z Employees: An Application of Social Capital Theory. Journal of Hospitality and Tourism Management, 49, 262-269.
 • Levickaite, R. (2010). Generations X, Y, Z: How Social Networks Form the Concept of the World Without Borders (The Case of Lithuania). LIMES: Cultural Regionalistics, 3(2), 170-183.
 • Lidija, P., Kiril, P., Iliev, A. J., & Shopova, M. M. (2017). Establishing Balance Between Professional and Private Life of Generation Z. Sport and Health, 6(1), 3-10.
 • Lievens, F., Van Hoye, G. & Anseel, F. (2007), Organizational Identity and Employer Image: Towards A Unifying Framework, British Journal of Management, 18, 545-559.
 • Lievens, F., & Slaughter, J. E. (2016). Employer Image and Employer Branding: What We Know and What We Need to Know. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3, 407-440.
 • Martin, G., Gollan, P. J., & Grigg, K. (2011). Is There a Bigger and Better Future for Employer Branding? Facing Up to Innovation, Corporate Reputations and Wicked Problems In SHRM. International Journal of Human Resource Management, 22(17/11), 3618–3637.
 • McCrindle, M. & Wolfinger, E. (2010). The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations. The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations. University of New South Wales Press Ltd. Australia.
 • Mitchell, D. A. (2008). Generation Z: Striking the Balance: Healthy Doctors for A Healthy Community. Australian Journal of General Practice, 37(8), 665-667.
 • Moroko, L., & Uncles, M. D. (2008). Characteristics of Successful Employer Brands. Journal of brand management, 16(3), 160-175.
 • Mosley, R., & Schmidt, L. (2017). Employer Branding for Dummies. John Wiley & Sons.
 • Nadda, V., Rafiq, Z., & Tyagi, P. (2017). Effectiveness And Challenges of Recruitment Process Outsourcing (RPO) İn The Indian Hotel Sector. International Journal of Academic Research İn Business and Social Sciences, 7(2), 218-236.
 • Pandita, D. (2021). Innovation In Talent Management Practices: Creating an Innovative Employer Branding Strategy To Attract Generation Z. International Journal of Innovation Science.
 • Parvin, Y. (2021). Generation Z Perception of Employer Attractiveness: A Survey Study in Bangkok, Thailand. In AU Virtual International Conference Entrepreneurship and Sustainability in the Digital Era. 2(1), 129-141.
 • Patranabis, C.I. (2012). The Future of Workforce Management: Perspectives and Way Ahead; In: R.K. Mishra, Shulagna Sarkar and Punam Singh (Eds.), Today’s HR For A Sustainable Tomorrow. Allied Publishers, New Delhi.
 • Pauli, J., Guadagnin, A., & Ruffatto, J. (2020). Valores Relativos Ao Trabalho E Perspectiva De Futuro Para A Geração Z. Ciencias da Administraçao, 22(57), 8-21.
 • Rampl, L. V. (2014). How To Become An Employer Of Choice, Transforming Employer Brand Associations Into Employer First-Choice Brands. Journal Of Marketing Management, 30(13-14), 1486-1504.
 • Rana, G., Sharma, R., Singh, S. P. & Jain, V. (2019). Impact of Employer Branding on Job Engagement and Organizational Commitment in Indian It Sector, International Journal of Risk and Contingency Management, 8(3), 1-17.
 • Robertson, A., & Khatibi, A. (2013). The Influence of Employer Branding on Productivity-Related Outcomes of An Organization, The IUP Journal of Brand Management, 10(3), 17-32.
 • Sekiguchi, T. (2004). A Preliminary Investigation of The Cognitive Process of Japanese Undergraduate Job Seekers, Osaka Keidai Ronshu, 55 (3), 123-136.
 • Schroth, H. (2019). Are You Ready for Gen Z in the Workplace? California Management Review, 61(3), 1-18.
 • Sihombing, Y. (2021). Understanding Working Values Preferences of Generation Z. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(1), 915-924.
 • Stariņeca, O., & Voronchuk, I. (2014). Employer Branding Training Development for Public Organizations. Regional Formation and Development Studies, 14(3), 207-219.
 • Sucu, M. (2021). İşletmelerin Z Kuşağı Bireylerini İstihdam Ederken Dikkate Almaları Gereken Konular: Bir Literatür Araştırması. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 848-867.
 • Tanwar, K., & Prasad, A. (2016). The Effect of Employer Brand Dimensions on Job Satisfaction, Gender as A Moderator. Management Decisions, 54(4), 854-886.
 • Tanwar, K., & Prasad, A. (2017). Employer Brand Scale Development and Validation: A Second-Order Factor Approach. Personnel Review, 46(2), 389–409.
 • Titko, J., Svirina, A., Skvarciany, V., & Shina, I. (2020). Values Of Young Employees: Z-Generation Perception. Business: Theory and Practice, 21(1), 10-17.
 • Taş, H. Y., & Kaçar, S. (2019). X, Y ve Z Kuşağı Çalışanlarının Yönetim Tarzları ve Bir İşletme Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 643-675.
 • Uysal, S. (2019). Z Kuşağının Çalışma Hayatından Beklentileri: Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.
 • Vaijayanthi, P., Roy, R., Shreenivasan, K. A. & Srivathsan, J. (2011). Employer Branding as An Antecedent to Organization Commitment: An Empirical Study, International Journal of Global Business, 4(2), 1336-1343.
 • Van Hoye, G., Bas, T., Cromheecke, S., & Lievens, F. (2013). The Instrumental and Symbolic Dimensions of Organizations’ Image as An Employer: A Large‐Scale Field Study on Employer Branding in Turkey. Applied Psychology, 62(4), 543-557.
 • Walker, W. D. (2006). Generational Leadership: A Study of The Leadership Styles of Different Generations of Entrepreneurs and The Resulting Organizational Outcomes. Doctoral dissertation, Capella University.
 • Walmsley, A., Cripps, K. & Hine, C. (2020). Generation Z And Hospitality Careers. Hospitality & Society. 10(2), 173-195.
 • Williams, K. C., & Page, R. A. (2011). Marketing to the Generations. Journal of behavioral studies in business, 3(1), 37-53.
 • Woźniak, J. (2016). Social Media as an E-Recruitment Tool for Different Generations: Methodological Considerations and Pilot Study. Human Resource Management, 113(6), 103-124.
 • Yaşar, E., & Demir, M. (2021). Z Kuşağının İşyeri Seçiminde İşveren Markasının Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (46), 181-195.
 • Yaşar, E. (2022). The Effect of Employer Brand on Workplace Selection in The Hospitality İndustry. Journal of Tourism Theory and Research, 8(2), 29-36.

___

Bibtex @araştırma makalesi { saktad1132479, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {3}, pages = {445 - 464}, title = {İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK}, key = {cite}, author = {Yaşar, Emre and Tür, Erge and Öztürk, İsmail} }
APA Yaşar, E. , Tür, E. & Öztürk, İ. (2022). İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (3) , 445-464 .
MLA Yaşar, E. , Tür, E. , Öztürk, İ. "İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 445-464 <
Chicago Yaşar, E. , Tür, E. , Öztürk, İ. "İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 445-464
RIS TY - JOUR T1 - İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK AU - EmreYaşar, ErgeTür, İsmailÖztürk Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 445 EP - 464 VL - 5 IS - 3 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK %A Emre Yaşar , Erge Tür , İsmail Öztürk %T İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK %D 2022 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Yaşar, Emre , Tür, Erge , Öztürk, İsmail . "İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 5 / 3 (Aralık 2022): 445-464 .
AMA Yaşar E. , Tür E. , Öztürk İ. İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK. saktad. 2022; 5(3): 445-464.
Vancouver Yaşar E. , Tür E. , Öztürk İ. İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 5(3): 445-464.
IEEE E. Yaşar , E. Tür ve İ. Öztürk , "İŞVEREN MARKASI BEKLENTİSİ KAPSAMINDA Z KUŞAĞINI ANLAMAK", , c. 5, sayı. 3, ss. 445-464, Ara. 2022
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Karabük Üniversitesi

11.5b143