Nahçıvan folklor örneklerinde peygamberlerle ilgili konu ve motifler

Makalede peygamber anlayışı incelenmiş, onların işlenme sıklığı belirlenmiştir. Araştırma sırasında peygamber kavramının tüm folklor türlerinde ortaya çıktığını görmek memnuniyet vericidir. Folklor metinlerinde peygamberlerin sadece isimleri geçmemekte, aynı zamanda becerileri ve hizmetleri de yansıtılmaktadır. Öyle ki, Hızır peygamber darda olana yardım etmeyi ve aşıkları birleştirmesi ile folklorda özel yere sahiptir. Süleyman peygamber de hayvanların dilini bilmesi ile, Musa peygamber asası ile, Yunus peygamber balık tarafından yutulması ile, diğer peygamberler de olumlu karakterleri ile folklor metinlerinde yer alır. Folklor metinlerinde bahsedilen Hz Adem, Hz Nuh, Hz Muhammed Mustafa, Hz Musa, Hz Yakup, Hz İbrahim, Hz Yusuf, Hz Davut, Hz Süleyman, Hz İsmayıl, Hz Hızır ve diğer peygamberler çalışmamıza dahil edildi. Not edelim ki, metinlere peygamberlerin adı çeşitli isimlerle yansır. Örneğin, Nuh peygamberle ilgili metinlerde “Nuh”, “Hazreti Nuh”, “Nuh Nebi” gibi ifadelere rastlanır. Hızır peygamberin adı da “Hızır İlyas”, “Hızır peygamber” gibi isimleri ile geçmektedir. Araştırma sırasında isimleri geçen peygamberlerin hemen hepsinin adı, kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Makalede, Nahçıvan, Türkiye ve Kur'an-ı Kerim'den örnekler gösteren bir dizi karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Yapılan araştırmalar da kanıtlamaktadır ki, eski ve büyük tarihe, hem de zengin kültüre, folklora sahip olan Türk halkları, her zaman kendi milli-manevi değerlerini, folklorunu, eski geleneğini koruyarak bugüne getirmiş ve bundan sonra da bu zengin mirası koruyarak gelecek nesillere ileteceklerdir.

Consepts and motives associated with the prophets in the folklore of Nakhchivan

The concept of the prophet were detailed in the article and a number of analyzes were carried out. Fortunately, examples related to the prophet can be found in all genres. Folklore texts reflect not only the names of the prophets, but also their abilities and merits. Thus, the Prophet Khidr is included in folklore, helping those in need and uniting lovers. Prophit Solomon is known for his ability to understand the language of animals, prophit Moses for his stick, prophet Johan for being swallowed by fish and other prophets are also mentioned in folklore texts for their positive characters. In folklore texts, Adam, Noah, the prophet Muhammad Mustafa, Moses, Jacob, Ibrahim, Johan, Jabrail, David, Solomon, Ismail, Khidr and other prophets were analyzed. It should be noted that the names of the prophets are referred to in the texts differently. For example, in the texts about the prophet Noah, we come across the names such as Noah, Hazrati Nuh and the Prophet Noah. The name of the prophet Khidr is also expressed as Khidr Ilyas, the prophet Khidr. Almost all the prophets mentioned in the analysis are named in our holy book, the Holy Qur'an. A number of comparisons are made in the article, examples from Nakhchivan, Turkey and the Holy Quran are given. Research also proves that the Turkic peoples, having an ancient and great history, as well as rich culture and folklore, have always preserved their national and spiritual values, folklore, past traditions and will pass them on to future generations. ...

___

  • “Azerbaycan vikimediaçıları" istifadeçi grupunun resmi vebsaytı https://az.wikipedia.org/wiki/Ad%C9%99m Erişim tarihi: 15 nisan 2020
  • Altuntaş H., Şahin M. (2011). Kur’an-ı Kerim meâli. Ankara, Yenigün Matbaacılık
  • Azerbaycan destanları (2005). C. 2; 5 Bakı: Lider
  • Ceferli M. ve Babayev R. (2010). Nahçıvan folklor antologiyası. C. 1. Nahçıvan: Ecemi.
  • Ceferli M., Seferov Y., Babayev R. (2011). Nahçıvan folklor antologiyası. C. 2. Nahçıvan: Ecemi.
  • Ceferli M. ve Babayev R. (2012). Nahçıvan folklor antologiyası. C. 3. Nahçıvan: Ecemi.
  • Ceferova A. (2012). Azerbaycan folklor antologiyası, XXIII kitab. (Nahçıvan örnekleri) C. 2. Bakı: Elm ve tehsil.
  • Dinimiz islam. http:// www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3781 Erişim tarihi: 15 nisan 2020,
  • Orucov A. vd. (2006). Azerbaycan dilinin izahlı sözlüğü. C. 3 Bakı: Çırak.