KIYI ALANLARINDAKİ ENDÜSTRİ MİRASININ KENTSEL YENİLEMEDEKİ ROLÜ: HALİÇ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Çalışma kapsamında kıyı alanlarındaki endüstri mirasının kentsel yenileme projelerinde kültür endüstrisi bağlamındaki potansiyeli ele alınmıştır. Bu çerçevede araştırma sahası olarak belirlenen İstanbul kentinin Haliç suyolu bölgesi ve arka alanındaki endüstri mirası incelenmiş ve kentsel yenilemeye konu olmamış fakat olası kentsel yenilemede tetikleyici rolü olacağı düşünülen yapı ve alanlar ortaya konulmuştur. Bölgenin kentsel yenileme potansiyelinin yüksek olduğu ve olası kentsel yenileme çalışmasında dönüşümü tetikleyeceği öngörülen Unkapanı Un Fabrikası, Kasımpaşa Un Farikası, Tersane-i Âmire ve Azapkapı Perşembe Pazarı bölgesinin kültürel kimlikleri ortaya konulmuştur.

THE ROLE OF INDUSTRIAL HERITAGE IN COASTAL AREAS IN URBAN RENEWAL: AN INVESTIGATION ON İSTANBUL HALIÇ

Within the scope of the study, urban renewal projects in coastal areas with high cultural value were discussed. In the studies carried out, the triggering role of the cultural industry in urban renewal studies was revealed. As a result of these researches, the urban renewal potential of the city of Istanbul, which is identified as the study area, in the Golden Horn waterway region and its rear area was evaluated. As a result of the researches and field trips, the cultural heritage of the Haliç waterway and its rear area was examined and the structures that were not subject to urban renewal but which were thought to have a trigger role in possible urban renewal were revealed. The cultural identities of Unkapanı Flour Factory, Kasımpaşa Flour Factory, Tersane-i Amire and Azapkapı Perşembe Pazarı which are predicted to have high urban renewal potential of the region and which will trigger the transformation in the possible urban renewal study have been revealed.

___

  • Azizi Sadatlou, N. (2014), 19. Yüzyıldan Günümüze Sanayi Yapılarının Modernleşme Süreci Bağlamında İrdelenmesi: Otomobil Yerleşkeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Bina Bilgisi Programı, İzmir.Çağan, K. (2003), Popüler Kültür ve Sanat, Yayınları, Ankara: Altınküre.Ezgeç, P. (1998), Kasımpaşa Un Fabrikası Restorasyon Projesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Kariptaş, F.S. (2018), Haliç Kıyısında Bir Sanayii Yapısı: Unkapanı Değirmeni, Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul.Kılıç A. (1999), Kıyıdan Geri Çekilme Sürecinde Kent-Kıyı ilişkisi Kentsel Kıyı Tanımı Ve Bu Kavrama Dayalı Kentsel Kıyı Gelişme Stratejileri: İstanbul Örnegi, Doktora Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Köksal, T.G. (2005), İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış tez.Yeğenağa, O.H. ve Say Özer, Y. (2017), Kentsel Kimliğin Dönüşümünde Kentsel Politikaların Etkisi: Şişhane Bölgesi, İstanbul, İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi, s-22, İstanbul.Yerliyurt, B. (2008), Kentsel Kıyı Alanlarında Yer Alan Sanayi Bölgelerinde Dönüşüm Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Haliç-Tersaneler Bölgesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Endüstrisi, İstanbul.URL-1; https://seyler.eksisozluk.com/antik-caga-damgasini-vurmus-buyuk-ticaret-imparatorlugu-kartaca Erişim Tarihi: 23.05.2019.URL-2; https://www.google.com/maps/ Erişim Tarihi: 27.05.2019.URL-3; https://www.tarihiistanbul.com/romanin-yeni-baskenti-konstantinopolis/ Erişim Tarihi: 29.07.2019.URL-4 http://turkeyistanbul.com/galeri/displayimage.php?pid=4792>, alındığı tarih: 02.08.2019.URL-5 http://www.hayalleme.com/unkapani-degirmeni/ >, alındığı tarih: 08.08.2019.URL-6 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/05/12/tarihi-un-fabrikasi-curumeye-terk-edildi/ Erişim Tarihi: 15.08.2019.URL-7; https://www.turizmajansi.com/haber/tamince-nin-halicport-unda-plan-degisti-h28344 Erişim Tarihi: 21.05.2019.URL-8; http://www.moment-expo.com/persembe-pazari-turk-sanayisinin-dogdugu-adres Erişim Tarihi: 22.06.2019.URL-9; https://kentselstrateji.com/wp content/uploads/persembe_pazari_stratejik_plan.pdf Erişim Tarihi: 28.08.2019.URL-10; http://amakale.com/hirdavatin-kalbi-karakoy-persembe-pazari/ Erişim Tarihi: 29.08.2019