CUMHURİYET DÖNEMİ (1960-1980) KONUT MİMARİSİNDE “SIHHİLİK” TEMASI: ANTALYA BALBEY MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Cumhuriyet ideolojisi, yönetim şeklinin değiştirmenin yanı sıra toplumun yaşam biçimini de yeniden tasarlamaya çalışmaktadır. Bu tasarımın kapsamında öne çıkan başlıklardan birisi olan sıhhilik kavramıdır. Genel olarak bakıldığında yaşamın her alanında modernliği savunan Cumhuriyet ideolojisinin sağlığa bu denli önem vermesinin en büyük sebebi geçmişten gelen ve toplumu derinden etkileyen kötü sağlık koşullarıdır.  Savaş döneminden ve öncesinden kalan bulaşıcı hastalıklarla mücadele etme, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi, sağlık hizmetlerinin devlet aracılığıyla sağlanması gibi hizmetler imparatorluktan dönüşen genç Türkiye Cumhuriyeti için devlet politikası haline getirilmiştir.     Bu durumun mimaride yansıması görülen sıhhilik kavramı konutta hijyen öncelikli mekanlar olarak banyo, tuvalet ve mutfağın çağdaşlarına benzer şekilde ortaya konmasını sağlamıştır. Aynı zamanda ışık ve havanın da sağlık üzerine etkileri konutta sağlık, sıhhilik konularında ele alınan diğer başlıklardandır. Bu çalışmada Cumhuriyet dönemi mimarlığının konutta sıhhilik kavramı ele alınmış bu bağlamda Antalya ili Balbey Mahallesi’nde dönem mimarisini yansıtan konutlarda örneklenmiştir.

‘’SANITATION’’ CONCEPT IN THE DWELLING ARCHITECTURE DURING REPUBLICAN PERIOD (1960-1980): SAMPLE OF ANTALYA BALBEY DISTRICT

The Republican ideology is trying to redesign the way of life of the society as well as changing the way of administration. One of the outstanding titles in this design is the concept of sanitary. The most important reason why the Republican ideology that advocates modernity in every area of life, attaches importance to health is bad health conditions that come from the past and effect the society deeply. Struggle with contagious diseases from war period and before, healthy generations, health services provided by the state become government policy for Republic of Turkey. The concept of sanitary in in architecture makes bathroom, toilet and kitchen similar to their contemporaries as a hygiene priority space.  At the same time the effects of light and air on health are other topics covered in health, sanitary in the dwelling. In this study, the concept of sanitary was evaluated in architecture of the Republican period. In this context, Balbey District of Antalya province is exemplified in the houses reflecting the period architecture. In these examples, it is seen that the sanitary spaces in traditional dwellings had also taken place contemporarily in Republican period dwellings.

___

 • Anonim. (1949). Umumi Hıfzısıhha Kanununun 250. Maddesine Göre Hazırlanan, Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimat, Arkitekt, sayı 207-208, s. 92-93.
 • Bozdoğan, S., 2015. Modernizm ve Ulusun İnşası Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür (Çeviren: Tuncay Birkan). Metis Yayınları.
 • Faik, Z. (1932). Evlerde Tecdidi Hava. Arkitekt, , sayı 13, s. 24-26.
 • Güçlü, M. (2004). Kuruluşdan Günümüze Balıbey Mahallesi. Kebikeç, sayı 18, s. 417-427
 • İhsan, A. (1931). İnşa Etmek San’atı. Arkitekt, sayı 2, s. 49-50.
 • Karakök, M. E., Örmecioğlu H. T. and Şekerci A. (2018), “To Experıence Preservatıon and Desıgn of Modern Archıtecture by Combınıng Orıgınal and New Functıonalıty: Antalya Memur Evlerı Example”, 2nd RMB Reuse of Modernist Buildings Conference, 6-7 April 2018, Portugal.
 • Naci, M., 1947. Köylümüzü Sıhhi Evlere Nasıl Kavuşturacağız?, Arkitekt , sayı 181-182, s. 35-37.
 • Overy, P. (2007) Light, Air & Openness: Modern Architecture Between the Wars, London, Thames and Hudson.
 • Ulular, A. B., 2006. Konya’da Geleneksel Konutta Mutfak.Yüksek Lisans Tezi.Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Örmecioğlu H.T. 2003, ‘1850-1950 Yılları arasında Türkiye’de Köycülük Çalışmaları ve Numune Köyler, ITU Fen Bilimleri Enstitüsü, Istanbul.
 • Yılmaz, E. 2016. Modernite, Hijyen ve Bedenin Teşhiri. Megaron Dergisi, sayı 11 (4), s. 502-514.
 • Zeylan, P. K., 2009. 19.Yüzyıl Sonrası Türkiye’de Toplumsal Değişimlerin Konut Mekanına Etkisi.Yüksek Lisans Tezi.İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ziya, A. (1931). Binanın İçinde Mimar. Arkitekt, sayı 1, s. 14-20.
 • Ziya, A. (1931-9). Kimyager A.Riza B. Evi- Adana. Arkitekt, sayı 9, s. 287-295.
 • URL-1: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b0ba950bb0551.94385091 (Erişim Tarihi: 28.05.2018)
 • URL-2:http://www.ttb.org.tr/n_fisek/kitap_1/33.html
 • URL-3:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b0bfed9198b94.20551518
 • URL-4:https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm
 • URL-5:https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm
 • URL-6:https://www.google.com/maps/@38.35299,35.26515,2847183m/data=!3m1!1e3
 • URL-7: https://earth.google.com/web/@36.88963444,30.70795026,48.81595437a,2168.06138434d,35y,0.60321637h,0t,0r/data=ClUaUxJLCiUweDE0YzM5MDAxYzNjNGEzNGI6MHgzMzc3NzUwNmU4ZWIzMDEwGWbFJujlcUJAIdEthVFatT5AKhBCYWxiZXkgTWFoYWxsZXNpGAEgASgC