YEŞİL CEPHE UYGULAMALARINA FARKLI MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ VE TERCİHLERİ

Günümüzde şehirler büyürken, sakinlerine düşen doğal yaşam alanları günden güne azalmaktadır. Yeşil alanların azalması, kentsel ısı adası etkisinin artması, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi birçok probleme neden olmaktadır. Bu gelişmeler, iklimsel konforu ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Metropol kentlerde yatayda daha fazla yeşil alan oluşturma zorlukları nedeniyle dikey yeşil alan uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Ancak, bu uygulamaların yararları ve sürdürülebilirliği tartışmaları da ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yeşil cephe uygulamaları konusunda çeşitli meslek mensuplarının görüşlerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda farklı meslek mensuplarına uygulanan çevrim içi anket çalışmasıyla, yeşil cephe uygulamalarına bakışlarını belirlemek, yapılan bazı örnek çalışmalarla ilgili görüşlerini almak, görsel peyzaj tercihlerini değerlendirmek ve böylece yeşil cephe uygulamalarında sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler istatistiksel analize tabi tutulmuş, sonuçlar tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Farklı meslek mensupları kentsel habitat ve biyoçeşitliliğe yönelik çalışmaların ülkemizde yetersiz olduğunu ve yeşil cepheler için bitki tür seçimi yapılırken yöresel iklimsel faktörlerin yeterince göz önüne alınmadığını düşünmektedir. Meslek mensupları yapılan uygulamaların binaların yapısal unsurlarına etkisi konusunda kararsız kalmışlardır. Çalışma kapsamında elde edilen bilgiler ışığında, ülkemizde yapılan yeşil cephe uygulamalarının estetik kaygılar güttüğü, ekonomik, ekolojik ve uyumluluk konusunda yetersiz olduğu görülmektedir. Araştırmada, sürdürülebilir, estetik ve ekonomik yeşil cephe sistemleri oluşturabilmek için doğru mekânda, doğru materyal ve sistemlerin seçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

VIEWS AND PREFERENCES OF DIFFERENT PROFESSIONALS ON GREEN FACADE APPLICATIONS

Today, per capita urban green space is decreasing while cities are growing. The decrease in green spaces causes many problems such as increasing urban heat island effect and decreasing biological diversity. These developments negatively affect climatic comfort and human health. Vertical green spaces are becoming widespread in metropolitan cities due to the difficulties of creating more horizontal green spaces. However, discussions on the benefits and sustainability of vertical greens are also rising. The aim of this study is to determine the opinions of various professionals about the green facade applications. In this context, it was aimed to determine their views on green facade applications, to get opinions about some sample studies, to evaluate the visual landscape preferences, and thus to contribute to the studies to ensure sustainability in green facade applications by conducting an online questoinnaire survey. The data obtained from the surveys were subjected to statistical analysis and the results were presented in tables and graphs. In general, professionals think that urban habitat and biodiversity factors are not sufficiently considered when green facades are established and the plant species used in green facades are not selected with sufficient consideration to the local climatic factors. Professionals are undecided about the effects of green facade structures on buildings. The information obtained within the scope of the study shows that the green facade applications in Turkey have mainly aesthetic concerns and are insufficient in terms of economy, ecology and adaptability. It was concluded that the right material and system should be selected in order to create sustainable, aesthetic and economic green facade systems.

___

  • Aksu, D.Ş. (2019) Sıcak ılıman iklim bölgeleri için düşey yeşil cephe sistemlerinin soğutma etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Başkan, S. (2019) İstanbul’da uygulanan dikey bahçe örneklerinin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
  • Çelik, A. Ender, E. ve Zencirkıran, M. (2015) Dikey bahçe ve Türkiye’deki uygulamaları. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2015, cilt 8(1):67-70
  • Develi,E. (2018) Dikey yeşil sistemler ve uygulama örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
  • Hepcan, Ç. (2019) İklim değişikliği alanında ortak çabaların desteklenmesi projesi, kentlerde iklim değişikliği ile mücadele için yeşil altyapı çözümleri, İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi 12, Ankara, s. 43
  • Kobya, H. B. (2017) Düşey yeşil cepheler ve yeşil çatıların ekolojik kriterler bakımından incelenmesi ve enerji verimliliğinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversite-si, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
  • Kocataş, A (2008) Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir,417 s.
  • Ottele, M (2011) The green building envelope vertical greening, M.Sc. Thesis, Delft University of Technology, Holland. Sarı, N. Y. ve Güney, S. (2015) İstanbul’da uygulanan dikey bahçe örneklerinin kentsel habitat ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Kent Araştırmaları Kongresi, İstanbul, s. 157-174.
  • Selamet, S. (2012) Sürdürülebilirlik ve Grafik Tasarım, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2012, Cilt 8, Sayı 15: 127