Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği

Yurt dışı din hizmetlerinin en önemli unsurunu din hizmetini sunan din görevlileri oluşturmaktadır. Bu nedenle yurt dışında görev yapan din görevlilerinin mesleki yeterlikleri kadar karşılaştıkları problemlerin bilinmesi ve çözülmesi bu hizmetin daha sağlıklı yürütülmesi açısından son derece önemlidir. Anket tekniğiyle Almanya’da din hizmeti veren din görevlilerinin problemlerini bu çalışmada tespit etmeye çalıştık. Araştırma bulgularına göre; yurt dışında görev yapan din görevlilerinin ne tür problemlerle karşılaştıklarını tespit etmeye ve çözüm önerileri sunmaya çalıştık.

The Problems of the Religious Officers in Charge Abroad: Germany Example

The most important part of the religious services abroad are the officials. Therefore, as much as their proficiency, it is extremely important to know and solve the problems that the religious officials face in onder to perform this service in a proper and efficient manner. We tried to find out the problems of the religious officials working in Germany by conducting a survey. According to the findings of the research, we tried to find out what kind of problems that the religious officials face and make suggestions to solve them.

___

 • Kitapların Gösterimi Sağlam, İsmail (2009), Batı Avrupa’da Yaşayan Türklere Göre Din Görevlileri ve Cami
 • Etkinlikleri (Fransa Örneği), Emin Yayınları Tavukçuoğlu, Mustafa, Avrupa’da Türk Ailesi ve Din Eğitimi, Mehir Vakfı Yayınları, Konya Makale Gösterimleri Turan, İbrahim (2013), “Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri” ,Din Bilimleri Akademik
 • Araştırma Dergisi, cilt.13, Sayı: 1, s.47-73
 • Yavuzer, Hasan (2012), “Din Görevlilerinin Meslekleriyle İlgili Memnuniyet, Beklenti ve Performansları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Nevşehir Örneği”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2 Yüksek Lisans Doktora Tezi Gösterimleri Kahraman, Fatma Zeliha (2006), Diyanet İşleri Başkanlığının Yurt Dışı Din Hizmetleri:
 • Danimarka Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. On dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun Editörlü Kitap Acuner, Yusuf ve Osman Artan (2008), “Din Görevlilerinin Problemleri Üzerine Bir
 • Araştırma”, I. Din Eğitimi Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 763, Ankara Çekin, Ahmet (2005), “Mesleki ve Sosyal Boyutlarıyla Yurtdışı Din Görevliliği”, III. Din
 • Şurası, Editör: Mehmet Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları/ 642, Ankara. Doğan, Recai (2005), “Avrupa’da Kuran-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursları: Problem ve Çözüm
 • Önerileri(Almanya Örneği)”, III. Din Şurası, Editör: Mehmet Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları/ 642, Ankara Erarslan, Sadık (2005), “Günümüzde İhtida Hareketleri”, III. Din Şurası, Editör: Mehmet
 • Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları/ 642, Ankara Kaymakcan, Recep (2005), “Diyanet Hizmetleri Bağlamında Avrupa’daki Türk Gençlerinin
 • Eğitimi”, III. Din Şurası, Editör: Mehmet Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları/ 642, Ankara. Raporlar Diyanet http://www.diyanet.gov.tr/tr/kategori/istatistikler/132 (10.04.2015) Başkanlığı Yılı İstatistikleri,