Devlet İçi Etnik Çatışmaların Çıkış Nedenleri: İspanya’daki Bask Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme

ÖzetBask sorunu, geçmişten günümüze İspanya’da bağımsızlık mücadelesi içinde olan ya da özel statülere kavuşabilmek için yoğun çaba sürdüren Bask toplumunun milliyetçi hareketi olarak nitelendirilmektedir. Ayrılıkçı Bask hareketinin İspanya içindeki talepleri ve kazandığı ayrıcalıkların geldiği noktaya bakılırsa Bask sorunu, günümüz İspanya siyasal sistemi açısından son derece önem taşımaktadır.Sorunun çözümü için İspanya ve Bask Yönetimi’nin karşılıklı olarak taleplerinin ve çözüm önerilerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu açıdan özellikle İspanya Yönetimi ılımlı politikalara yönelmeli ve bölgenin koşullarını dikkate almalıdır. Ayrıca bireysel ve kültürel haklar anayasal güvence altına alınmalıdır.

The Causes of the Intra-state Ethnic Conflict:An Evaluation on the Basque Problem in Spain

The Basque problem, from past to present, is stated as a nationalist movement of Basque society which is in freedom struggle in Spain with the aim of getting special status. If we look at the demands of the separatist Basque movement in Spain and the privileges it has won, the Basque problem needs to be addressed in the formulation of the policy of the Spanish Government. Administration of Spain and the Basque demands for the solution of the problem and possible solutions must be examined as a mutual. In this respect, particularly Spain Administration should go towards moderate policies and conditions of the region should take into account. In addition, individual and cultural rights should be protected by the Constitution.

___

 • KAYNAKÇA
 • Arakon, Maya (2013) “Ulusal Azınlıklar Ve Ulus-Devlet Sorunu: Bask Ülkesi”, Alternatif Politika, Cilt. 5, Sayı. 1, 2013.
 • Brown, Michael E. (1993). “The causes of internal conflict: an overview”, Nationalism and Ethnic Conflict, Michael E. Brown and others(ed.), MIT Press, London.
 • Connor, Walker (1967). “Self-Determination: The New Phase”, World Politics, Vol.20, No 1, s.30-53.
 • Çalışlar, Oral. İspanya'nın çözümü, Bask örneği, Radikal, 05.08.2009.
 • Çökmez, Fatma Gül (2008). Bask Bölgesi: Etnik Milliyetçiliğin Tarihsel Gelişimi ve İspanya’daki Devlet Politikalarının Etkisi, Ege Akademik Bakış, Sayı 8, s.355-371.
 • Demirel, Emin (2006). Dünyada Terör, Baskı 5, IQ Yayıncılık, İstanbul.
 • Efegil, Ertan (2009). “Türkiye Kürt Sorununa Çözüm Bulabilir mi? Karar Vericilerin Önerilerinin Karşılaştırılmalı Analizi”, Uluslararası Davraz Kongresi, Küresel Diyalog, s.1-19.
 • Enloe, Cynthia H. (1978). “Police and Military in Ulster: Peacekeeping or Peace-Subverting Forces?”, Journal of Peace Research, Vol.15,No 3, s.243-258.
 • Erözden, Ozan (1997).Ulus Devlet, Dost Kitabevi, Ankara.
 • Esman, Milton J. (1990). “Economic Performance and Ethnic Conflict”, Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies, Joseph Montville (ed.), Lexington Books, Lexington.
 • Evera, Stephen Van (1994).” Hypotheses on Nationalism and War”, International Security, Vol. 18, No. 4, s.5-39.
 • Francis, Emerich K. (1947). “The Nature of the Ethnic Group”,The American Journal of Sociology, Vol. 52, No.5, s.393-400.
 • Gruber, Karoly (1997). “The Contemporary Ethnonationalist Renaissance in Europe and Its Implications for a Theory of Nationalism”, Nationalism & Ethnic Politics, Vol. 3, No. 4, s.128-151.
 • Gürses, Emin (2000). Ayrılıkçı Terörün Anatomisi/IRA-ETA-PKK, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Johns, Michael (2004). “Europe’s Black Sheep:Explaining Ethnic Conflict in Corsica and the Basque Country”,International Studies Association Annual Meeting, University of Mayland,s.1-27.
 • Keatıng, Michael (1993). “Spain:Peripheral Nationalism and State Response”, John Mc Garryand Brendon O’leary(ed), The Politics and Ethnic Conflict Regulation, London, Routledge.
 • Keatıng, Michael (2001). “Nations Without States: The Accommodation of Nationalism in the New State Order”, Michael Keating and John McGarry (ed.), Minority Nationalism and the Changing International Order, Oxford University Press.
 • Kılıçalp, Tolga Barış (2005). Vikinglerden Teröre ve Teröristlere; İsveç, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
 • Kirişçi, Kemal ve Gareth M. Winrow (1997). Kürt Sorunu, Kökeni ve Gelişimi, çev. Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Kurubaş, Erol (1999). “Uluslararası Politikada Etnik Sorunlar ve Çözüm Yolları”, İktisat Dergisi, Sayı 386, s.49-59..
 • Lee, Stephen J. (2004). Avrupa Tarihinden Kesitler 1789-1980, çev. Savaş Aktur, Dost Kitabevi, Ankara.
 • Okur, Eren (2010) “ETA/Bask Modeli mi? Türkiye Modeli mi?”, BİLGESAM.
 • Özcan, Ahmet ve Ural Aküzüm (2012). Düşünmek ve Düşlemek Arasında Kürt Meselesi
 • Siyasal, Ekonomik ve Kültürel Analiz ve Çözüm Önerileri Raporu, Arı Hareketi, s.1-94.
 • Özçer, Akın (2007). Çoğul İspanya Anayasal Sistemi ve Ayrılıkçı Terörle Mücadele Modeli, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Öztürk, Ümit ve A. Aslıhan Çelenk (2010). “Bask Bölgesi: İspanya’nın Ayrılıkçı Sorunu”, Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (ed.), Dünya Çatışma Bölgeleri, Cilt 1, Baskı 3, Nobel Kitabevi, İstanbul.
 • Shepard, William S. (2002). “The ETA:Spain Fights Europe’s Last Active Terörist Group”, Mediterranean Quarterly, Vol. 13, No 1, s.54-68.
 • Smith, Anthony D. (1994).Milli Kimlik, çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Stavenhagen, Rodolfo (1996). Ethnic Conflicts and The Nation-State, Macmillan Press, London.
 • Şen, Furkan (2004). Globalleşme Sürecinde Milliyetçilik Trendleri ve Ulus Devlet, Yargı Basımcılık, Ankara.
 • Yılmaz, Aytekin (1994).Etnik Ayrımcılık, Vadi Yayınları, Ankara.
 • Yılmaz, Ömer (2006). “İspanya Terörle Mücadele Tecrübesi: Medeniyetler İttifakı Olabilir mi?”, İhsan Bal(ed),Terörizm: Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, USAK Yayınları, Ankara.
 • Trager, Lillian (1999). “Ethnicity and Identity in the Contemporary World”, Reviews in Antropology, Vol. 28, Issue 2, s.109-122.
 • Yınger, Milton J. (1985). “Ethnicity”, Annual Review of Sociology, Vol.11, s.151-180.