ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ)

Bu çalışmanın amacı, pandemi döneminde zorunlu olarak uzaktan eğitim ile lisans derslerini almak zorunda kalan Alman Dili Edebiyatı bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki anket sorularına ilişkin görüşlerinin araştırılması ve incelenmesidir. Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından tüm Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine uygulanan ankete yönelik cevaplar analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Öğrencilerin cevaplarının yanında öğretim elemanlarıyla da mülakat yapılarak, görüşleri değerlendirilmiştir. Ankete katılan 136 öğrencinin verdiği cevaplar SPSS uygulamasıyla analiz edilmiş buna göre tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. Öğrenciler, uzaktan eğitimin pandemi dönemi sonrasında da devam etmesi yönündeki sorulara genel olarak olumsuz görüş bildirmişlerdir Öğrenciler pandemi dönemi sonrasında uzaktan eğitim ile ders almayı düşünmemektedirler. Buna rağmen öğrenciler, sınavların başarı durumuna etkisi derslerin verimliliği, etkileşim, motivasyon gibi sorulara da olumlu yanıtlar vermişlerdir. Bu konudaki çelişki ya da tutarsız yanıtlara, pandemi koşullarının sosyo-psikolojik atmosferinin önemli bir etkisi olabilir. Öğrencilerin sosyal hayattan uzak kalmaları, kampüs ortamı, arkadaş çevresi vb. gibi faaliyetlerin olmaması, özgürlüklerinin kısıtlanması gibi nedenler anket sorularına verilen yanıtlara önemli etkiler yapmış olabilir. Bu durum, araştırmada somut olarak sorulmayan sorulardan dolayı, araştırmaya yansımamıştır. Araştırmanın konusu derslerin içeriğiyle sınırlı olduğundan, dış etkenler araştırma dışında bırakılmıştır. Uzaktan eğitim bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış olmakla birlikte öğrenciler, yeni duruma kolay adapte olmuşlar ve hala bu şekilde devam etmektedirler. Uzaktan eğitime katılma konusunda öğrencilerin bir eleştirileri söz konusu değildir. Pandemi dönemi koşullarının yanında, daha önce uzaktan eğitim ile hiç verilmeyen derslerin uzaktan eğitim ile verilmesindeki avantajlar ve dezavantajlar, öğrencilerin duruma adaptasyonu hakkında da fikir vermiştir. Bu çalışmayla, pandeminin devam etmesi veya benzer koşulların ortaya çıkması durumunda, uzaktan eğitimin eksik yönleri, iyileştirilmesi gereken yanları, öğrenim kazanımları açısından değerlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutacak bilgiler ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin görüş bildirdiği konulardaki eksikler belirlenmiş, ortaya çıkan veriler, öğretim elemanlarının verdiği cevaplarla da karşılaştırılarak değerlendirilmiş iyileştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.

___

 • Arar, Atilla (1999). “Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi, Uzaktan Eğitim Uygulama Modelleri ve Maliyetleri”, Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu 15-16 Kasım 1999, Ankara: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.
 • Buzpınar, V. (2021). Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Derslerinin Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Öğretiminin Sürdürülebilirliği (Sakarya Üniversitesi Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd. 6(2):11-53.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 39:203-212.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi. Ankara.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Pegem A Yayınları. Ankara.
 • Jeffries, M. (2008). IPSE Research in Distance Education Assistant Director of Educational Services, IHETS, http://www.digitalschool.net/edu/DL_history_mJeffries.html Millî Eğitim Bakanlığı. Bakan Selçuk, koronavirüs'e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitimalaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr, web adresinden 09 Haziran 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Papi, C. ve Büyükaslan, A. (2007). Türkiye ve Fransa’daki Uzaktan Eğitimde Gelişmeler: Hangi Eğitim Hakkı, Marsilya: Colloque Tice Mediterranee. Uzaktan Eğitimde İnsan / Değişim Sorunsalı.
 • Romiszowski, A. (2004). How’s the e-learning baby? Factors Leading to Success or Failure of an Educational Technology Innovation, Educational Technology, January-February.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Telli Yamamoto G., Altun D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 3(1): 25-34.
 • Yılmaz, K. ve Horzum, B.M. (2005). Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 103- 121.
 • Yükseköğretim Kurumu. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx web adresinden 09 Haziran 2021 tarihinde edinilmiştir.