ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Ötenazi tarih boyunca farklı şekillerde anlaşılmış olmakla birlikte genel anlamıyla kişinin öldürülmeyi istemesi ve hayatının sona erdirilmesidir. Fakat ötenazi bu kadar basit bir istek değildir ve hukuki, dini, etik pek çok sorun barındırmaktadır. Bu çalışmada ötenazi hakkında nitel veriler toplanarak nasıl algılanmakta olduğunu ele almak amaçlanmıştır.  200 üniversite öğrencisinden (sosyal hizmet, hukuk, tıp, ilahiyat öğrencisi) soru formu aracılığıyla nitel veriler toplanmıştır. Katılımcıların insanî, dinî, hukukî, tıbbî açılardan farklı değerlendirmelerde bulunup bulunmadıklarına bakılmıştır. Buna göre belli birtakım ifadelerin belli bölümlerde daha fazla öne çıktığı ve konunun farklı şekillerde algılanmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında ötenazi kavramı üzerinde kısaca durulmuş olup; devam eden kısımda araştırma sonucunda elde edilen veriler takdim edilmiş ve bu verilere ilişkin bulgular yorumlanmışlardır. Çalışmada analizler için istatistik programından yararlanılmıştır.

___

  • Adak, Nurşen (2016). “Sağlıkta Sosyal Problemler”, Sosyal Problemler Sosyolojisi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler, ed. Nurşen Adak, Siyasal Kitabevi, Ankara, Sayfa: 99-133. Akcan, Esra Alan (2013). “Ötanazi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı: 1, Sayfa: 3-26. Besiri, Arzu (2009). Ötanazi ve Yaşam Hakkı, TBB Dergisi, Sayı 86, Sayfa 188-203. Cevizci, Ahmet (2005). Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul. Çetinkaya, Funda ve Karabulut, Neziha (2016). “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Ötenazi Hakkında Görüşleri”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3 (2), Sayfa: 28-39. Engin, Esra ve diğ. (2017). “Tıp ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Karşı Tutumları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 52, Sayfa 654-659. Hasta Hakları Yönetmeliği, Tarih: 01.08.1998 Resmi Gazete Sayı: 23420. Nişanyan, Sevan. http://www.nisanyansozluk.com/?k=%C3%B6tanazi&x=0&y=0, 05.09.2017. Ömeroğlu, Ömer (1993). “Ötanazi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 2, Sayfa: 187-205. Türk Dil Kurumu Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/, 07. 09. 2017.