İlköğretim okullarındaki stratejik planların taklitçi eşbiçimlilik düzeylerinin belirlenmesi (Van ili örneği)

Turk kamu yonetimi, yaklasık son on yıllık bir donemde gerek kamusal yapı gerekse bunların hukuki alt yapısı acısından yoğun bir değisim sureci yasamakta ve bu surec“yeniden yapıanma sureci” olarak tanılanmaktadı. Turk kamu yonetimindeki bu donusume paralel olarak denetim faaliyeti bir donusum surecinden gecmektedir. Bu kapsamda, 5018 sayııKanun’la kurumları stratejik plan hazılamalarıyoluna gidilmistir.Bu arastımanı temel problemi ilkoğetim kurumlarıda hazılanan stratejik planları yeni kurumsal kurama gore taklitci esbicimlilik duzeylerinin belirlenmesidir. Bu calıma kapsamıda Van ilinde bulunan ilkoğetim okullarıdan secilen 32 ilkoğetim okuluna ait stratejik planlar dokuman analizi yontemiyle incelenmistir. Stratejik planlar arasıda taklitci esbicimcilik olduğ gorulmustur.

The determination of mimetic ısomorphism levels on strategic plans of primary schools (Van province sample)

Turkish public administration has been having a changing process both in public structure and legal infrastructure and this process called “restructured period”. In parallel with this transformation in Turkish Public Administration, inspection activities have been also living the same process. In this term, institutions were asked to prepare their strategic plans according to the law, no 5018. The main problem of this study is to determinate the mimetic isomorphism levels according to new approach on strategic plans that prepared at primary schools. In thisresearch, the strategic plans of the 32 primary schools in Van province were examined.Mimetic Isomorphism has been identified among these strategic plans.

Kaynakça

Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Daft, R.L. (1998). Organization theory and design (Sixth Edition). USA: International Thompson Publishing.

DiMaggio, P.J. ve Powell, W.W. (1983). The Iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.

Forster, N. (1994). The analysis of company documentation. C.Cassell and G. Symon (Eds.) Qualitative methods in organizational research: A practical guide. London: Sage.

Hannan, M.T. ve Freman, J. (1977). The Population ecology of organizations. The American Journal of Sociology, 82(5):929-964.

Haveman, H.A. (1993). Follow the leader: Mimetic isomorphism and entry into new markets, Administrative Science Quarterly, 38, 593-627.

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Koçel, T. (2001). Đşletme yöneticiliği (Sekizinci Baskı). Đstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Özen, Ş. (2007). Yeni kurumsal kuram: Örgütleri çözümlemede yeni ufuklar ve yeni sorunlar. A. S. Sargut ve Ş. Özen (Der) Örgüt kuramları (237-331). Ankara: Đmge.

Siegel, P.H., Agrawal, S. ve Rigsby, J.T. (1997). Organizational and professional socialization: institutional isomorphism in an accounting context. The Mid-Atlantic Journal of Business, 33(1), 49-68.

URL: http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/4787/2009_2013StratejikPlan.pdf

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster