Beden eğitimi ve sınıf öğretmeni adaylarının demokratik eğilimleri ile sınıf yönetimi anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Bu arastırmanın temel amacı; ilkokul 1-4. sınıflarda oyun ve fiziki etkinlikler dersini verecek olan sınıf ve beden eğitimi oğretmen adaylarının, is oncesi demokratik eğilimleri ile sınıf yonetim anlayısları arasındaki iliskiyi incelemektir. Arastırmanın ornekleminin 2011-2012 eğitim yılında Marmara Universitesi Ataturk Eğitim Fakultesi İlkoğretimBolumu, Sınıf Oğretmenliği Anabilim Dalı’nda oğenim gormekte olan dorduncu sıı oğencileri (n=108) ile Marmara Universitesi Beden Eğtimi ve Spor Yuksekokulu Beden Eğtimi ve Spor Oğetmenliğ Bolumu’nde oğenim gormekte olan, dorduncu sıı oğencileri (n=30) olusturmustur. Verilerin toplanmasıda Lutfu Ilgar’ı Sıı Yonetimi Becerileri Olceğ (SYBO) (r=0,809 ve 0,790), Akbaslı Yelken ve Sunbul tarafıdan gelistirilen Demokratik Eğlim Olceğ (DEO) (r=0,74) kullanımıtı. Verilerin cozumlenmesinde ise, korelasyon, t-testi ve varyans analizi istatistiksel ekniklerinden yararlanımıtı. Arastıma sonuclarıoğetmen adaylarıı demokratik eğlimleri ile sıı yonetimi anlayılarıarasıda pozitif yonde bir iliskinin olduğnu gostermektedir (r=,414)Ayrıa; oğetmen adaylarıı demokratik eğlimleri ile sıı yonetimi anlayılarıarasıda okuduklarıbolume gore anlamlıbir farklıasma olmadığıbelirlenmistir.

Investigation of the relevance between democratic tendencies and classroom management perceptions of preservice physical education and classroom teachers

The main aim of this study is to determine the relevance between democracy tendencies and classroom management perceptions of preservice physical education and homeroom teachers who will teach in primary schools at 1-4 classes. The sample of the research was comprised of 4th grade students of Marmara University Ataturk Faculty Department of Primary Education and Department of Classroom Teaching (n=108) and School of Physical Education and Sport, Department of Teaching of Physical Education(n=30). In order to obtain the data Lutfu Ilgar’s Classroom Management Skills Scale (r=0,809 and 0,790) and Democratic Tendency Scale which is composed by Akbaslı Yelken and Sunbul (r=0,74) were used. Correlation, t-test and variance analysis statistical techniques were used to analyze the collected data. Researh results show that there is a significantly positive correlation between democracy tendencies and classroom management perception of the preservice teachers (r=,414). Also it is determined that there is no significant difference between democracy tendencies and classroom management perceptions according to the departments of the preservice teachers.

Kaynakça

Ağaoğlu, E. (2007). Sınıf yönetimi ile ilgili genel olgular. Z, Kaya (Edt). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Akbaşlı, S, Yanpar Yelken, T., Sünbül, Ö. (2010). Öğretmen adayı Demokratik Eğilim Ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 94-108.

Akın, Ö. ve Özdemir, M. (2009). Öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Eğitim Bilimleri Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.42(2), 183-198.

Atıcı, M. (2001). Yüksek ve düşük yetkinlik düzeyine sahip öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 483-499.

Azar, A. (1998). Fizik öğretmenlerinin mesleki gelişim sürecinde özel konular. Yayınlanmamış Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ballard, K.K. (2006). Using Van Manen’s Model to assess levels of reflectivity among preservice physical education teachers. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Texas A&M University.

Başar, H. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Celep, C. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık. Çakmak, M., Kayabaşı, Y. ve Ercan, L. (2008). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,35, 53-64.

Denizel Güven, E. ve Cevher F.N. (2005). Okulöncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2), Sayı:18.

Dewey, J. (1929). The Quest for certainty: A study of the relation of knowledge and action. NY, Minton: Balch & Co.

Dewey, J. (2001). Democracy and education. Pennsylvania: A Penn State Electronic Classics Series Publication (Eserin Đlk Basım Tarihi 1916).

Doğan, Đ. (2004). Toplum ve eğitim sorunları üzerine felsefi ve sosyolojik tahliller. Ankara: PagemA Yayıncılık.

Erdoğan, Đ. (2000). Sınıf yönetimi. Đstanbul: Sistem Yayıncılık.

Evans, C. (2005). Values in the practice of teaching, and questions for quality and equity in schools. Improving Schools, 8(1), 59-77.

Evertson, C. ve Neal, K. (2006). Looking into learning-centered classrooms ımplications for classroom management (working paper). Washington: National Education Association.

Genç S. Z. ve Kalafat T. (2008). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile empatik becerilerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 19, 211-222.

Ilgar, L. (2005). Eğitim yönetimi okul yönetimi sınıf yönetimi. Đstanbul: Beta.

Ilgar, L. (2007). Đlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma. Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Đstanbul.

Küçükahmet, L. (2003). Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Özay Köse, E. (2010). Sınıf yönetimine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39).

Özçakır, S. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi anlayışları: Düzce ili örneği. A.Đ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

Özden, Y. (2000). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık.

Sarı, M. ve Sadık, F. (2011). Öğretmen adaylarının demokrasi algıları, Çukurova Üniversitesi örneği, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1 (2), 67-82.

Şentürk, H. ve Oral, B. (2008). Türkiyede sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bazı araştırmaların değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 1-26.

Terzi, A.R. (2002). Sınıf yönetim açısından etkili öğretmen davranışları, Milli Eğitim, Yaz-Güz 2002, 165. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/155-156/terzi.htm web adresinden 04.04.2012 tarihinde edinilmiştir.

Ünlü, H. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin yeterlikleri ve sınıf yönetimi davranışları. G. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış oktora Tezi, Ankara.

Kaynak Göster