Examining test anxiety in terms of academic expectations stress and motivation to study

The purpose of the study was to examine the relationship between the exam anxiety level of middle school students, their academic expectations stress, and level of motivation to study lesson. The study group consisted of 364 (184 female and 180 male) 7th and 8th grade secondary school students. Three instruments were used for data collection; Academic Expectations Stress Inventory, Motivation to Study for Adolescences Scale and Exam Anxiety Scale. Exam anxiety was chosen as dependent variable while academic expectations stress and motivation to study lesson were set as independent variables. In the current study, the relationship between variables was examined by Pearson correlation coefficient and whether independent variables predict dependent variable or not was tested by multiple regression analysis. As a result of correlational analysis, a positive and significant relationship was observed between teacher/parental expectations, self-expectations, amotivation and exam anxiety. On the other hand, intrinsic motivation and extrinsic motivation were not associated with exam anxiety. As a result of regression analysis, it was concluded that family/teacher expectations, self-expectations, amotivation, and extrinsic motivation significantly predicted exam anxiety.

Sınav kaygısının akademik beklentilere ilişkin stres ve ders çalışmaya motive olma açısından incelenmesi

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri ile akademik beklentilere ilişkin stres ve ders çalışmaya motive olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu yedi ve sekizinci sınıfta okuyan toplam 364 (184 Kız ve 180 erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada verileri Akademik Beklentilere İlişkin Stres Envanteri, Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeği ve Sınav Kaygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Bağımlı değişken olarak sınav kaygısı bağımsız değişken olarak ise akademik beklentilere ilişkin stres ve ders çalışmaya motive olma değişkenleri belirlenmiştir. Araştırmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı hesaplanarak ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni yordayıp yordamadığı ise çoklu regresyon analizi ile belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucu, aile/öğretmen beklentilerine ilişkin stres, kendine ilişkin beklentilerle ilgili stres ve amotivasyon ile sınav kaygısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir. Diğer taraftan içsel motivasyon ile dışsal motivasyonun sınav kaygısı ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Araştırmada regresyon analizi sonucu ise aile/öğretmen beklentileri, kendine ilişkin beklentiler, dışsal motivasyon ve amotivasyon değişkenlerinin sınav kaygısını istatistiksel olarak önemli düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361. http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunikkefd/article/view/1021004106

Alyaprak, İ. (2006). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav kaygısını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Ang, R. P. & Huan, V. S. (2006). Academic expectations stress inventory: Development, factor analysis, reliability, and validity. Educational and Psychological Measurement, 66(3). https://doi.org/10.1177/0013164405282461

Bacanli, F. & Surucu, M. (2006). Ilkogretim 8. sinif ogrencilerinin sinav kaygilari ve karar verme stilleri arasindaki iliskilerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi, 12(1), 7-35. http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/347

Baltas, A. (2002). Ögrenmede ve sınavlarda üstün başarı. Istanbul: Remzi Kitabevi Yayinlari.

Birenbaum, M. & Nasser, F. (1994). On the relationship between test anxiety and test performance. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 27(1), 293-301. https://eric.ed.gov/?id=EJ487656

Bonaccio, S. & Reeve, C. L. (2010). The nature and relative importance of students' perceptions of the sources of test anxiety. Learning and Individual Differences, 20(6), 617-625. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2010.09.007

Boyacıoğlu, N. E. & Küçük, L. (2011). Ergenlikte mantık dışı inançlar sınav kaygısını nasıl etkiliyor? Journal of Psychiatric Nursing, 2(1), 40-45. http://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_2_1_40_45.pdf

Civil, Ş. (2008). İstanbul ili Anadolu yakası Kadıköy ilçesinde bulunan resmi ve özel ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine uygulanacak olan OKS sınavının öğrenciler üzerinde oluşturduğu sınav kaygısının incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Retrieved August 26, 2019, from http://basu.nahad.ir/uploads/creswell.pdf

Cüceloğlu. (2014). Başarıya götüren aile (14. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Cüceloğlu, D. (1994). İnsan ve davranışı: Psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi kitabevi.

Çapulcuoğlu, U. & Gündüz, B. (2013). Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başaçıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 201-218. http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/137951-201306061884-11.pdf

Çivitci, A. (2006). Ergenlerde mantıkdışı inanç ve sürekli kaygı ilişkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(12), 27-39. https://www.pegem.net/akademi/3-8303.

Demirel, Ö. & Yağcı, E. (2007). Eğitim, öğretim teknolojisi ve iletişim. In Ö. Demirel & E. Altun (Eds), Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (pp. 1-25). Ankara: Pegem Akademi.

Duman, G. K. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri ve ana – baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Duong Tran, Q., Lee, S., & Khoi, S. (1996). Ethnic and gender differences in parental expectations and life stress. Child and Adolescent Social Work Journal, 13(6), 515-526.

Dündar, S., Yapici, Ş., & Topçu, B. (2008). Üniversite öğrencilerinin bazı kişilik özelliklerine göre sınav kaygısının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 171-186. http://gefad.gazi.edu.tr/article/view/5000078603/5000072824

Eker, O. (2016). Ortaokul öğrencilerinin yaşadığı sınav kaygısının nedenleri ve anne - baba tutumlarının sınav kaygısına etkisi: Merzifon Örneği. Unpublished master’s thesis, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ertem, H. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerine yönelik güdülenme tür 10.(içsel ve dışsal) ve düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Eryılmaz, A. & Ercan, L. (2014). Ergenler için ders çalışmaya motive olma ölçeğinin geliştirilmesi. Başkent University Journal of Education, 1(1), 34-40. http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/7.

Güçlü, N. (2001). Stres yönetimi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 91-109. http://gefad.gazi.edu.tr/article/view/5000078972.

Gündoğdu, M. (1994). The relationship between helpless explanatory style, test anxiety, and academic achievement among sixth grade Basic education students. Unpublished master’s thesis, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Hashmat, S., Hashmat, M., Amanullah, F., & Aziz, S. (2008). Factors causing exam anxiety in medical students. Journal-Pakistan Medical Association, 58(4), 167. https://www.jpma.org.pk/PdfDownload/1364.

Kellecioğlu, H. & Bilge, F. (2009). Akademik beklentilere ilişkin stres envanterinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 148-157. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000048423.

Khosravi, M. & Bigdeli, I. A. (2008). The relationship between personality factors and test anxiety among university students. Journaly of Behavioral Sciences, 2(1), 13-14. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=128071.

Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: MEB Yayınları.

Öner, N. (1990). Sınav kaygısı envanteri el kitabı. İstanbul: Yöret.

Putwain, D. W. (2007). Test anxiety in UK school children: Prevalence and demographic patterns. British Journal of Educational Psychology, 77(3), 579–593. https://doi.org/10.1348/000709906X161704.

Rana, R. & Mahmood, N. (2010). The relationship between test anxiety and academic achievement. Bulletin of Education and Research, 32(2), 63-74. https://ssrn.com/abstract=2362291.

Sarıer, Y. ( 2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 609-627. doi:10.16986/HUJE.2016015868

Spielberger, C. D. (1980). Test Anxiety Inventory ("Test Attitude Inventory")(TAI): Consulting Psychologists.

Subaşı, G. (2000). Verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma alışkanlıklarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 25(117), 50-56.

Tartar, N. (2014). An investigation of the relationship between test anxiety and test performance of 8th grade students. Unpublished master’s thesis, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Taş, Y. (2005). Sınav kaygısıyla başa çıkma. Retrieved August 21, 2019 http://www.pdgm.bilkent.edu.tr/sinav_kaygisi.html

Trifoni, A. & Shahini, M. (2011). How does exam anxiety affect the performance of university students. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(2), 93-100. https://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=exam+anxiety&btnG=.

Tuncer, B. & Voltan-Acar, N. (2006). Kaygı düzeyleri farklı üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin mükemmeliyetçilik özelliklerinin incelenmesi. Kriz Dergisi, 14(2), 1-15.

Turan Başoğlu, S. (2007). Sınav kaygısı ile özgüven arasındaki ilişkinin erinlik döneminde incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Uzun Özer, B. & Topkaya, N. (2011). Akademik erteleme ve sınav kaygısı. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 12-19. https://dergipark.org.tr/aduefebder/issue/33887/375220.

Üredi, I. & Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 250-260. https://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/17391/181765

Yenice, N., Saydam, G., & Telli, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 231-247. https://www.researchgate.net/profile/Sibel_Telli/publication/298028893

Yıldırım. (2004). Depresyonun yordayıcısı olarak sınav kaygısı, gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 241-250. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000048744

Yıldırım, İ. & Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 224-234.

Kaynak Göster