Adaptation of internal audit system to supervisory system in the provincial directorate of national education and a model proposal

The aim of this research is to provide a supervision model for provincial directorates of national education in accordance with contemporary audit approaches. The study is designed as a mixed research method. The participants of the study include 4082 people; 3576 teachers, 452 administrators (10 provincial/district national education directors and assistant directors, 11 branch managers, 431 school principals and assistant principals) and 10 education supervisors working in public schools and institutions in Nevşehir in 2017 and 44 education supervisors working in the ministry of education. Data collection tools were developed by the researcher. The quantitative data were collected by the Adoption and Applicability Scale of the Internal Audit System (AASIAS). Qualitative data were collected through semi-structured interview form. Results of the study showed that the participants adopted the internal audit system to a great extent and found it applicable in provincial directorates of national education. In addition, the opinions of the participants were integrated into the internal audit system and a supervision model was developed for the purpose, structure and process dimensions of provincial directorates of national education.

İç denetim sisteminin il milli eğitim müdürlüğü denetim sistemine uyarlanması ve bir model önerisi

Bu araştırmanın amacı; il milli eğitim müdürlükleri için çağdaş denetim yaklaşımlarına uygun bir denetim modeli sunmaktır. Araştırma karma yöntem araştırması kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Nevşehir İlinde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi kurum ve okullarda görev yapan 3576 öğretmen, 452 yönetici (10 il/ilçe milli eğitim müdür ve yardımcısı, 11 şube müdürü, 431 okul müdür ve yardımcısı), 10 maarif müfettişi ile MEB merkez teşkilatında görevli 44 maarif müfettişi olmak üzere toplam 4082 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Nicel veriler İç Denetim Sisteminin Benimsenme ve Uygulanabilme Ölçeği ile nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar iç denetim sistemini büyük ölçüde benimsemiş ve il milli eğitim müdürlüklerinde uygulanabilir bulmuşlardır. Ayrıca katılımcıların görüşleri iç denetim sistemine uyarlanarak il milli eğitim müdürlükleri için amaç, yapı ve süreç boyutunda bir denetim modeli oluşturulmuştur.

Kaynakça

B. (2010). İç denetim süreci ve temel işletme faaliyetlerinin kontrol prosedürleriyle değerlendirilmesi: Bir uygulama. Unpublished doctorate dissertation, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aguinis, H., Henle, C.A., & Ostroff, C. (2009). Endüstri ve örgüt psikolojisinde ölçüm, endüstri, iş ve örgüt psikolojisi. In N. Anderson, D. S. Öneş, H. K. Sinangil & C. Viswesvaran (Eds), Örgüt Psikolojisi (pp. 35- 61) (Çev.Handan Kepir Sinangil). İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Ağaoğlu, E. (2002). Sınıf yönetimi ile ilgili genel olgular. In Z. Kaya (Ed), Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.

Akar, E. (2016). Ortaöğretim okullarında İngilizce öğretiminde alternatif denetim modeli olarak meslektaş denetimi modelinin öğretmen, okul ve denetim kategorilerine yönelik etkileri. Unpublished master’s thesis, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aksu, M. B. & Mulla, E. (2009). İlköğretim denetmenlerinin insan ilişkileri yeterlikleri. I. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu. Ankara: TEM-SEN

Akşit, F. (2006). Performans değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri: Bigadiç ilköğretim öğretmenleri örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 76-101.

Aleamoni, L. M. (1976). The relation of sample size to the number of variables in using factor analysis techniques. Educational and Psychological Measurement, 36, 879–883.

Alfonso, R. J., Firth, G. R., & Neville, R. F. (1975). Instructional supervision: Abehavior system. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Altınok, F. (2013). İlkokul ve ortaokullarda yapılan sınıf içi denetim etkinliklerinin klinik denetim modeli açısından incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Altun, B. (2014). Denetime eleştirel yaklaşım: Öğretmen denetimi nasıl olmalı? Unpublished master’s thesis, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Anderson, J. C. & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49 (2), 155-173.

Apa, C. (2017). 2014 yılı MEB ilkokul ve ortaokullarinda 4 yılını tamamlayan müdürlerin değerlendirilmesine analitik bir bakış (Acıpayam örneği). Unpublished master’s non-thesis project, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Arslantaş, H. İ. (2007). İlköğretim müfettişlerinin mesleki yardım ve rehberlik rollerinin öğretmen algılarına göre değerlendirilmesi. Unpublished doctorate dissertation, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Aslan, Ö. (2018). Muhasebe hilelerinin tespitinde iç denetim sisteminin önemi ve denetim standartları açısından bağımsız denetçinin hileye karşı sorumluluğu: Bağımsız denetim şirketlerinde bir araştırma. Unpublished doctorate dissertation, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Aslanargun, E. & Göksoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapar? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(Özel Sayı), 98-121.

Aydın, M. (1986). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: İM Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık.

Badavan, Y. (1994). Innovative behaviour and primary school supervisors in Turkey. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 31-41.

Baki, A. & Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42), 1-21.

Balaban, C. (2005). Aday öğretmenlerin işbaşında yetiştirilmesinde ilköğretim müfettişlerinin rolü. Unpublished master’s thesis, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Balcı, A. (1993). Etkili okul. Ankara: Yavuz Dağıtım.

Balcı, A. (2000). Örgütsel sosyalleşme: Kuram, strateji ve taktikler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Balcı, A., Aydın, İ., Yılmaz, K., Memduhoğlu, H. B., & Apaydın Ç. (2007). Türk eğitim sisteminde ilköğretimin yönetimi ve denetimi: Mevcut durum ve yeni perspektifler. In S. Özdemir, H. Bacanlı & M.Sözer (Eds), Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri içinde (pp. 126-185). Ankara: Türk Eğitim Derneği.

Baş, T. & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Nvivo ile nitel veri analizi, örnekleme, analiz, yorum. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Başaran, İ. E. (1993). Eğitim yönetimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Baumgarter, G. D. & Angela, H. (2004). Internal audit consider the implementations. Healthcare Financial Management, 58 (6), 34.

Bayar, T. (2017). Maarif müfettişlerinin sınıflarda uyguladığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin öğretmen okul müdürü ve maarif müfettişlerinin görüşleri. Unpublished master’s thesis, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Bentler, P. M. (1992). On the fit of models to covariances and methodology to the Bulletin. Psychological Bulletin, 112, 400-404.

Beycioğlu, K. & Dönmez, B. (2009). Eğitim denetimini yeniden düşünmek. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 71-93.

Blase, J. & Blase, J. (2002). The micropolitics of ınstructional supervision. Education Administration Quarterly, 38 (1), 6-44.

Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley. Botello, M. & Glasman, N. S. (1999). Dimensions of teacher in-service training for school improvement. International Journal of Educational Management, 13 (1), 14-24.

Browne, M. W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. Sage Focus Editions, 154, 136.

Bursalıoğlu, Z. (1987). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Büyüköztürk, Ş. (2003). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Byrne, B.M. (1998). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic concepts, applications and programming. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Ciğer, M. (2006). Kahramanmaraş ili, ilköğretim müfettişlerinin ders denetim sürecinde gösterdikleri davranışların öğretmenleri güdülemesine ilişkin öğretmen ve müfettiş görüşleri. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge/Taylor & Francis Group.

Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of consulting and clinical psychology, 55, 1019-1031.

Comrey, A. L & Lee, H. L. (1992). A first course in factor analysis. New Jersey: Erlbaum.

Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. California: Sage.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage.

Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2nd ed.).London: Sage Publications Ltd.

Çakır, Ş. (2006). Okul müdürünü anlamak. Ankara: İlköğretim Genel Müdürlüğü Yayınları.

Çelebi, N., Övür, M., & Eravcı, F. (2017). Soruşturma grubunda görev yapan il eğitim denetmenlerinin süreç içinde karşılaştıkları sorunlar. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (1), 1- 30.

Çelik, R. (2017). Denetimin sınıf öğretmenlerinin sınıf içi motivasyonlarına etkisi. Unpublished master’s thesis, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Çelik, V. (2000). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Dağal, A. B. (2012). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin performanslarının 360 derece geri bildirim yoluyla değerlendirilmesi. Unpublished doctorate dissertation, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Deniz, Ü. (2017). Öğretimsel liderliğin sınıf denetimi üzerine yansıması: Öğretimsel denetim. Unpublished master’s thesis, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Dilekçi, Ü. (2012). Sanatsal denetim modelinin kamu ilköğretim okullarında benimsenebilirliğinin analizi. Unpublished master’s thesis, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Doğanay, E. (2006). Taşra birimlerindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında yürütülen teftiş hizmetlerinin karşılaştırılması. Unpublished master’s thesis, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Döngel, A. (2006). İlköğretimde denetim ve performans değerlendirme çalışmalarının web üzer ünden iyileştirilmesine ilişkin ilköğretim müfettişlerinin görüşleri. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Drysdale, L.,Goode, H., & Gurr, D. (2009). An Australian model of successful school leadership. Journal of Educational Administration, 47, 697-708.

Durmuş, G. (2014). Öğretmenlerin klinik denetim algıları (Kırıkkale ili örneği). Unpublished master’s thesis, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dündar, A. A. (2005). İlköğretim okullarında yapılan teftişin okul başarısı ve gelişimi üzerine etkisi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ernalbant, Ö (2015). 360 derece performans değerlendirme sistemi hakkında öğretmen ve yönetici görüşleri. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ersoy, A. F. (2016). Eğitimde nitel araştırma desenleri. In A. Saban & A. Ersoy (Eds), Fenomenoloji (pp. 51- 105). Ankara: Anı Yayıncılık.

EURYDICE, (2012). Key data on Learning and Innovation through ICT at school. Retrieved from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/ 129EN .pdf

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: Mc Graw Hill Higher Education.

Glanz, J. (2005). Action research as instructional supervision: Suggestions for principals. NASSP Bulletin, 89 (643), 17-27.

Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ro-Gordon, J. M. (2005). The basic guide to supervision and teaching leadership. Boston: Allyn-Bacon.

Gökalp, S. (2010). İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini yerine getirme derecelerine ilişkin ilköğretim okullarında görev yapan öğretmen algılarının incelenmesi (Mersin ili örneği). Unpublished master’s thesis, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Gökçek, T., Babacan, F. Z., Kangal, E., Çakır, N., & Kül, Y. (2013). 2003-2012 yılları arasında Türkiye'de karma araştırma yöntemiyle yapılan eğitim çalışmalarının analizi. International Journal of Social Science, 6 (7), 435-456.

Gönen, S. & Çelik, M. (2005). Rekabet üstünlüğü sağlamada iç denetim ve insan kaynaklari yönetiminin stratejik ortakliği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5 (12), 41-46.

Green, B. (2005). Unfinished business: Subjectivity and supervision. Higher Education Research & Development, 24, (2), 151-163.

Greene, J. C., Krayder, H., & Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds), Research methods in the social sciences (pp. 275-282). London: Sage.

Grix, J. (2010). The foundations of research. London: Palgrave Macmillan.

Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30 (4), 233-252.

Guilford, J. P. (1954). Psychometrics methods. New York: McGraw-Hill Book Co.

Gülcan, M. G. (2003). Avrupa Birliğine adaylık sürecinde Türkiye eğitim sisteminin yapısal sorunları ve yapısal uyum modeli araştırması. Unpublished doctorate dissertation, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Gündüz, Y. (2012). Eğitim örgütlerinde denetimin gerekliliği: Kuramsal bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 1-6.

Hayton, J. C., Allen, D. G., & Scarpello, V. (2004). Factor retention decisions in exploratory factor analysis: A tutorial on paralel analysis. Organizational Research Methods, 7 (2), 191-205.

Hicks, H. (1979). Örgütlerin Yönetimi. (Çev. Tekok, Birtuğ Aytek, Selma Şen). Ankara: Turhan Kitabevi.

Holland, P. & Garman, N. (2001). Towards a resolution of the crisis of legitimacy in the field of supervision. Journal of Curriculum & Supervision, 16, (2), 95-111.

Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrica, 30 (2), 179-185.

Houser, J. (2015). Nursing research: reading, using, and creating evidence. (3rd ed.). Burlington: Jones ve Bartlett Learning.

Hoy, W. K. & Woolfolk, A. E. (1990). Socialization of student teachers. American Educational Research Journal, 27 (2), 279-300.

Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6 (1), 1-55.

IIA (2018). About the institute of internal auditors. Retrieved from https://na.theiia.org/aboutus/ Pages/About-The-Institute-of-InternalAuditors. aspx

İDKK (2008). Kamu iç denetim genel raporu. Retrieved from http:// http://www.idkk.gov.tr/SiteDokumanlari/Faaliyet%20Raporlar%C4%B1/2008_yili_kamu_icdenetim_ genel_raporu.pdf

İDKK (2013). Kamu iç denetim rehberi. Retrieved from http://www.idkk.gov.tr/SiteDokumanlari/Mevzuat/Ucuncul%20Duzey%20Mevzuat/K%C4%B0DR_v1. 0.pdf

İlğan, A. (2006). Adana, K. Maraş ve Hatay ili ilköğretim müfettişleri ve öğretmenlerinin farklılaştırılmış denetim modelini benimseme ve kamu ilköğretim okullarında uygulanabilir bulma düzeyleri. Unpublished doctorate dissertation, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Johnson, B. & Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed methods resarch: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33 (7), 21.

Johnson, L. E. (2008). Teacher candidate disposition: Moral judgement or regurgitation? Journal of Moral Education, 37 (4), 429–444.

Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.

Kapusuzoğlu, Ş. (1988). Son on yılda ilköğretim müfettişlerinin rolünde ve teftiş uygulamalarında değişmeler. Unpublished doctorate dissertation, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karagözoğlu, G. (1977). İlköğretimde teftiş uygulamaları. Unpublished doctorate dissertation, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karakaya, N. (2002). Bakanlık ve ilköğretim teftiş sisteminin birleştirilmesi hakkında yeni eğitim teftişi modeli. TSA Dergisi, 6 (2), 61-68.

Karakış, M. (2007). İlköğretimde güncel denetim duruşunun öğretmenlik bilincini uyandırma yeterliliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

Karakuş, M. (2010). Çağdaş denetim yaklaşımları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 181- 200.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kart, C. (2009). Hasan Ali Yücel’den günümüze bilim ve eğitim politikaları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 361, 37- 41.

Katipoğlu, İ. (2014). Milli eğitim denetçilerinin risk odaklı kurum denetim modelini benimseme ve okullarda uygulanabilir bulma düzeyleri. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kayıkçı, K. & Kuralay, M. E. (2011). Eğitim müfettişlerinin ilköğretim okullarında rehberlik ve işbaşında yetiştirme çalışmalarının değerlendirilmesi: Bir durum çalışması. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (pp. 415-432). Mersin: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve TEM-SEN.

Koçak, D., Çokluk, Ö., & Kayri M. (2016). Faktör sayısının belirlenmesinde MAP testi, paralel analiz, K1 ve yamaç birikinti grafiği yöntemlerinin karşılaştırılması. YYU Journal of Education Faculty, 8 (1), 330- 359.

Koçak, S. & Baskan, G.A. (2013). Okul müdürleri tarafindan kullanılan çatışma yönetim yöntemlerinin etkililik düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 212-224.

Korkmaz, M. (2007). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerini yerine getirme düzeyleri. Unpublished master’s thesis, On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Koruç, S. (2005). İlköğretim kurumlarında klinik denetim modeli önerisi. Unpublished master’s thesis, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Kowalski, T. J. & Brunner, C. C. (2005). The school superintendent: Roles, challenges, and issues. In F. W. English (Ed.). The SAGE handbook of educational leadership: Advances in theory, research, and practice (pp.142-167). London: Sage Publications.

Kurum, G. & Çıngır, Ş. (2017). Cehennemde evlilik: Türkiye’de eğitim denetiminin birleştirilmesi üzerine maarif müfettişlerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 42 (192), 35-57.

Lay, C. D., Pinnegar, S., Reed, M., Wheeler, E.Y., & Wilkes, C. (2005). The Positioning of preservice teacher candidates entering teacher education. Learning from research on teaching: Perspective, methodology and representation. Advances in Research on Teaching, 11, 235–252.

Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Qual Quant. 43, 265–275.

Linn, R. L. (1968). A Monte Carlo approach to the number of factor problem. Psychometrica, 33, 37-71.

McMillan, J. H. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer (4th Ed.). Boston: Pearson Education.

Marczyk, G., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). Essentials of research design and methodology. New York: John Wiley & Sons Inc.

Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391-410.

Memduhoğlu, H. B., Aydın, İ., Yılmaz, K., Güngör, S., & Oğuz, E. (2007). The process of supervision in the Turkish educational system: Purpose, structure, operation. Asia Pacific Education Review, 8 (1), 56- 70.

Memduhoğlu, H. B. & Zengin, M. ( 2012). Çağdaş eğitim denetimi modeli olarak öğretimsel denetimin türk eğitim sisteminde uygulanabilirliği. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 5 (1), 131-142.

Memduhoğlu, H. B. & Taymur, A. (2009). Türk eğitim sistemi denetim alt sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir model önerisi. Ulusal Eğitim Denetimi Kongresi. Ankara: TEM-SEN.

Memunoğlu, M. (2015). Öğretmenlerin 360 derece performans değerlendirme sistemi ile ilgili görüşleri. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Morse, J. M. (2003). Principles of mixed methods and multimethod research design. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social & behavioral research (pp. 189-208). Thousand Oaks, CA: Sage.

Nelson, B. S. & Sassi, A. (2000). Shifting approaches to supervision: The case of mathematics supervision. Educational Administration Quarterly, 36 (4), 553-584.

Neuman, W. L. & Robson, K. (2014). Basics of social research. Toronto: Pearson Canada.

Oktar, A. N. (2010). Eğitim denetimi sisteminin yasal dayanaklara göre değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Olcay, Y (2016). Eğitim kurumlarında 360 derece performans değerlendirme ve geri bildirim: Özel okul öncesi eğitim kurumlarında bir araştırma. Unpublished master’s thesis, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ovalı, Ç. (2010). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerini yerine getirme düzeyine ilişkin müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşleri. Unpublished master’s thesis, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Özberk, O. & Atanur Baskan, G. (2018). Teacher evaluation and conferment systems in South Korea and the Turkish Republic of Northern Cyprus. International Journal of Learning and Teaching 10 (1), 91- 98.

Özdemir, T. Y., Özan Boydak, M., & Akgün, M. (2011). Denetlenenlerin rehberlik / teftiş sürecinde memnun oldukları / olmadıkları hususlar. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (pp. 506- 518). Mersin: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve TEM-SEN.

Özden, Y. (1999). Yükseköğretimde dönüşüm, eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Özmen, F. & Güngör, A. (2008). Eğitim denetiminde etik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15), 137–155.

Özmen, F. & Şahin, Ş. (2010). İlköğretim müfettişlerinin soruşturma görevini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 92-109.

Öztürk, M. (2014). Türkiye’de maarif müfettişlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar. Geçmişten Geleceğe Eğitim Denetimi ve Müfettişlik Paneli (pp. 97-113). Ankara: Bilkent Üniversitesi.

Özyıldırım, G. (2014). Glickman'ın gelişimsel denetim modeline göre eğitim denetmenlerinin ve okul yöneticilerinin denetim anlayışları ile öğretmenlerin denetim beklentilerinin belirlenmesi. Unpublished master’s thesis, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Pehlivanlı, D. (2014). Modern iç denetim ve genel iç denetim uygulamaları. Ankara: Beta.

Pickett, K. H. S. (2006). The essential handbook of internal auditing. Chichester: Wiley&Sons Ltd.

Richards, L. & Morse, J. M. (2007). Read me first for a user’s guide to qualitative methods (2nd Ed.). Thousand Oaks: Sage.

Rust, J. & Golombok, S. (1997). Modern Psychometrics: The science of psychological assessment. New York: Routledge.

Sağır, M. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rolleri ve karşılaştıkları sorunlar. Unpublished doctorate dissertation, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Samancı, O., Taşçıoğlu, N., & Çetin, İ. (2009). İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin müfettişlerden beklentileri. I. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu. Ankara: TEM-SEN.

Seylim, E. (2009). MEB ilköğretim müfettişleri başkanlıkları rehberlik ve teftiş yönergesinin bazı maddelerinin uygulanması hakkında ilköğretim öğretmenlerinin ve müfettişlerinin görüşleri. I. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu. Ankara: TEM-SEN

Slavec, A. & Drnovsek, M. (2012). A perspective on scale development in entrepreneurship research. Economic and Business Review, 14, 39–62.

Sergiovanni, T. J. & Starratt, R. J. (2002). Supervision: A redefinition. New York: Mc Graw Hill.

Silverstein, A. B. (1977). Comparison of two criteria for determining the number of factors. Psychological Reports, 41, 387-390.

Sullivan, S. & Glanz, J. (2000). Alternatives approaches to supervision: case from the field. Journal of Curriculum and Supervision, 15 (3), 212-235.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.

Sünbül, A. M. (2007). Eğitim, gelişim ve değişim. Konya: Eğitim Kitabevi.

Swaffield, S. & MacBeath, J. (2005). School self-evaluation and the role of a critical friend. Cambridge Journal of Education, 35 (2), 239-252.

Şahin, T. (2005). İlköğretim düzeyinde ders denetimi ile ilgili yeterlilikler hakkında denetmen ve öğretmen görüşleri. Unpublished master’s thesis, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Şengül, Y. (2010). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin 360º performans değerlendirme sistemine ilişkin görüşleri (Samsun ili örneği). Unpublished master’s thesis, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Şenol, Y. (2009). Probleme dayalı öğrenim sürecinde bir klinik denetim ve akran danışma uygulaması: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği. Unpublished master’s thesis, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.

Taşar, H. H. (2000). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerine ilişkin sorunları. Unpublished master’s thesis, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Taymaz, H. (2012). Eğitim sisteminde teftiş: kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

TEM-SEN (2018). Milli Eğitim Bakanlığı teftiş sistemi ve maarif müfettişliği raporu. Retrieved from http://www.temsen.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/MEB-TEFT%C4%B0%C5%9ES% C4%B0STEM%C4%B0-VE-MAAR%C4%B0F-M%C3%9CFETT%C4%B0%C5%9EL %C4%B0%C4%9E%C4%B0.pdf

UNESCO (2007). Roles and functions of supervisors. Reforming School Supervision for Quality Improvement, International Institute For Educational Planning, UNESCO.

Uyanık, M. (2007). Ders teftişinde müfettiş uzmanlaşmasının önemi. Unpublished master’s thesis, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Uygur, D. (2006). İlköğretim okullarında aday öğretmenlerin yetiştirilmesinde ilköğretim müfettişlerinin rolleri. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ülger, S. (2005). Kara Kuvvetleri Komutanlığı`na bağlı askeri liselerde, klinik denetim modeline göre gösterilmesi gereken ve bölüm başkanları tarafından gösterilen davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yaman, A. (2008). İç denetim modelinin MEB’de benimsenme ve uygulanabilirliğine ilişkin yönetici ve denetçi görüşleri. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yaman, E. (2009). Müfettişlerin rehberlik rollerini rehber öğretmenler değerlendiriyor. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 106-123.

Yavuz, M. & Yıldırım, A. (2009). İlköğretim müfettişlerinin seçimi ve yetiştirilmelerine ilişkin öğretmen görüşleri. I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu. Ankara: TEM-SEN

Yavuz, Y. (1995). Öğretmenlerin denetim etkinliklerini klinik denetim ilkeleri açısından değerlendirmeleri. Unpublished master’s thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yavuzer, B. B. (2015). Eğitimde farklılaştırılmış denetim ve uygulanabilirliği. Unpublished master’s thesis, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yılancı, F. M. (2006). İç denetim. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yıldırım, G. (2007). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders denetimine ilişkin görüşleri. Unpublished master’s thesis, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Yıldırım, M. C. (2009). Yapılandırmacı öğrenme paradigması ilkeleri açısından ilköğretim okullarında öğretimsel denetim uygulamalarının değerlendirilmesi. Unpublished doctorate dissertation, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Yıldırım, M. C. & Demirtaş, H. (2012). Yapılandırmacı öğrenme paradigması ilkeleri açısından ilköğretim okullarında öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 495-507.

Yılmaz, A. (2017). Eğitim denetimi sistemleri bakımından Türkiye ile PISA'da başarı gösteren bazı ülkelerin karşılaştırılması. Unpublished master’s thesis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

YÖK (2019). Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi. Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr

Weiss, E. M. & Weiss, S. (2001). Doing reflective supervision with student teachers in a professional development school culture. Reflective Practice, 2 (2), 125-154.

Zepeda, S. J. (2001). At odds: Can supervision and evaluation co-exist? The Journal of Cases in Educational Leadership, 4(1). Retrieved from http://www.ucea.org/html/cases/V4-Iss1/index41.htm

Zwick, W. R. & Velicer, W. F. (1986). Comparison of five rules for determining the number of components to retain. Psychological Bulletin, 99 (3), 432-442.

Kaynak Göster