A study on the examination of the metaphoric perceptions of middle school students about pattern

In this study, it was aimed both to examine middle school students' perceptions of the concept of pattern and to reveal if the metaphoric perceptions which the students created in relation to the concept of pattern changed according to the variable of grade level. The metaphors in relation to the concept were carried out via the "phenomenological" design. For this, a short open ended form was directed to the volunteer fifth, sixth, and seventh-grade students who attended to the research from a middle school in Turkey. The qualitative data were analyzed through content analysis. Besides, the chi-square test was used for quantitative analysis. The perceptions of middle school students were gathered under six different categories. Moreover, the analyses made within the scope of this study revealed that the metaphors which the participant students created for the concept of pattern did not indicate significant difference according to the grade levels.

Ortaokul öğrencilerinin örüntü hakkındaki metaforik algılarının incelenmesi üzerine bir araştırma

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin örüntü kavramını algılamalarının incelenmesi ve bu kapsamda araştırmaya katılan öğrencilerin örüntü kavramına yönelik olarak metaforların ortaya koyulması amaçlanmıştır. Ayrıca, bu araştırmada öğrencilerin örüntü kavramına ilişkin olarak ürettikleri metaforik algılarının sınıf düzeylerine göre değişimi de incelenecektir. Bu kavrama ilişkin metaforlar "olgubilim" deseni aracılığı ile ortaya koyulmuştur. Açık uçlu bir form Türkiye'de bulunan bir ortaokulun beşinci, altıncı ve yedinci sınıflarında öğrenim görmekte olan araştırmaya katılma konusunda istekli öğrencilerine uygulanmıştır. Elde edilen nitel veriler içerik analizi aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, nicel verilerin analizinde ki-kare testi aracılığı ile yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin metaforik algılarının toplam altı farklı kategori altında toplandığı anlaşılmıştır. Ayrıca, bu araştırma kapsamında yapılan incelemeler araştırmaya katılan öğrencilerin örüntü kavramı için ürettikleri metaforların sınıf düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı da ortaya koyulmuştur.

Kaynakça

Akturan, U. & Esen, A. (2008). Fenomenoloji. In T. Baş & U. Akturan (Eds), Nitel araştırma yöntemleri (pp. 83-98). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim, 35 (171), 100-108.

Bahadır, E. & Özdemir, A. Ş. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. International Journal of Social Science Research, 1 (1), 26-40.

Burns, M. (2000). About teaching Mathematics. K-8 resource (2nd ed.). Sausalito, CA: MathSolutions Publications.

Cansız-Aktaş, M. & Aktaş, D. Y. (2013). Determination of Mathematics department students' perceptions about proving through metaphors. International Online Journal of Educational Sciences, 5 (3), 704- 718.

Cassel, D. & Vincent, D. (2011). Metaphors reveal preservice elementary teachers’ views of mathematics and science teaching. School Science and Mathematics, 111 (7), 319-324.

Erdem, Ö. & Sarpkaya-Aktaş, G. (2018). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanında yaşadıkları kavram yanılgılarının giderilmesinde etkinlik temelli öğretimin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9 (2), 312-338.

Erdoğan, A., Yazlık, O. D., & Erdik, C. (2014). Mathematics teacher candidates’ metaphors about the concept of “mathematics”. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 2(4), 289-299.

Ersoy, Y. & Erbaş, A. K. (2005). Kassel projesi cebir testinde bir grup Türk öğrencinin genel başarısı ve öğrenme güçlükleri. Elementary Education Online, 4 (1), 18-39.

Güler, G., Akgün, L., Öçal, M. F., & Doruk, M. (2012). Pre-service mathematics teachers' metaphors about mathematics concept. Journal of Research in Education and Teaching, 1 (2), 25-29.

Hargreaves, M., Shorrocks-Taylor, D., & Threlfall, J. (1999). Children’s strategies with number patterns. In A. Orton (Ed), Pattern in the teaching and learning of Mathematics (pp. 67-83). London & New York, NY: Cassell.

Horzum, T. & Yıldırım, G. (2016). High school students' metaphors about Geometry. Mehmet Akif University Journal of Education Faculty, 40, 357-374.

Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar hayat. Anlam ve dil. G.Y. Demir (Çev). İstanbul: Paradigma.

Lannin, J., Barker, D., & Townsend, B. (2006). Algebraic generalisation strategies: Factors influencing student strategy selection. Mathematics Education Research Journal, 18 (3), 3-28.

MacGregor, M. & Stacey, K. (1993) Seeing a pattern and writing a rule. In I. Hirabayashi et al. (Eds), Proceedings of the 17th Conference for Psychology of Mathematics Education, 1 (pp. 181-188).

Tsukuba, Japan: International Group for the Psychology of Mathematics Education. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2004). İlköğretim Matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. Retrieved August 14, 2016, from https://ttkb.meb.gov.tr

MEB (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Retrieved August 14, 2016, from https://ttkb.meb.gov.tr

MEB (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Retrieved August 28, 2018, from http://mufredat.meb.gov.tr

MEB (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı. Retrieved September 29, 2018, from http://mufredat.meb.gov.tr

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). Principles and standards for school Mathematics. Reston, VA: NCTM.

Ocak, G. & Gündüz, M. (2006). The comparison of pre-service teachers' metaphors about the teacherprofession before and after the "introduction to teacher-profession' course. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 293-310.

Özdemir E., Dikici R., & Kültür M. N. (2014). Students' pattern generalization process: The 7th grade sample. Kastamonu University Kastamonu Education Journal, 23 (2), 523-548.

Palabıyık, U. & Akkuş-İşpir, O. (2011). The effects of pattern-based Algebra instruction on students' Algebraic thinking attitude towards Mathematics. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 111-123.

Papic, M. (2007). Promoting repeating patterns with young children-more than just alternating colours!. Australian Primary Mathematics Classroom, 12 (3), 8–13. Retrieved September 22, 2017, from https://eric.ed.gov/?id=EJ793981

Polat, S. (2010). İlköğretim 6–7. sınıf öğrencilerinin matematik kavramına ilişkin kullandıkları metaforlar. Unpublished master's thesis, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Saban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching. Teaching and Teacher Education, 19, 829-846. Retrieved September 25, 2018, from https://eric.ed.gov/?id=EJ779173

Saban, A. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Paper presented in XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 September, Pamukkale University, Denizli. Retrieved June 25, 2018, from https://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=100590

Sevindik, F., Sezgin-Memnun, D., & Çenberci, S. (2016). Metaphors about mathematics of ındustrial vocational high school students. Journal of Educational and Instructuonal Studies in the World, 6 (1), 13-21.

Sezgin-Memnun, D. (2015). Secondary school students’ metaphors about mathematical problem and change of metaphors according to grade levels. Faculty of Necatibey Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 9 (1), 351-374.

Sezgin-Memnun, D., Dinç, E., & Aydın, B. (2018). Metaphoric perceptions of high school students about functions. American Journal of Educational Research, 6 (6), 603-608.

Şahin, B. (2013). Öğretmen adaylarının “matematik öğretmeni”, “matematik” ve “matematik dersi” kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforik algılar. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 9 (1), 313-321.

Şengül, S. & Katrancı, Y. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin “matematik” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 355-369.

Şengül, S., Katranci, Y. & Gerez-Cantimer, G. (2014). Metaphor perceptions of secondary school students about "mathematics teacher". The Journal of Academic Social Science Studies, 25 (I), 89-111.

Tanışlı, D. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin örüntülere ilişkin anlama ve kavrama biçimlerinin belirlenmesi. Unpublished doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tanışlı, D., Yavuzsoy-Köse, N., & Camcı, F. (2017). Preservice mathematics teachers' knowledge of generalization and justification about patterns. Journal of Qualitative Research in Education, 5 (3), 195-222.

Toluk-Uçar, Z., Pişkin, M., Akkaş, E. N., & Taşçı, D. (2010). Elementary students' beliefs about Mathematics, Mathematics' teachers and mathematicians. Education & Science, 35 (155), 132-144.

Turhan-Türkkan, B. & Yeşilpınar-Uyar, M. (2016). The metaphors of secondary school students towards the concept of “mathematical problem”. Çukurova University Faculty of Education Journal, 45 (1), 99- 129.

Türk Dil Kurumu. Sözlük. Retrieved August 18, 2018, from tdk.gov.tr. Yaman H. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematiksel örüntülerdeki ilişkileri algılayışları üzerine bir inceleme. Unpublished doctoral dissertation, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaman H. & Umay A. (2013). The elementary students' perceptions of Mathematical patterns according to presentation forms. Hacettepe University Journal of Education, 28 (1), 405-416.

Yee, S. P. (2012). Students’ metaphors for mathematical problem solving. Unpublished doctoral dissertation, Kent State University, College of Education, Ohio. Retrieved December 01, 2018, from https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID:55185

Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2010). Matematık̇ öğretmen adaylarının sayı örüntülerıṅ e ilişkin pedagojik alan bilgilerinin konuya özel stratejıl̇er bağlamında incelenmesi. Ondokuz Mayıs University Journal of Faculty of Education, 29 (1), 125-149.

Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2011). Matematik öğretmen adaylarının şekil örüntülerini genelleme süreçleri. Pamukkale University Journal of Education, 30, 141-153.

Yetim-Karaca, S. & Ada, S. (2018). Determining students' perceptions regarding the Mathematics and mathematics teachers through metaphors. Kastamonu University Kastamonu Education Journal, 26 (3), 790-800.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster